افق روشن
www.ofros.com

به فراخوان "جنبش اشغال لس آنجلس" و

اشغال لانگ بیچ" آمریکا و جنبش "وال استریت" می پیوندیم؛"


مشترک                                                                                                    سه شنبه ۵ اردیبهشت ١٣٩١

همانگونه که در بیانیه جنبش جهانی برای تسخیر خبایانها، بر تعطلیلی و اعتصاب عمومی و تصرف خیابانها در روز اول مه ٢٠١٢ توسط ٩٩ در صدیها تأکید شده است، ما هم بر این ضرورت پای می فشاریم و اعلام می کنبم تنها راه رهائی از این شرایط ضد انسانی که در سراسر جهان و در ایران به درجات بسیار بیشتری کارگران و اکثریت عظیم ٩٩ در صد جامعه را به فقر و فلاکت کشانده و به نابودی سوق می دهد، مبارزه ای جهانی و بین المللی، سازمان یافته و متحدانه است. کارگران ایران سالهاست برای دفاع از حداقلهای نیاز زندگی و بقاء خود، علیه سرمایه داری مبارزه می کنند. در طی این سالها مبارزات کارگران ایران، همواره مورد حمایت و پشتیبانی جنبش جهانی کارگری قرار گرفته اند و با اتکا به این حمایتهای جهانی، ما روز به روز قدرتمندتر در برابر یورش سرمایه داران و مدافعان آنان ظاهر گشته و مبارزه کرده ایم. امروز که در سراسر دنیا اقلیت یک درصدی برای برون رفت از بحرانهایش اقدام به یک یورش جهانی علیه زندگی ٩٩ درصد مردم دنیا کرده است، در مقابلش جنبشی جهانی شکل گرفته که خلع ید از یک درصد مفتخور و تأمین رفاه وآ سایش و زندگی انسانی برای اکثریت را هدف خود قرار داده است. این جنبش، فقط محدود به کارگران نیست. جنبش ٩٩ درصد مردم دنیاست که کارگران بخش عظیمی از آن را شامل می شوند. به همبن رو طبیعی است که کارگران در رأس آن قرار داشته باشند. این جنبش همانطور که در بیانیه خود آورده است، علیه حاکمیت یک درصدیهاست که دمکراسی پارلمانی و عدم امکان تصمیم گیری و اعمال اراده توده ای، عدم امکان دسترسی و بهره مندی از امکانات و تسهیلات تکنولوژیکی و رسانه ای، استثمار و چپاول اکثریت توسط اقلیت، نابرابری زن و مرد، زندان، شکنجه و اعدام و سنگسار و هر گونه ظلم و ستم به اکثریت مردم جهان ابزارهای حفاظت از نظامشان است. بنابراین مخاطبان این فراخوان، همه کارگران، معلمان، کارمندان کم درآمد، زنان و جوانان سراسر دنیا هستند که باید به آن بپیوندند. کارگران، معلمان، کارمندان و کلیه مردم کم درآمد، زنان، دانشجویان و جوانان ایران نیز بخشی از ٩٩ درصدیهای جهان هستند و دارای سرنوشتی مشابه اند که مشمول این فراخوانند. ما به فراخوان تسخیر خیابانها در اول مه ٢٠١٢ می پیوندیم و از همه کارگران، معلمان، کارمندان و کلیه مردم کم درآمد، زنان، دانشجویان و جوانان آزادیخواه و برابری طلب می خواهیم در مراسمات روز اول مه ٢٠١٢ (١١ اردیبهشت ١٣٩١) روز جهانی کارگر با مطالبات حق طلبانه و آزادیخواهانه شرکت کنند.

زنده باد اول مه ، زنده باد جنبش تسخیر خیابانها

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

جمعی از فعالین کارگری سنندج

جمعی از فعالین کارگری کامیاران

جمعی از فعالین کارگری سقز

جمعی از فعالین کارگری اصفهان

٣/٢/١٣٩١