افق روشن
www.ofros.com

!به پیشواز اول ماه می میرویم

.اول ماه می، روز اعلام کیفرخواست عمومی علیه مناسبات سرمایه داری ست


شورای بازنشستگان                                                                                                                یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰٣ - ٢٨ آوریل ۲۰۲۴

تسلط اقتصادی - اجتماعی چنین نظامی، همه هستی بشر را نه تنها با ایجاد شرایط فقر و فلاکت عمومی و تنگناهای شدید معیشتی، تحت تاثیر قرار داده، بلکه با هدر دادن منابع زیست بشر و تخریب امکانات محیط زندگی همه موجودات، منابع‌ حیات در کره زمین را بشکلی بی سابقه تخریب کرده است.
امسال در ادامه انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در مصاف با تشدید سیاست سرکوب زنان در خیابانها و شکلگیری همبستگی داخل و خارج علیه حکم اعدام توماج صالحی و برای آزادی او، در متن بیسابقه ترین نارضایتی عمومی و گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر اقشار اجتماعی، جامعه در یک رویاروئی قطبی برای تعیین تکلیف قرار گرفته است.

اول ماه‌ می فرصت اعلام نه به شرایط موجود و تغییرات بنیادین ست

زن زندگی آزادی

مقاومت علیه سرکوب زنان

آزادی توماج صالحی

شورای بازنشستگان ایران