افق روشن
www.ofros.com

!گرامی باد اول ماه مه روزتجلی همبستگی کارگران جهان


اتحاد فدائیان کمونیست                                                                                      دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹٧ - ۲۳ آپریل ۲۰۱٨


سازمان اتحادفدائیان کمونیست فرارسیدن اول ماه مه (۱۱اردیبهشت ۹٧ )

روز تجلی همبستگی کارگران سراسرجهان را به همه کارگران وزحمتکشان شادباش میگوید.

اول ماه مه کارگران درسراسرجهان این روزرا جشن میگیرند. اول ماه مه سمبلی از همبستگی و اتحاد کارگران دربرابر نظام سرمایه داری است. درعین حال نوید بخش دنیای نوینی است که درآن از استثمار انسان بوسیله انسان و از زور و سرکوب و تبعیض و ستمگری خبری نباشد. اول ماه مه درعین حال این نکته را یادآوری میکند که دردنیای پرتناقض ما دو نیرو دربرابر هم صف آرائی کرده اند، دنیای سرمایه ودنیای کار؛ دنیای سرمایه داری ودنیای سوسیالیسم ! دریکسو گروه اندکی سرمایه دار که زمینها ،کارخانه ها، مزارع ومعادن وابزار ووسایل تولید را به مالکیت خصوصی خود درآورده اند. واز قِبَل استثمار نیروی کار کارگران و غارت و چپاول منابع طبیعی و دسترنج زحمتکشان برثروت خود میافزایند. آنها با در دست داشتن قدرت سیاسی با توسل به فریب وسرکوب وجنگ و کشتار برآنند که وضع موجود را حفظ کنند و درسوی دیگرانبوه انسانهائی است که تولید کنندگان اصلی نعم مادی وثروت های اجتماعی هستند که خواستار تغییر بنیادی نظم موجودند.
راستا وچشم انداز مبارزه اردوی کار برعلیه سرمایه درسراسر جهان یکی است. محو ستم واستثمار وتمام تبعات ویرانگر ناشی ازآن؛ ایجاد نظامی که درآن استثمار فرد ازفرد، کارمزدوری وفقر وبیکاری وجنگ و کشتار رخت بربسته باشد. ودست آوردهای بشری درخدمت انسان ودر راه رشد وتکامل وارتقای سطح زندگی جامعه به کارگرفته شوند. اول ماه مه تجلی اتحاد وهمبستگی کارگران جهان درچنین راستائی است.

کارگران مبارزایران
مبارزه کارگران ایران نیز بمثابه گردانی از کارگران سراسر جهان درهر سطح وشکلی که بوده باشد درراستای چنین چشم اندازی طی طریق میکند.
امسال اول ماه مه روزجهانی کارگررادرحالی جشن میگیریم که دریک سال گذشته اعتصابات و تظاهرات عظیم توده ای برعلیه ستم واستثمار وزور وسرکوب نظام حاکم را پشت سرگذاشته ایم .اعتصابات متعدد کارگران،اعتراضات اجتماعی و تظاهرات سراسری دیماه ٩۶ ،اعتراضات زنان، کشاورزان، فعالین محیط زیست، خلقهای تحت ستم واستثما و دیگراقشار محروم جامعه چشم انداز نوینی را درمبارزه برای رهائی از ستم واشتثمار و تبعیضات مختلف، گشوده است .رژیم ناتوان از پاسخگوئی به مطالبات وخواسته های توده های کارگر و زحمتکش مردم درازبین بردن و حتی کاهش زمینه های عینی اجتماعی اعتصابات کارگری و اعتراضات توده های زحمتکش، به سیاست سرکوب ادامه میدهد. سیاستی که نا کارآمدی خود را نشانداده است.
وآنها ناتوان ازمقابله با میلیونها کارگر و زحمتکشی هستند که طبقه حاکم ودولت ارتجاعی و مذهبی آن به خاک سیاهشان نشانده است. لذا برغم سرکوب و ستمگری طبقه حاکم ، مبارزات کارگران وزحمتکشان هرچه گسترده تر خواهد شد. اول ماه مه امسال فرصتی است تا کارگران ایران دست ازکارکشیده ودرتظاهرات ومتینگهای خیابانی بمثابه نماینده خواست ها ومطالبات کارگران و پیشگام قدرتمند سایرتوده های رنجدیده ظاهرشده و با طرح مطالبات وشعارهای اقتصادی و سیاسی قدرت ،اتحاد وآمادگی خودرا برای تداوم مبارزه تاپیروزی نهائی نشان دهند.
روز اول ماه مه را با شعار سراسری کار، مسکن، آزادی به مبارزه برای وحدت وتشکل کارگران ، به مبارزه برای دستیابی به مطالبات اقتصادی وسیاسی جشن بگیریم. روز اول ماه مه شعارهای مطالباتی تمام بخش های کارگری راطرح و خواستار وحدت وتشکل کارگران برای تحقق آنها شویم!

زنده باد سوسیالیسم

زنده باد اول ماه مه روزجهانی کارگر!

زنده باد اتحاد وهمبستگی کارگران سراسر جهان!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ٣ اردیبهشت ماه ١٣٩٧