افق روشن
www.ofros.com

گزارشی کوتاه از برگزاری مراسم اول ماه ٢٠١٢ در پاریس


ناصرپاریس                                                                                              چهارشنبه ١٣ اردیبهشت ١٣٩١

بنا به گزارش سندیکای ث.ژ.ت، امروز ٧۵٠ هزار نفر در فرانسه به فراخوان ۵ سندیکای ث.اف.د.ت، ث.ژ.ت، اف.اس.یو، سولیدرویو.اس.ان.آ به مناسبت اول ماه مه ٢٠١٢ روزهمبستگی جهانی کارگران پاسخ مثبت دادند ودر ٣٠٠ اجتماع وتظاهرات خیابانی شرکت کردند.
براساس این گزارش، کارگران، بازنشستگان و بیکاران؛ امروز نارضایتیشان راعلیه نابرابری های اجتماعی واعمال ریاضت اقتصادی به نمایش گذاشتند ونسبت به وضعیت فعلی و آینده جوانان ابراز نگرانی کردند.
حقوق بگیران، بازنشستگان وبیکاران با شرکت گسترده خویش در تظاهرات امروز، ضمن دفاع از اول ماه مه، تاریخ یک قرن مبارزه کارگران راارج نهادند و نشان دادند که به جناح راست و یا راست افراطی اجازه نخواهند داد این روز را به نفع خودشان مصادره کنند.
قابل یادآوری است که حزب سارکوزی (یو.ام .پ) امسال درآستانه برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برای اولین بار متینگی تحت عنوان- جشن کارواقعی- درپاریس برگزارکردو تمام نیروهایش را ازسراسر فرانسه بسیج کرد وبه پاریس کشاند. سارکوزی درسخنرانیش دراین مراسم ازجمله گفت: "پرچم های سرخ را پایین بکشید." درتظاهرات عصرامروز سندیکاهای فرانسوی درپاریس درپاسخ به جمله سارکوزی پلاکاردهایی با شعارزیرحمل می شد:
سارکوزی پرچم های سرخ به تو می گویند بروگم شو!
کمیته موقت برگزاری اول ماه درپاریس به روال سال های گذشته طی فراخوانی ایرنیان را به شرکت درتظاهرات سندیکاهای فرانسوی فراخواند. دهها نفرازفعالان سیاسی، کارگری، زنان و.... دراین راهپیمایی شرکت کردند وضمن به نمایش گذاشتن همبستگی بین المللی، حمایت خویش را از مبارزات کارگران ایران در راه احقاق حقوق حقه شان اعلام کردند.
حمل تصاویر کارگران زندانی و پلاکاردهایی دردفاع از مبارزات کارگران، زنان و دانشجویان توسط تظاهرکنندگان ایرانی نظرخبرنگاران وعکاسان بیشماری را جلب کرد وانجام مصاحبه هایی با شرکت کنندگان و همچنین عکسبرداری های زیادی را به همراه داشت؛ به همین دلیل حضور شمار بسیاری از فرانسوی ها در کنار تظاهرکنندگان ایرانی، جلوه خوبی به اول ماه مه امسال بخشید.
پخش سرودانترناسیونال به دو زبان فرانسه و فارسی و سردادن شعارهای زیر به زبان فرانسه درمسیر راهپیمایی شور وحال خاصی در صف تظاهرکنندگان ایجاد کرد و حمایت آنهایی که در مسیر راهپیمایی بودند را به همراه داشت:
- سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران
- نه به جنگ
- فعالیت سندیکایی در ایران آزاد باید گردد
- زنده باد همبستگی جهانی
- زندان سیاسی آزاد باید گردد
- کارگر زندانی آزاد باید گردد
- آزادی وبرابری برای زنان
و………

ناصرپاریس - اول ماه مه ٢٠١٢

تصاویر راهپیمایی اول ماه مه پاریس