افق روشن
www.ofros.com

قطعنامه اول مه ٢٠١٢ (١٢ اردیبهشت ١٣٩١) روز جهانی کارگر


قطعنامه مشترک                                                                                            یکشنبه ١٠ اردیبهشت ١٣٩١

روز جهانی کارگر، روز کیفرخواست طبقه کارگرعلیه سرمایه داری است. روز اعتراض جهانی اکثریت تحت ستم علیه اقلیت ستمگر و حاکم است. این رابطه خصمانه میان اقلیت و اکثریت جوامع دنیا از آنجا که بر متن جدالی زنده برای بقاء هر یک از طرفین، استوار است، مدام در حال تحول و افت و خیز است. بنابراین هر روز، هر ماه و هر سال شرایط جدیدی پیش می آید و دست آوردهای نوینی کسب می گردد که مبارزه طبقه کارگر با سرمایه داری را وارد مراحل تازه تری می کند و این ویژگیها زمانی خود را عیان تر و ملموس تر می نمایانند که بحرانهای سرمایه داری عمیق تر و در برابرش قدرت متحدانه کارگران عظیم تر و کوبنده تر می گردد. همچنانکه جشنهای روز جهانی کارگر درهر یک از سالهای اخیر نسبت به سال قبل از خود متفاوت بوده و همواره نشانه ها و علائم پیشروی طبقه کارگر در مبارزه اش علیه سرمایه داری را در خود داشته اند، مراسمات روز جهانی کارگر امسال نیز بعد از یک سال مبارزات طبقه کارگر و دست آوردهائی که کسب شده، در شرایطی متفاوت و با تغییر توازن قوای چشمگیری به نفع کارگران و کل ٩٩ درصد جمعیت جهان برگزار می شوند. سال گذشته سالی پراز اعتراضات جهانی و پردست آورد را بوده است و درپایان این سال به تقویم کارگری، ما شاهد فراخوان اعتصاب عمومی و تسخیر خیابانها توسط جنبش ٩٩ درصدی هستیم که طبقه کارگر در رأس آن قرار گرفته است. این به میدان آمدن ٩٩ درصدی های جهان، مطمئنا طبقه کارگر و کل ٩٩ درصد مردم ایران را در موقعیتی بهتر و قوی تر قرار می دهد. مطالبات جنبش وال استریت یا همان جنبش ٩٩ درصدیها، تأمین نیازهای مادی و معنوی اکثریت جمعیت جهان است که توسط یک درصد حاکم نادیده گرفته شده است. این جنبش امروز خواهان باز گرداندن هویت و شأن انسانی به همه انسانهاست، بدون در نظر گرفتن رنگ پوست، نژاد، ملیت، مذهب و جنسیت. جنبش اکثریت علیه اقلیت، اکنون به این حقیقت پی برده است که علت زیر دستگی و فقر و فلاکت، کمبود امکانات و ثروت نیست، بلکه خود نظام سرمایه داریست که کسب سود برای خود در ازای تحمیل فقر و نداری برای اکثزیت، اساس حاکمیتش قرار داده است. به همبن خاطر است که با شعار خلع ید از یک درصدیهای حاکم به میدان آمده و به هیچیک از توصیه های تاکنونی سرمایه داران توجه نمی نماید. اکثزیت بشریت دنیا راهی جز این در پیش رو ندارد.
ما کارگران ایران نیز اعلام می کنیم که بخشی از این جنبش جهانی (٩٩ درصدی) هستیم و ضمن تأکید بر خواستهای مطرح شده در فراخوان جنبش ٩٩ درصدی، مطالبات خود را به طور مشخص تر به قرار زیر اعلام می کنیم و بر تحقق فوری آنها پای می فشاریم:
١- توقف فوری اخراج سازیها و بازگشت به کار کلیه بیکار شدگان.
٢- پرداخت بیمه بیکاری معادل حداقل حقوق به کلیه افراد بالای ١٨ سال چه زن و چه مرد تا تأمین شغل مناسب.
٣- پرداخت فوری دستمزدهای معوقه و جبران خسارات ناشی از به تعویق افتادن دستمزدها.
۴- افزایش فوری حداقل دستمزد به ٢ میلیون تومان در ماه.
۵- پرداخت مزد برابر با مردان به زنان کارگر.
٦- لغو کلیه قراردادهای موقت و به استخدام رسمی و دائمی در آمدن کارگران قراردادی.
٧- ممنوعیت کار کودکان و تأمین هزینه های زندگی آنان توسط دولت.
٨- ممنوعیت اخراج کارگران افغانی و به رسمیت شناخته شدنشان به مثابه شهروندان مساوی الحقوق با بقیه مردم ایران به طوری که از همه امکانات شغلی، اجتماعی و تحصیلی برخوردار باشند.
٩- به رسمیت شناخته شدن تشکلهای کارگری مستقل از دولت.
١٠- آزادی به راه انداختن اعتصاب و اعتراض علیه بی حقوقیهایی که به طبقه کارگر تحمیل شده است.
١١- حق تشکیل مجامع عمومی در محل کار و در ساعات کاری بدون حضور عوامل کارفرما.
١٢- ممنوعیت بازداشت، زندان و اذیت و آزار رهبران و فعالین کارگری.
١٣- آزادی کلیه زندانیان سیاسی و فعالین کارگری در بند.
١۴- ممنوعیت اعدام و سنگسار و لغو کلیه احکام صادره به هر جرمی.
١۵- تعطیلی روز جهانی کارگر برای عموم در تقویم رسمی.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

جمعی از فعالین کارگری کامیاران

جمعی از فعالین کارگری اصفهان