افق روشن
www.ofros.com

گرامی باد اول ماه مه، روزهمبستگی جهانی کارگران

...اول ماه مه امسال، روز رزم جهانی کارگران را به پرچم آزادی

نهادهای همبستگی                                                                                           شنبه ۲٨ فروردین ۱۳۹۵ - ۱٦ آوریل ۲۰۱٦

بیانیۀ نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران خارج کشور

گرامی باد اول ماه مه، روزهمبستگی جهانی کارگران

درآستانه روزاول ماه مه هستیم، روزرزم کارگری علیه سرمایه، روزتجدید پیمان برای انقلاب و براندازی حاکمیت استثمارگران، روزهمبستگی بین‌المللی طبقه کارگر، روزگرامیداشت کارگران جان فشان شیکاگو، روزرزم وشادی ازدستاوردهای مبارزاتی کارگران جهان.
کارگران درسالی که پشت سرمی گذاریم دربسیاری ازکشورهای جهان، فریاد اعتراضی علیه اجحافات سرمایه برآوردند، اعتصاب کردند وتظاهرات کارگری را سازمان داد ند وهمچنین بهمراه سایرانسانهای مترقی، خیابانها ومیاد ین را به صحنه ی مبارزه تبدیل کردند. کارگران فرانسه درهمراهی با سایرانسانهای آزادیخواه، رژیم سرمایه داری فرانسه ودولت ارتجاعی سوسیال دموکراتها را به چالش کشیده‌اند واستوارانه دربرابرتصویب قوانین پیشنهادی دولت ایستادگی می کنند. کارگران حتی دربسیاری ازکشورهای سرمایه داری غربی همچون آمریکا، آلمان، سوئد، اسپانیا، یونان و....درمقابل برنامه‌های اقتصادی ارتجاعی دول خود دست به مبارزه زده وخواستهای خود رامصرانه د نبال کرده اند. کارگران دربسیاری ازکشورهای موسوم به کشورهای پیرامونی ازجمله کره جنوبی، تونس، بنگلادش، مکزیک، آرژانتین، ترکیه و.... برای رسیدن به خواستهای خود اقدام به اعتصاب وتظاهرات کرده اند. هم‌اکنون کارگران نفت گر کویت علیه اجحافات سرمایه ودولت دراعتصاب می باشند.
درحالیکه کارگران بسیاری ازکشورهای جهان، درچنین روزی درمارش های هزاران ودهها هزار نفره، اعتراض علیه اجحافات سرمایه داران را فریاد می‌زنند وخواستهای خود را آزادانه مطرح میکنند، کارگران درجمهوری اسلامی محروم ازگردهمائی آزادانه وطرح خواستهای صنفی وسیاسی خود می باشند. آن تجمع خود ساخته حکومتی وتحت نظرمزدورانی را که دررأس ً خانه کارگر ًجای کرده اند، نبایستی یک گردهم آئی کارگری دانست. تجمعی که محل ستایش گویی ازحاکمیت سرمایه وبا شعارهای فاشیستی علیه کارگران مهاجرافغانستانی باشد، نه تنها مضمون کارگری ندارد، بلکه کارگرستیزمی باشد. کارگران آزاده ایران علیرغم تمامی فشارهای حکومتی، امسال نیزبا تحمل مشکلات فراوان، گرد همآئی های مستقل کارگری را دراین وآن مکان برپا خواهند داشت، چون سالیان پیش به گفتگوبرای رهیابی ازاستثماروستم سرمایه دارخواهند پرداخت، سرودهای انقلابی خواهند خواند، پیمان همبستگی خود را پایدارترخواهند کرد، شیرینی وتنقلات دیگر، پخش کرده ودرروزمتعلق به خود شادی خواهند کرد.... بکوشیم با شادی آنها، شاد باشیم وپیمان خود رابا آنان مستحکم ترسازیم.
کارگران ایران درسالی که گذشت، درفاصله اول ماه مه سال پیش وامسال، مبارزات درخشانی را به پیش برده اند. اعتراضات کارگران ایران درسالی که گذشت ازآن چنان گسترش وفزونی برخورداربود که به جرأت می‌توان گفت، بالاترین رقم را درجهان دارا بوده است. پنج اعتراض کارگری درروز، میانگین مبارزات کارگری درایران می باشد. یکی ازارزنده ترین دستاوردهای جنبش کارگری ایران درسال پیشین، اطلاعیه های مشترک هفت تشکل مستقل کارگری ومدافعین جنبش کارگری، پنج گروه مستقل کارگری وهم چنین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه با مضمونی مشابه