افق روشن
www.ofros.com

به مناسبت اول ماه مه


سوسن رازانی                                                                                          سه شنبه ١٢ اردیبهشت ١٣٩١

روز اول ماه مه‌ روز جهانی‌ کارگر بر همه کسانی‌ که برای ساختن جهانی‌ شایسته انسان تلاش می کنند و بر همه آنهایی که آبادانی این کره خاکی مرهون حضور و چیستی زندگی‌ آنان است، گرامی‌ باد.
این روز از آن فریاد هائی است که چرایی نابرابری‌ها و ستم‌ها و تبعیض‌ها را سر می دهند، چرایی تلاش همیشگی‌ و زندگی‌ زیر خط فقر، چرایی ساختن‌ها و نداشتن هاست. فریادتان رسا، قدمهایتان پر توان و عزمتان راسخ باد که چگونگی‌ تغییر این نظام نابرابر در دستان خالق شماست.

روز جهانی‌ کارگر گرامی‌ باد

سوسن رازانی - ١٢ ارديبهشت ١٣٩١