افق روشن
www.ofros.com

استثمار بس است


ترجمۀ شهاب گولالان                                                                                                               یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ - ۱٦ آوریل ۲۰۲٣

استثمار بس است

دیگر نمی گذاریم
برپا كنندگان ستم
نیروی بازوانمان را تاراج كنند
قانون كهن را بدر افكن
این قانون، شلاق ستمگران است
ما قانون بهتری خواهیم آورد
قانون اتحاد، كار، مساوات، آزادی
بگذار خون ستمگران
چو رودخانه ای
بر سنگفرش خیابانها جاری گردد
سپیده باز دمید، اول ماه مه است

****

در سحرگاه اول ماه مه
شیپور كمون دمیده میشود
تا پرولتاریای تمام جهان
این گارد سرخ تاریخ، بپا خیزد
پرولتاریای جهان
بیاد كموناردهای قهرمان
كه پرچم سرخ را بر افراشته
صف رزمندگان را فشرده كن
دیروز را بیاد آور، در زنجیر
امروز را ببین، در رزم
و فردا را بی شك، در فتح
ما پیشتاز دنیای تازه ایم
پارتیزان هدفهای اصیل
و در كوله هایمان
فردای نو، انسان نو، زندگی نو را
بر پشت میكشیم
آنجا بر پیشانی افق
آن ستاره سرخ را می بینی؟
هر شش دانگ ما ماست
من، تو، او، همه
اما تا نجنگیم، پیروزی محال است
برویم تا بنیان های كهنه را ویران سازیم
سپیده باز دمید، اول ماه مه است

****

از صف جدا نشو، از راه باز نمان، همپای صف قدم بردار
هر گوشه، هر كنار، سنگر ماست
ما مثل كوهساران، پا بر جائیم
و اقیانوس وار، بهم پیوسته
در كینه سرمایه اندوزان، چو آبی در كاسه سنگی
همواره در دل ما باقیست
ما از تبار رنجیم، از دودمان زحمت
پیك های بهاریم
و سوسیالیسم، بهار تاریخ است
بازویت را بمن بده و قلب پر كینه ات
كه هم امروز، پیكاری بیرحمانه، به پهنای جهان در میگیرد
حافظه تاریخ اشتباه نمیكند، پیكارما سرانجام پیروز است
این بشارت تاریخ را باور كن
برویم تا گاو صندوقها را تیرباران كنیم
سپیده باز دمید، اول ما مه است

****

در سحرگاه اول ماه مه
با اولین طلایه خورشید
آسمان رنگی دیگر میگیرد
رنگ آتش شعله ور، رنگ خون كموناردهای جوان
و پیشا روی ما، جنگی به وسعت آسمان در میگیرد
قیام ما، نبرد افزار ماست
و سوسیالیسم، پرچم سرخ ما
دو نشانه مومنانه از هدفی مقدس
آزادی تمام ستمدیدگان روی زمین!
برویم تا دشمنان آزادی را نابود كنیم
سپیده باز دمید، اول ماه مه است

****

چهره تاریخ، برعكس چهره انسانهاست
هر روز كه میگذرد، جوانتر میشود
و از فردا
خورشید دیگری، فردای دیگر را روشن خواهد ساخت
روز بزرگ در پیش است
و اینك پیكار، نزدیك، نزدیكتر لحظه هان، هان
گارد سرخ تاریخ، بر پا، برپا
برویم تا تاوان رنجهامان را مصادره كنیم
سپیده باز دمید، اول ماه مه است

ترجمه شهاب گولالان