افق روشن
www.ofros.com

گزارش راهپیمایی اول ماه مه ٢٠١٣ درفرانسه

باهم ومتحد علیه سیاست های ریاضت اقتصادی

ناصر پاریس                                                                                           پنجشنبه ١٢ اردیبهشت ۱۳۹٢

به گزارش اول ماه مه سندیکای ث.ژ.ت، درپی فراخوان سه سندیکای ث.ژ.ت، سولیدرواف.اس.یو، ١٦٠٠٠٠ نفر در سراسر فرانسه در ٢٨٦ تظاهرات، راهپیمایی وتجمع، شرکت کردند.
امروز اول ماه مه، کارگران بخش های دولتی، خصوصی و بازنشستگان عزم واراده شان را، علیه اخراج، بیکاری، کاهش حقوق کارگران و مستمری بازنشستگان و سیاست های ریاضت اقتصادی، برای کار، حفظ قدرت خرید و تامین اجتماعی، بنمایش گذاشتند.
درپاریس دهها فعال کارگری، اجتماعی وسیاسی به فراخوان - کمیته موقت برگزارکننده اول ماه مه در پاریس- با شعارهای زنده باد اول ماه مه روزپیکار و همبستگی بین المللی کارگران، دفاع ازحق ایجاد تشکل های مستقل کارگری درایران، آزادی بی قید و شرط تمام فعالین کارگری از جمله رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمدجراحی، بهنام ابراهیم زاده، پدرام نصرالهی، علی آزادی،غالب حسینی و......، آزادی فعالین دانشجویی، زنان و آزادی زندانیان سیاسی، سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران وزنده باد سوسیالیسم، زنده باد آزادی، پاسخ مثبت دادند و درتظاهرات سندیکاهای ث.ژ.ت، سولیدرواف.اس.یو شرکت کردند.

ناصر پاریس -١ماه مه ٢٠١٣