افق روشن
www.ofros.com

!اول ماه مه آغاز رزمی ماندگار بر همه کارگران و توده زحمت کش گرامی باد


علی نجاتی                                                                                                   چهارشنبه ١٠ اردیبهشت ۱۳۹۳

در این روز به یاد ماندنی کارگران در کشور امریکا در اعتراض به بیعدالتی هایی که در حق آنان شده بود به خیابانها آمده و خواهان کمتر شدن ساعات کار، افزایش دست مزدها و دیگر خواسته های خود شدند که در نهایت به شماری از خواسته های خود رسیدند و البته برای رسیدن به همین خواسته های حداقلی هزینه های زیادی پرداخت کردند.
همه ما به خوبی می دانیم که مبازه با بیعدالتی وهمچنین دنیای نابرابر سرمایه داری هزینه خاص خودش را هم به همراه دارد. می خواهم به شما رفقای گرامی ام بگویم که من خود به عنوان نماینده ی کارگران نیشکر هفت تپه به همراه دیگر همکارانم در سندیکای نیشکر با داشتن سوابق کار بیش از بیست سال از کار بیکار و همچنین به زندان محکوم شدیم و محکومیت ما فقط به دلیل اعتراض به نابرابری های حاکم بر جامعه کارگریمان بود.
من به عنوان یک کارگر و یک رفیق لازم می دانم که مواردی را به دوستان فعال کارگری گوشزد کنم. به همه شمایی که مدعی برداشته شدن بیعدالتی های که به همه مردم زحمت کش و به خصوص طبقه کارگر روا داشته می شود هستید و شما را به اتحاد عمل رفیقانه دعوت می کنم. هم طبقه ای های من شما می بایستی که با صحبت و بحث و با آگاه کردن دیگر کارگران در محیط های کار آنان را به بی عدالتی هایی که بر همه ما می رود آگاه سازید و با تقویت کار جمعی این واقعیت را به دیگرهمکارانمان نشان دهیم. چرا که در نبود یک حرکت متحدانه و عدم فشار طبقاتی سرمایه داران نه تنها حقی به ما نمی دهند بلکه ستم های جدیتری بر ما اعمال می کنند. در آخر امید دارم که دوستان فعال کارگری در نهادهای مختلف حداقل به یک اتحاد عمل در دادن بیانیه های مشترک برسند.

به امید روزی که اول ماه مه را در سراسر جهان جشن بگیریم.

علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای گارگران کشت و صنعت هفت تپه

١٣٩٣/٢/١٠