افق روشن
www.ofros.com

اول ما مه برابر با یازده اردیبهشت روز جهانی کارگر گرامی باد


محمود صالحی                                                                                             پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۲۹ آوریل ۲۰۲۱

کارگران و فعالان کارگری :
اول ماه مه روز اعلام جنگ علیه نظام سرمایه داری در سراسر جهان است.
در این روز کارگران در سراسر جهان متحد و متشکل نیروی طبقاتی خود را به نمایش می گذارند تا به نظام زالو سفت سرمایه داری بگویند که در آن روز معین و مشخص برای آنها سود تولید نمی کنند.
اما این روزها تعدادی تحت نام نماینده کارگر می خواهند تضاد بین کار و سرمایه را آشتی دهند.
تبلیغ برای آشتی دادن کار و سرمایه خیانت به طبقه کارگر است و کارگران باید اصل نظام سرمایه داری را مورد خطاب خود قرار دهند.
در همین ایران ما دولت حاکم ؛ این روز معین و مشخص را به یک هفته تبدیل کرده است و این یعنی نظام سرمایه داری دچار آسیب مالی نشود . یعنی کارگران نباید در آن روز معین و مشخص دست از کار بکشند و کارفرمایان را با جیب خالی به خانه بفرستند.
بنابراین هفته کارگر مربوط به ما کارگران نیست و هفته کارگر مربوط به نماینده دولت است.
ما شاهد هستیم که تعدادی افراد بنام نماینده کارگر این روزها همراه با نمایندگان دولت به مراکز های کار و تولید مراجعه و به کارگران شاد باش گفته اند.

کارگران و فعالان کارگری؛
این افراد نماینده ما نیستند بلکه ضد طبقه کارگر و آنها را بی محل کنید.

پیش بسوی برگزاری مراسم روز جهانی کارگر بدون دخالت دولت و کارمایان .

کارگران جهان متحد شویم.

محمود صالحی