افق روشن
www.ofros.com

ما کارگران متحدانه به استقبال اول ماه مه روز جهانی کارگر خواهیم رفت


محمدی                                                                                                       سه شنبه ١ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۲۱ آپریل ۲۰۱۵

اول ماه مه روز جهانی کارگر، روز اعتراض کارگران به ستم و نابرابری در سراسر جهان است . این روز، روز اعتراض کارگران و کیفر خواست آنان علیه سرمایه داران و روز اتحاد و همبستگی و مبارزه برای گرفتن دهها خواسته ومطالبه بر حق می باشد .
امسال ما کارگران ایران، در شرایطی به استقبال اول ماه مه میرویم که سال پر جنب و جوشی از اعتراضات کارگری را پشت سر گذاشتیم. اعتراضاتی که نقطه اوج آن برای افزایش دستمزدها بود .مشاهده کردیم که کارگران، معلمان و دیگر زحمتکشان در تمامی نقاط کشور، همگی برای افزایش دستمزدهایشان به اعتراض و اعتصاب و تجمع دست زدند. علیرغم اینکه از سال ٩٢ چهل هزار کارگر با امضاء و تهیه طومار در اعتراض به میزان دستمزدها و برگزاری تجمع و اعتراض و نامه خواستار افزایش حداقل دستمزد طبق تورم واقعی و سبد هزینه شدند ولی دولت تدبیر و امید سرمایه داران با تعیین مزد خفت بار ٧١٢ هزار تومانی و دهان کجی به خواستهای کارگران که طبق سبد هزینه می باید بالای سه میلیون تومان تعیین می شد نشان داد که اعتراضات ما کارگران برای افزایش مزد باید با اتحاد و قدرت تعرضی بسیار بیشتر و در اتحاد با دیگر مزد بگیران همچون معلمان و پرستاران ادامه پیدا کند.
ما کارگران با پشت سر گذاشتن سالی پر از اعتراض و مطرح کردن خواست افزایش مزد از سوی کارگران کارخانه هایی مهمی همچون ایرانخودور و پارس خودرو و همچنین مبارزات متحدانه معلمان برای افزایش حقوق، اول ماه مه روز جهانی کارگر را فرصتی میدانیم که میشود و باید در این روز فریاد اعتراض خود را بلندتر کنیم و نشان دهیم که تا رسیدن به مطالباتمان دست از اعتراض و مبارزه بر نخواهیم داشت.
ما کارگران در این روز خواهان افزایش فوری حداقل مزد به سه میلیون تومان، پایان دادن به فقر و بی حقوقی و یک زندگی انسانی شاد و مرفه خواهیم شد و پرداخت فوری دستمزدهای عقب افتاده، لغو قراردادهای موقت، پایان دادن به اخراج سازیها و حق برپائی تشکلهای مستقل کارگری را فریاد خواهیم زد.
ما بر علیه صدور حکم شنیع شلاق بر علیه کارگران معترض متحدانه اعتراض خواهیم کرد، خواهان لغو احکام صادر بر علیه کارگران معترض و نماینده های آنان از جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی تا کارگران چادرملو و دیگر کارگران در معرض تعقیب قضائی در سراسر کشور خواهیم شد و بطور یکپارچه ای آزادی کارگران دربندی همچون شاهرخ زمانی، بهنام ابراهیم زاده تا رسول بداقی و کوروش بخشنده و یوسف آبخرابات و مهدی شاندیز و دیگر کارگران دربند را طنین انداز خواهیم کرد.
روز کارگر روز نمایش قدرت اتحاد کارگران در مقیاسی جهانی است، ما نیز در ایران متحدانه به استقبال این روز بزرگ خواهیم رفت.

زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

کارگر زندانی آزاد باید گردد

حسن محمدی