افق روشن
www.ofros.com

بیانیه روز جهانی کارگر انقلاب زن زندگی آزادی


ندای زنان ایران                                                                                                                       جمعه ٨ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۲٨ آوریل ۲۰۲٣

با بی حجابی سراسری همراه با اعتصاب سراسری قدرتمند بسوی اول مه روز جهانی کارگر می رویم!
از اعتصاب سراسری کارکران نفت حمایت میکنیم!

در حالی به اول ماه مه (۱۱اردیبهشت)روز جهانی کارگر نزدیک میشویم که بیش از هشت ماه از انقلاب زن زندگی آزادی میگذرد. در این مدت شاهد جانفشانیها و شجاعتهای بی بدیل زنان و مردان در برابر وحشیانه ترین سرکوب ها بوده ایم و هر روز شاهد جدالی سخت بین زنان و حاکمان دزد سالار سرمایه هستیم که تلاش میکنند با نگهداشتن سنکر حجاب از فروپاشی اولین خاکریز بساط جنایاتشان جلوگیری کنند.
حاکمان دزد سالار از طرفی با تحمیل حجاب برسر زنان کرامت انسانی ملیونها زن را لگد مال کرده و از طرف دیگر با دستمزدهای چندین بار زیر خط فقر شیرازه زندگی را در میان میلیونها خانواده کارکری و مزد بگیر جامعه به نابودی کشانده است و با براه انداختن هر گونه خشونت و دیکتاتوری از متشکل شدن کارگران و دیگر بخش های جامعه جلوگیری کرده است و هرگونه تشکل یابی را با سرکوب زندان و شکنجه پاسخ داده است.
اینک در میانه ی انقلاب زن زندگی آزادی، همه بخشهای جامعه از زنان تا کارگران و معلمان و جوانان با فریاد های آزادیخوانه خود خواهان پایان دادن به آپارتاید جنسیتی حاکم و داشتن یک زندگی در خور شان انسان و آزادی بی قید و شرط میباشند.
هم اکنون با گسترش اعتصابات سراسری کارگران نفت و پتروشیمی که از اول اردیبهشت و در آستانه روز جهانی کارگر آغاز شده و به بیش از نود مرکز کارگری گسترش یافته است، بار دیگر به حاکمان سرمایه گوشزد میکنیم که اجازه نمیدهیم زندگی ملیونها خانواده را با دستمزدهای برده وار و زیر خط فقر به نابودی بکشانید.
فقر و فساد و گرونی، ما را بر آن میدارد تا نابودی کامل سیستم برده وار حاکم متحدانه به پیش رویم و با برافراشتن پرچم منشورمطالبات_حداقلی مان و با منشور_مطالبات_پیشرو_زنان در عرصه حقوق زن و تا متحقق شدن تمامی بندهای آن دست از مبارزه نخواهیم کشید.
ندای زنان ایران، جنبش رهایی زن را متحد و همبسته جنبش کارگری و دیگر جنبش های اعتراضی فعال در جامعه ایران میداند و همراه با خانواده های کارگری از اعتصاب سراسری کارگران با قدرت حمایت کرده و بر این باوریم که بساط کثیف سرمایه با حاکم کردن قوانین ضد زن و تبعیض جنسیتی و با جنس چندم تلقی کردن زنان استثثمار وحشیانه ای را حاکم کرده و سودهای فوق نجومی به جیب میزند.
روز جهانی کارگر در انقلاب زن زندگی آزادی فریاد تظلم خواهی همه مردم تحت ستم و آپارتاید جنسیتی و تبعیض های قومی علیه بساط مافیایی سرمایه داران حاکم است. روز فریاد زندانی سیاسی آزاد باید گردد و پایان دادن به زندان و شکنجه و اعدام است. روز دادخواهی مردم و یادمان جانباختگان مبارزات مردمی است. با گسترش اعتصابات سراسری بار دیگر نشان میدهیم که دیگر تن به بردگی نخواهیم داد و زندکی انسانی و در خور شان انسان را حق خود میدانیم.
ضمن شادباش روز جهانی کارگر به همه ی کارگران و مزدبگیران و مردم آزادیخواه، بار دیگر در ۱۱ اردیبهشت ( اول مه ) روز جهانی کارگر با حضور سراسری و قدرتمند خود ،این روز را به روزی تاریخی تبدیل کنیم.

نابود باد بساط کثیف فقر و فساد سرمایه

زنده باد اعتصابات متحد کارگران

زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی

زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

ندای زنان ایران - اردیبهشت۱۴۰۲