افق روشن
www.ofros.com

گرامی باد اول ماه مه روزجهانی کارگر


اتحاد فدائیان کمونیست                                                                                       دوشنبه ٨ اردیبهشت ۱۳۹۳

فرارسیدن ۱٢۵ مین سالگرد اول ماه مه، روز تجلی همبستگی و اتحاد کارگران سراسر جهان برعلیه نظام سرمایه داری را به همه کارگران در ایران و جهان شادباش میگوئیم.
امسال کارگران وزحمتکشان جهان درشرایطی به استقبال اول ماه مه میروند که نظام سرمایه داری درهمه کشورهای جهان به تعرض وحشیانه خود علیه توده های کارگر و زحمتکش ادامه میدهد.
تشدید استثمار، انجماد دستمزدها،افزایش ساعات و سرعت کار، توسعه شرکت های اجاره ای و قراردادهای موقت ،افزایش سن بازنشستگی، به کارگیری نیروی کار کودکان ، اخراجها و بیکارسازیهای میلیونی، تشدید تبعیض جنسی ،ملی و مذهبی و نژادی ، اجرای طرح های اقتصادی مبتنی بر تحمیل بار بحران برگرده طبقه کارگر ، تجدید تقسیم جهان ، اشغال ، تحریم ، جنگ ،افزایش رقابت تسلیحاتی و خطر میلیتاریسم ازشاخصه های این دوران محسوب میشوند. دوره ای که تغییرات سریع و تجدید آرایش نیروها درجهان ومنطقه سرمایه داری را با چالشهای شدید ی رویروساخته است .دریک کلام رشد و تکامل نیروهای مولده از یکسو و موانع ذاتی مناسبات سرمایه داری از سوی دیگر، این تناقضات را عمیق تر و تضاد های طبقاتی را شدید ترنموده است درحالیکه وقوع جنشهای اجتماعی ناشی از این تضادها، چشم اندازهای نوینی برای فراتر رفتن از نظام سرمایه داری رادربرابر توده های کار و زحمت جهان میگشاید.
درایران نیز اوضاع اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی حاکم برکشور تغییراتی سریع و ناگهانی و پرالتهاب درآینده را نشان میدهد. سرمایه داری حاکم برایران علاوه بر معضلات و پیچیدگیهای ناشی از تحولات ، بحرانها و درگیریهای سرمایه جهانی ، با تناقضات عدیده و پیچیده توسعه و تحکیم موقعیت سرمایه داری درایران مواجه است . وبرای تداوم انباشت سرمایه ناگزیر ازتغییراتی است که به اسانی میسر نیست .
تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی به طبقه کارگر، ایجاد موانع متعدد دربرابر سازمانیابی آنان، سرکوب ،دستگیری و زندان فعالین کارگری ، تحمیل تشکلهای دست ساز و دولتی درمحیط کار، ازجمله تدابیری هستند که طبقه حاکم امسال نیز برادامه آن پافشاری خواهد کرد. روشن است که استمرار سرکوب و خشونت سازمانیافته برعلیه طبقه کارگر که دربرابر این تعرضات به اعتراض برمیخیزد و فقر وفسادی که دردستگاه سیاسی و اقتصادی ایران عالمگیر شده است ،بدست طبقه حاکم ودرهم تنیدگی آن با قدرت سیاسی درجهت تضمین انباشت سرمایه صورت میگیرد . بنا براین اهداف، شعارها و متناسب با آنها، اشکال مبارزات کارگران زمانی با موفقیت قرین خواهد بود که ماهیت کل طبقه حاکم و قدرت سیاسی درایران رادریابند ودرتعیین شعارها و طرح مطالبات ودر انتخاب اشکال مبارزات خود، از افتادن دردام جناح های مختلف بورژوازی و احزاب و جریانات و تشکلهای وابسته به آن خودداری کرده ودرمبارزات اقتصادی و سیاسی خود استقلال طبقاتی خویش را ازدست ندهند.

کارگران مبارز
درروز کارگر امسال نیزنهاد ها ، تشکل ها و انجمنهای وابسته به سرمایه داران و دولت درتلاشند تا به بهانه روزکارگر باطرح مطالبات پوچ و میان تهی و،خواست ها و برنامه های دیکته شده سرمایه داران و دولت را بعنوان مطالبات کارگران مطرح کرده ومانع از طرح مطالبات سیاسی و اقتصادی واقعی کارگران توسط خود آنها درشرایط حساس کنونی شوند. باطرح شعارمحوری وسراسری کار- مسکن- آزادی و سایر مطالبات اقتصادی و سیاسی ، ازجمله آزادی کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی به برگزاری آکسیونهای اعتراضی مستقل همت گمارید . کمک به بسیج بیشترین نیرو برای شرکت در تجمعات و تظاهرات مستقل کارگران . توضیح ضرورت سازماندهی کمیته های مخفی کارخانه و تشکل های مستقل مخفی علنی و نیمه علنی ، و طرح شعار ها و مطالبات رادیکال ومستقل کارگری دراین روز از جمله وظایف فعالین سازمان محسوب میگردد . فرارسیدن اول ماه مه را به همه شما شادباش میگوئیم و همه کارگران را به اتحاد وتشدید مبارزه فرا میخوانیم.

زنده باد اول ماه مه روزتجلی اتحاد وهمبستگی کارگران جهان علیه نظام سرمایه داری

برافراشته باد پرچم مبارزه طبقه کارگر علیه نظام سرمایه داری

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست - ٧ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