افق روشن
www.ofros.com

!گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر


افشین ندیمی                                                                                                  دوشنبه ٦ اردیبهشت ١٣٩٠

اول ماه مه روز جهانی کارگر، روز مارش جهانی پرولتاریای عاصی از نظام بردگی و روز اتحاد و همبستگی جهانی طبقه کارگر را به تمامی کارگران و زحمتکشان جامعه تبریک می‌گویم.
در این روز که روز اتحاد و همبستگی جهانی طبقه کارگر است ما کارگران ایران نیز هم‌صدا و متحد با تمامی هم‌سرنوشتان خویش در سراسر دنیا علیه تمامی نابرابری‌های موجود در جامعه اعتراض کرده و برای رسیدن به خواسته ها ومطالبات صنفی و طبقاتی خویش مبارزه می‌کنیم.
و این را نیز باید بدانیم که در شرایط کنونی داشتن تشکل‌های مستقل کارگری یکی از اصلی‌ترین و مبرم ترین نیازهای طبقه کارگر ایران است. باید کارگران و فعالین کارگری تلاش و مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل، که یکی از ابتدایی‌ترین حقوق کارگران است را در اولویت کار خود قرار دهند؛ زیرا بدون داشتن تشکل‌های مستقل رسیدن به خواسته‌ها و مطالبات‌مان چیزی امکان ناپذیر است.

زنده باد اتحاد وهمبستگی جهانی طبقه کارگر

افشین ندیمی

عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

زندان مرکزی سنندج بند پاك - اردیبهشت ١٣٩٠

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری