افق روشن
www.ofros.com

سکوت؟ ثبت در تاریخ جنبش کارگری


رضا رشیدی                                                                                                یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۳

اول ماه مه‌ امسال یعنی‌ سال ۱۳۹۳ یکی‌ از رادیکالترین اول مه‌‌های دوره اخیر بود.کارگاران ،فعالین و رهبران کارگری ماهها قبل از اول مه‌ به اشکال مختلف خود را برای برگزاری این روز آماده کرده بودند ،بارها به دولت و کارفرمایان هشدار دادند که اگر مطالباتشان پاسخ نگیرد در اول مه‌ خیابانها را اشغال خواهند کرد ،قبل از اول مه‌ از طرف حکومت به کارگران هشدار داده شد که اجازه برگزاری مراسم و اعتراض را ندارند ،برای تعدادی از فعالین احضاریه فرستاده شد و تعدادی در شب قبل از اول مه‌ دستگیرشدند از جمله جعفر عظیم زاده که هم اکنون بیش از ۲۵ روز است که در بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی است،جعفر را تحت فشار گذشته‌اند که اتحادیه را منحل اعلام کند ،اتحادیه آزاد کارگران ایران یکی‌ از فعألترین تشکلهای کارگری موجود و تاثیر گذر رادیکال جنبش کارگری است.
در سال گذشته به همت اتحادیه آزاد کارگران و در راس آن جعفر عظیم زاده طوماری مبنی بر افزایش دستمزدها به امضائ ۴۰ هزار کارگر رسید ، این کار در دوره اخیر بی‌ سابقه بوده و میرود تبدیل به نقطه پرشی برای جنبش کارگری شود ، وجعفر عظیم زاده در همین رابطه دستگیرشده است.
جعفر کارگری شجاع و جسور و مبتکر است انتظار میرفت که تمامی‌ احزاب و رسانها و سازمانهأیی که خود را مدافع جنبش کارگری می‌دانند برای آزادی این رهبر کارگری هم تلاش کنند و اعتراضاتی را سازمان دهند در داخل کشور، با آن فضای امنیتی، فعالین کارگری, تا آنجا که توازن قوا اجازه میدهد تلاش کرده و میکنند ولی‌ در خارج از کشور این مساله با سکوت و سانسور و بی‌ خبری برگزار میشود.
سازمانها و احزاب و رسانه‌های خارج از کشور آنهایی که خود را متولی‌ و مدافع جنبش کارگری می‌دانند، نه تنها کوچکتری فعالیتی را در جهت سازمان دادن اعتراض به دستگیری عظیم زده نکردند بلکه بعد از ۲۵ روز به روی مبارک هم نمی‌آورند که در اول می‌‌امسال چه گذشت و چرا جعفر عظیم زده در زندان است?
این سکوت و سانسور خبری در تاریخ جنبش کارگری ثبت خواهد شد ،و این عمل سازمانها و احزاب که سکوت کرده‌اند بازوی دیگری است در کمک کسانی‌ که سعی‌ دارند اتحادیه را منحل اعلام کنند .
این سکوت و عدم اطلاع رسانی و برخورد پسیو و بی‌ عملی‌ چیزی جز سکتاریسم نهادینه شده در درون این احزاب و تشکیلتچیگری ،معنایی دیگر ندارد جعفر به یمن مبارزات کارگری و پیشروی جنبش کارگری و استقامت خودش آزاد خواهد شد ولی‌ این سکوت احزاب و سازمانها در تاریخ جنبش کارگری ثبت و فراموش نخواهد شد

رضا رشیدی فعال کارگری

reza_rashidi88@yahoo.com