افق روشن
www.ofros.com

اول ماه مه، بازتاب و نتایج آن


رادیو پیام کانادا                                                                                                شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱ مه ۲۰۱۹

گفتگوی رادیو پیام کانادا با علیرضا نوايی ، عمر مینایی و سروش در باره دستگیرهای اول ماه مه؛ توان فراخوان دهندگان؛ نیازهای و مشکلات جاری و چگونگی مواجه شدن با آن؛ ارائه ارزیابی از گذشته بعنوان دستاوردی برای حرکتهای پیشروی از موارد و نکات مورد بحث در این میزگرد بود