افق روشن
www.ofros.com

نگاهی به اول ماه مه ۱۴۰۰ و واکنش ها


رادیو پیام کانادا                                                                                                 پنجشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ٦ مه ۲۰۲۱