افق روشن
www.ofros.com

روز جهانی کارگر! اعتصاب سراسری مزدبگیران جهان


مبارزان کمونیست                                                                                        یکشنبه ٢٠ فروردین ١٣٩١

امسال در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر میرویم که کارگران و مزدبگیران کشورهای اروپا، امریکا، کانادا، و تعدادی از کشورهای خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی در سال گذشته با شعار ما ٩٩ درصدی ها صحنه های با شکوه و زنده ای را از اعتراض به نظام کاپیتالیستی و سرمایه داری را در صدها شهر جهان به خیابان ها آوردند.
صفوف ما کارگران و کارکنان با استواری و قدرت اعتراض جمعی در سطح جهانی کیفرخواست و مطالبات حق طلبانه مان را در مقابل سرمایه دار و بورژوازی قرار داد.
"اعتصاب جهانی" فراخوان امسال ٩٩ درصدی ها در اول ماه مه امسال است.
در اكثریت قریب به اتفاق كشورهای جهان حمله بورژوازی به سطح دستمزدها، حقوق و مزایا از جمله حقوق بازنشستگی، امكانات درمانی و مزایای مرخصی سالانه به وضوح زندگی و تامین امنیت شغلی، رفاه و اشتغال را در معرض بیشترین خطر قرار داه است. هر روز بر تعداد كارگران بیكار، و بی سرپناه ها اضافه میشود. هر روز خیل عظیمی از جوانان تحصیلكرده بجای اشتغال و سازماندهی زندگی در گرداب "بی آیندگی" و در واقع به لشكر میلیونی بیكاری می پیوندند. در مقابل حملات افسار گسیخته سرمایه داران، بانكها و دولتها، جواب كارگران و كاركنان اعتراض، مبارزه و تطاهراتهای روزانه و نقد سیستم سودآور سرمایه بوده است. از امریكا تا كشورهای اروپایی و استرالیا و ایران صدها كشور جهان ما روزانه شاهد خشم و نفرت كسانی هستیم كه به اعتراض برخواسته اند و حاضر به تمكین كردن در مقابل این حملات نیستند. در ایران دیگر كارگر خاموش وجود ندارد. جنبش كارگری علیرغم حملات آگاهانه بورژوازی و نظام جمهوری اسلامی و علیرغم نادیده گرفتن اعتراضات گسترده كارگران در ابعاد وسیع هر روزه در مراكز كار و كارخانه ها، در مقابل مجلس شورای اسلامی و ادارت دولتی، در شهرها به اعتصاب، تظاهرات و تحصن مشغول است.
سال ١٣٩١ سال دشواریهای مالی و تامین زندگی روزانه برای طبقه كارگر، آموزگاران، پرستاران و توده عظیم كاركنان خدماتی است. تهدیدات جنگی و ایجاد فضای ترس و نگرانی از جنگ و کشتار بر وخامت اوضاع سیاسی کنونی و تحریم اقتصادی افزوده و بیکاری، گرانی، فقر و عدم امنیت جانی بلحاط کمبود امکانات دارویی را به مردم تحمیل کرده است. حداقل دستمزد كارگران با افزایش ١٨درصد معادل ٣٨٩هزار و ٧٥٤تومان برای همه روشن است كه این رقم چندین بار از خط فقر تعیین شده توسط حكومت هم كمتر است. قدرت خرید كارگران را بمراتب كمتر و رفاه، بهداشت و امنیت شغلی را در معرض بیشترین خطر قرار خواهد داد.
در اول ماه مه جواب كارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان و جوانان به این وضعیت روشن است. قطعنامه های اول ماه مه امسال باید با شفافیت تمام در مقابل حملات یك مشت مفتخور سرمایه دار، نظام و دولت جنایتكار اسلامی فراخوانی برای ایجاد تشكل و متشكل كردن كارگران باشد. فراخوان کارگران به مردم به منطور بالابردن قدرت مبارزاتی علیه فضای جنگی و محاصره اقتصادی، علیه بیکاری و گرانی و سازمان دادن اعتصابات گسترده است.
جواب روشن و فوری کارگران و فراخوان آنها بمردم سرنگونی جمهوری جنایتکار اسلامی است.

كارگران!
جنبش كارگری و مارشهای اول ماه مه امسال در موقعیت حساس و ویژه ای برگزار میشود. ما در دو سال گذشته شاهد انقلاب و قیام های مردمی و بزیر كشیدن دیكتاتورهایی بوده ایم كه سلطنت مادام العمر را برای خود تعریف كرده و بر نیروی كار ارزان كارگران تكیه داده بودند. شهرهای كشورهای افریقای جنوبی و خاورمیانه، از تونس و مصر و لیبی و سوریه و بحرین و یمن و عربستان و عراق شاهد این انقلابات و اعتراضات برحق مردمی بوده است. و ما در صدها و هزاران كشور دنیا با قیام و اعتراضات میلیونی جنبش ٩٩درصدی ها علیه یك درصدی مراسم اول مه امسال را برگزار میكنیم. این جنبش جنبش ما است. فراخوان این جنبش به اعتصاب عمومی در سطح جهان دنیای ما كارگران و كاركنان مزدبگیر جامعه را با سالهای گذشته دگرگون و قدرت اتحاد، قدرت اعتصاب و قدرت متشكل شدن طبقه كارگر و مزدبگیران جامعه را در مقابل یك مشت یك درصدی بورژواها و دولتها پرقدرت میكند.
از هم اكنون با ایجاد بیشترین اتحاد، همدلی و هم نظری به استقبال اول ماه مه برویم.
طبقه كارگر در ایران علیرغم فشارهای سركوبگرانه جمهوری اسلامی، علیرغم دستگیری فعالین و در بند نگه داشتن رهبران كارگران، علیرغم فشار مالی و تحمیل فقر و فلاكت بی سابقه، اما از قدرت و توان بالایی در ابراز وجود طبقاتی و شركت در مراسم و مارشهای خیابانی اول ماه مه را دارا است. جنبش و مراسم اول مه در جنبش كارگری ایران توسط كارگر معترض و حق طلب، رهبران و فعالین كارگری به یك سنت طبقاتی تبدیل شده است.
بیایید متحد و با ایجاد مجمع عمومی و با بسیج جامعه روز جهانی كارگران را به روز اعتصاب عمومی، صدور قطعنامه های روشن و حق طلبانه به كیفرخواست جامعه و تمام كاركنان و مزدبگیران تبدیل كنیم. ما کارگران توان و قدرت این امر مهم را دار یم.

زنده باد روز جهانی كارگران

مرگ بر سرمایه      مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی ـ برابری ـ حكومت كارگری

مبارزان كمونیست - ۴ آپریل ٢٠١٢

١٣ فروردین ماه ١٣٩١