درمورد دستمزد واشاره به ضرورت تشکل یابی مستقل وسراسری کارگران بوده است. ادامه مبارزاتی مستمر این همکاریها، تعمیق وگسترش آن‌ها وارتباط فشرده با پایه‌ های کارگری درکارخانجات وکارگاهها، میتواند شالوده ی تشکل مستقل وسراسری را پایه ریزی کند. وظیفه ی عمده ومرکزی هر فعال ومدافع کارگری، درضمن پیش بردن مبارزه کارگری درزمینه های گوناگون، تلاش متحد ویکپارچه درپی ریزی ایجاد تشکل مستقل وسراسری کارگری می باشد، چه اینکه بد ون چنین تشکلی هیچگونه بهبودی پایداردرزندگی کارگران وخاصه دستمزدها وحقوق های معوقه ی آنان حاصل نخواهد شد وموفقیت های کوچک نیز درخطردستبرد سرمایه داران ودولت حامی سرمایه قراردارند. باشد که روز اول ماه مه امسال، به عنوان روزپیمان همبستگی واقدامات مشترک انقلابی کارگران وفعالین کارگری ایران برای خدمت به تحقق وظیفه ی عمده ومرکزی ثبت گردد.
اول ماه مه روزجهانی پرولتاریا ست، ولی این بدان معنا نیست که پرولتاریا دراین روزودرمبارزه دائمی خود علیه سرمایه، تنها به هم طبقه ای های خود می اندیشد. پرولتاریا دراین روزودرمبارزات خود، روبه دیگراقشارستم دیده جامعه دارد وازخواستهای بحق صنفی وسیاسی آن اقشارنیزدفاع کرده وآنان را درمبارزه برای براندازی حاکمیت استماروستم ازجمله یاران خود می داند.
فعالین کارگری ایران درسالی که سپری شد، علاوه برتوجه به مسائل کارگری، ازخواستهای بحق سایراقشارتحت ستم نیزجانبداری کردند، ازجمله علیه تبلیغات واقدامات فاشیستی ونژاد پرستانه ضد کارگران مهاجرافغانستانی افشاگری کرد ند، به د فاع ازمبارزات معلمان، پرستاران، دانشجویان، جانبداران محیط زیست و.... ادامه دادند وازحقوق اقلیتهای ملی پشتیبانی کرده وتضعیقات وجنایات حکومتی را نسبت به آنان ضد انسانی دانستند. بطوری که اول ماه مه امسال را به سنگ پرشی برای همراهی وهمگامی پاسخگوئی به مطالبات کارگران وخواسته های انباشته شده نیروی عظیم معلمان وفریاد آزادی کارگران ومعلمان زندانی اعلام داشته اند، این همه نشان ازآن دارد که فعالین کارگری درون کشوربه درستی به ضرورت برقراری پیوند بین جنبش کارگری با مبارزات بحق سایراقشارتحت ستم پی برده اند.
پشتیبانی ازمبارزات کارگران ایران ، فعالان انقلابی کارگری، زندانیان مبارزات آزادیخواهانه وحق طلبانه وخانواده های آنان یکی ازمهمترین وظایف مدافعین جنبش کارگری درخارج ازکشورمیباشد. ما، نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران به این وظیفه خود همچنان ادامه خواهیم داد ومی بینیم ومی دانیم که برخی دیگر نیروها وانسانهای مبارزنیزدراین راه گام برمی دارند، ولی قویاً براین باوریم که این مبارزات د رخارج کشوربه علت پراکند گی وعد م یک سوئی زمانی ، درضمن مثبت بود ن، آن ثمربخشی را که درصورت همکاریها حاصل خواهد شد، دربرندارند. لذا همچون گذشته برای زدود ن این ضعف کوشا هستیم وتمامی نیروها وانسانهائی را که دل به جنبش کارگری دارند، دعوت به همکاریها وهم پیوندیهای ضروری متحدانه درازمدت ومورد ی می نمائیم. باشد که روزاول ماه مه، روزهمبستگی کارگری، ما همگان را جداً به اندیشه وادارد وهمکاری وهمدلی را جایگزین تفرقه وخود مرکزبینی کنونی کنیم.

زنده باد اول ماه مه، روزهمبستگی بین‌المللی طبقه کارگر، روز جهانی پرولتاریا

زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج کشور

۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۲۳ آوریل ۲۰۱٦

**************

اول ماه مه امسال ، روز رزم جهانی کارگران را

به پرچم آزادی کارگران زندانی و دفاع از مطالبات کارگران بدل نماییم!

به کارگران جهان و ایران

به انسان های آزادیخواه و جانبدار عدالت اجتماعی

فرصت زیادی به اول ماه مه (اردیبهشت ۱۳۹۵)، روزجهانی کارگر(۲۰۱۶) نمانده است . امروز کارگران جهان در پهنه رویارویی های بزرگ با نظام سرمایه هستند. درسراسر فرانسه ، از طریق مبارزات سندیکایی و اتحادیه ای خود ، بزرگترین درگیری های طبقاتی خویش را علیه اصلاحات قانون کار فوق ارتجاعی فرانسه و کاهش دستمزد، افزایش بیکاری و بالا رفتن سود سهامداران وپایمال شدن حقوق کارگران را دربیش از ۲۵۰ نمایش خیابانی به همراه اعتصابات و تظاهرات به پیش برده اند وادامه دارد .
اعتراضات کارگران ساختمانی در چند نقطه سوئد بدل به تظاهرات و اعتصاب وسیع شده و در این میان کارفرمایان شرکت های تأسیسات ساختمانی و اتحادیه صاف کاران ساختمانی به مصاف هم بر آمده اند.
در همین رابطه پنج اتحادیه کارگری در سوئد بعد از اتمام قرارداد های جمعی کارگران با کارفرما ها، برای افزایش دستمزد به مذاکره مشغولند و این روند درآستانه اول ماه مه امسال همچنان ادامه دارد.
در اینسوی جهان در پاکستان شاهد انفجار معدن زغال سنگ و کشته شدن ۵ کارگر معدن و زیرآوارماندن بیشمار کارگران هستیم . در قطر در دوحه و نقاط دیگر خاورمیانه و همچنین در ترکیه کارگران با مشکلات عدیده ای روبرو هستند .
در چنین وضعیتی کارگران ایران به سمت اول ماه مه می روند.
رژیم ضد کارگری و عوامل سرکوب گر به نام کارگران ، نمایش هفته کارگر را از مدت ها پیش به نام طبقه کارگر ایران براه انداخته اند . از هم اکنون خبر می رسد؛ که تحرکات نژاد پرستانه علیه کارگران مهاجر افغان را که توسط عوامل خانه کارگر و نهاد های امنیتی همچون سال گذشته طراحی شده تا بار دیگر به نمایش گذارند. امروز همچون گذشته اعتراضات و اعتصابات کارگران برای جلوگیری از بیکار سازی، عدم دریافت حقوق های ماهیانه کارگران از دولت و کارفرماهای بخش خصوصی و مسئله اعتراض وسیع کارگران به دستمزد ۸۱۲ هزار تومانی تعیین شده در سال جاری که دست کم با خط فقر برای یک خانواده چهارنفره فاصله چند برابری دارد، همچنان مضمون اصلی تحرکات کارگری دوره اخیر است .
هزاران کارگر فازهای چندگانۀ منطقۀ ویژۀ عسلویه، هر روزه با تجمع و اعتراضات خود برای حقوق های عقب افتاده و پیمانکارهای اصلی و دست چندم تلاش می کنند. کارگران معادن سراسر کشور، همآهنگ و همزمان علیه اخراج های هر روزه و حقوق ها و مزایای پرداخت نشده، همراه با خانواده هایشان می کوشند. کارگران مبارز مجتمع نیشکر هفت تپه و بویژه نی بران، برای امنیت شغلی و علیه خصوصی سازی پیگیرانه مبارزه می کنند. کارگران نفت و پتروشیمی ها هر روز برای کسب مطالبات خود به مبارزه ادامه می دهند. کارگران صنایع نساجی، کاشی سازی ها، سیمان، کوره پزخانه ها، مخابرات، اتوبوسرانی ها و متروها و کشتی سازی صدرا، شهرداری ها، راه آهن، برق و ... به اشکال مختلف و با استفاده از هر امکانی و محروم از هر گونه تشکلی، به صورت خودجوش، دست از کار کشیده، به خیابان می آیند و مطالبات خود را فریاد می زنند. اما پاسخ تمامی این تلاش ها و حقوق اولیه از سوی رژیم، فشار، تهدید، اخراج، سرکوب و بگیر و ببند است.
طی روزهای گذشته کارگران مجتمع در معادن مس میدوک در شهر بابک را که بدلیل اعتراض به شرایط مزد نابرابر تجمع نموده بودند، ۱۵ نفر از آنان را بازداشت می نمایند. که بعد از دو روز با قرار تامین و وثیقه آزاد می شوند.
پرونده قضایی ۹ کارگر معترض و سازمانگر معدن سنک آهن بافق هنوز که هنوز است ؛ مختومه اعلام نشده و آنها را برای چندمین بار به دادگاه می کشانند .همچنین پرونده قضایی کارگران مجتمع مس خاتون آباد و طزره مختومه نشده است .
هنوز معلمان دلسوز و سازمانگرهمچون: اسماعیل عبدی، علیرضا هاشمی ، محمود بهشتی لنگرودی در زندانند و اکبر باغانی را به زندان تبعید ده ساله اش به منطقه بد آب و هوای زابل از شهرستان های سیستان و بلوچستان می فرستند. حکم سه سال حبس مجدد رسول بداقی در دادگاه تجدید نظر تائید شد و رسول بعد از شش سال حبس بدون مرخصی، تقریبا پنجاه در صد از بینایی چشم چپ خود را از دست داده است. هنوز کارگران شناخته شده بهنام ابراهیم زاده ، محمد جراحی، جعفر عظیم زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با حکم شش سال حبس در زندانند!
در این میان حسن رسول زاده از اعضائ کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و جلیل محمدی فعال کارگری، هرکدام با قرار وثیقه آزاد می گردند. در پایان سال گذشته بار دیگر با احکام دستگیری و زندان برای آقایان داوود رضوی، ابراهیم مددی و رضا شهابی از چهره های شناخته شده سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روبرو بودیم. شاهد محکومیت یکسال زندان تعزیری برای عثمان اسماعیلی فعال کارگری عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ؛ صدور نه سال زندان برای محمود صالحی این چهره شناخته شده فعال کارگری در کنار تداوم بازداشت واله زمانی و علی نجاتی و تعرض گسترده به فعالین کارگری در معادن و جنبش اعتراضی معلمان، پرستاران، زنان، اعتراضات دستفروشان و اقلیت های بهایی و دستگیری و اعدام وسیع آنان بوده ایم. از اینرو امسال در حالی به پیشواز گرامی داشت اول ماه مه ، روز رزم مشترک جهانی کارگران می رویم که جمهوری اسلامی ایران ، فشار سنگینی را برعلیه فعالین کارگری و فعالین سایر جنبش های رادیکال را گسترش داده است. در همین حال اعتراضات و مبارزات کارگران، زنان و معلمان و پرستاران و دانشجویان ترقیخواه و اوج اعتراضات طرفداران محیط زیست و جوانان را هر روزه در جای جای کشور شاهدیم .
مطالبات بیواسطه و انباشته شده کارگران از سال ها پیش بقوت خود باقی است. اخراج هر روزه و گسترده کارگران و بیکار سازی ها و به تعطیلی کشاندن واحد های تولیدی و صنعتی، بی آبی و خشکسالی، کوچ اجباری روستائیان به طرف شهرها ، رشد حاشیه نشینی و افزایش بیکاری جوانان و ویرانی تولیدات روستایی را بدنبال دارد.
در چنین شرایطی مبارزات مداوم کارگران، همچنان از پراکندگی رنج می برد. همگرایی های چند جانبه برسر مبارزه تعیین حداقل دستمزدها به شکل بیانیه های مشترک، سطح وسیع تر همگرایی و هم پیوندی های فعالان کارگری را در آستانه اول ماه مه امسال طلب می نماید. فعالان نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران - خارج کشور، درآستانه اول ماه مه ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) ، با برافراشتن شعار آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی و علیه تعرضات رژیم به مبارزات حق طلبانۀ کارگران، در هماهنگی با دیگر تشکل های موازی در سطح کشورهای مختلف، دیگر نیروهای مدافع جنبش کارگری ایران را به همکاری و اتحاد عمل وسیع در این زمینه فرا می خوانند.
با تلاش براینکه بتوانیم با برپایی شب های همبستگی ، میزهای اطلاعاتی و فراخوان های مشترک ، شرکت موثر در مارش های خیابانی اول ماه مه در جای جای جهان ، افکار عمومی مترقی وآزادیخواه را به حمایت هر چه گسترده تر بین المللی از جنبش کارگری ایران بخصوص کارگران زندانی فرابخوانیم و اول ماه مه امسال را به سنگر اعتراض برای رهایی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی و دفاع از خواسته ها و مطالبات بیواسطه کارگران بدل نماییم.

خجسته باد اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران!

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج کشور

nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/

سه شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۵ برابر با ۱۲ آوريل ۲۰۱۶