افق روشن
www.ofros.com

بیانیه شماره ٢ شورای برگزاری مراسم روز جهانی كارگر

فراخوان زمان و مکان های مراسم ها


شورای برگزاری مراسم                                                                                   سه شنبه ٦ اردیبهشت ١٣٩٠

بیانیه شماره ٢ شورای برگزاری مراسم روز جهانی كارگر سال ٩٠

فراخوان زمان و مکان های مراسم ها - ساعت ۵ عصر سراسر کشور

سال ستیز طبقاتی به جای جهاد اقتصادی

در آستانه ی روز جهانی كارگر،١١ اردیبهشت (اول ماه مه) ستیز كارگران علیه سرمایه داری اسلامی در ایران شكل دیگری به خود گرفته است؛از جمله اعتصاب پیروزمندانه كارگران در پتروشیمی در ماهشهر و چند ماه قبل اعتصاب كارگران پتروشیمی در تبریز،كه منجر به تغییر قرارداد های موقت شركت های پیمانكاری به قراردادهای میان مدت شد نشان از خیزش جدیدی در مبارزات كارگران علیه سرمایه داری دارد. لازم است كه علاوه بر تمامی اقشار مختلف طبقه ی كارگر، كارگران بیكار و اخراجی و به وی‍ژه تمامی كارگران قرارداد موقت، سفید امضا و بی قرارداد و كارگران شركت های پیمانكاری هر چه بیشتر ضمن اعتراض و اعتصاب،قدم های استوارتری برای ایجاد تشكل های مستقل و خود ساخته ی خود بردارند و علاوه بر ایجاد و تقویت تشكل های علنی،توده ای و طبقاتی ،بخشی از كارگران اگاه باید با ایجاد و یا تقویت هسته ها،محافل و كمیته های مخفی و غیر علنی نقشی جدی در سازماندهی مبارزات كارگران برای به دست آمدن مطالبات و نیز سوق دادن مبارزات به سمت تشكل یابی كارگران ایفا كنند.
جهاد اقتصادی و ریاضت اقتصادی كه سرمایه داری در ایران و جهان قصد دارد به كارگران تحمیل كند،دستمزدهای فلاكت بار و برده وارانه،حذف یارانه ها و سركوب مبارزات و فعالین و تشكل ها و نیز سركوب هرگونه اعتراض و تظاهرات و سركوب بیان و قلم و اعتصاب و تحمیل زندان و فقر و دیكتاتوری و فلاكت و جنگ و خرافه پروری و تبعیض جنسیتی و تبعیض جنسیتی و ستم طبقاتی بر زنان،كار كودكان،بحران های زیست محیطی،فشار اقتصادی بر بازنشستگان،گسترش بیكاری و اعتیاد و ظلم و بیداد و ارعاب و تهدید و زندان و نیز فریب كاری های هر دو جناح سرمایه داری در ایران یعنی اصولگرایان و نیز اصلاح طلبان حكومتی كه اكنون اندكی از چپاول و غارت رانده شده اند و فریب و دغل تمامی كشورهای سرمایه داری اعم از امریكا و چین و روسیه و دولت های اروپایی منجمله انگلیس و آلمان و فرانسه و ایتالیا و غیره،همه و همه باید با مشت محكم و اتحاد و سازمانیابی و تشكل یابی كارگران پاسخ داده شود.
روز جهانی كارگر نه سبز است و نه سیاه و نه سفید و نه بنفش و نه زرد؛روز جهانی كارگر و همه ی روزها به نشانه ی خون و جان و عمر و هستی طبقه ی كارگر به رنگ سرخ است؛كارگران تولید كنندگان تمامی ثروت ها و نعمت ها و رفاه در جامعه ی بشری هستند و با خون خود حیات جامعه ی انسانی را تضمین میكنند ،اما خود هیچ بهره ای از این نعمات و ثروت ها نمیبرند،ما كارگران فریب هیچ كدام از جناح های سرمایه داری و رنگامیزی های آنان را نخواهیم خورد.
ما كارگران ایران در روز جهانی كارگر هم صدا و هم پیمان با دیگر هم طبقه ای هایمان در سراسر جهان ضمن گرامیداشت این روز، با خشم و اعتراض خود یكصدا فریاد برخواهیم آورد كه طبقه ی كارگر برای به دست آوردن مطالبات خود و براندازی نظام انگل وار سرمایه داری تنها و تنها با اتكا به دانش طبقاتی و اتحاد و تشكل ها و سازمان های طبقاتی و كارگری خود تكیه خواهید زد.
كارگران نیك میدانند كه نه تنها در روز جهانی كارگر بلكه هر روز باید بیش از پیش با اعتراض بیشتر و با سازماندهی مبارزات به سوی ایجاد تشكل های طبقاتی خود قدم بردارند و هر روز را عرصه ی " گسترش و تقویت ستیز طبقاتی و نبرد كارگری" كنند و نسخه ها و مناسبات برده وارانه ی سرمایه داری و از جمله " جهاد اقتصادی" و سایر بی حقوقی های تحمیل شده از سوی سرمایه داری اسلامی در ایران را بیشتر و بیشتر نقش بر آب كنند.
ما كارگران هر چه بیشتر و گسترده تر،در روز جهانی كارگر ١١ اردیبهشت به ویژه در ساعت ۵ عصردر محل های كار و زندگی و در محلات و خیابان و كوی و برزن و در هنگام ایاب و ذهاب و در سرویس های غذاخوری و رخت كن ها و در هر جا و هر جا و در هر فرصت ممكن مطالبات ٨ گانه ی كارگری كه نه تمام مطالبات، بلكه - اهم مطالبات كارگران است را به بحث و گفت و گو میگذاریم و برای ادامه ی نبرد و حركت به سوی ایجاد تشكل های طبقاتی،مستقل و خود ساخته و مستقل خود برنامه ریزی و اقدام خواهیم كرد.
در ادامه ی این بیانیه علاوه بر فراخوان مراسم ها و اعلام زمان و مكان ها،برخی شعارهای مناسب كارگری برای فریاد كردن در محل های مراسم،تظاهرات و آكسیون معرفی میشوند و در پایان بیانیه اهم مطالبات ٨ گانه برای پخش و تكثیر و برای بحث و گفت و گو در میان كارگران درج خواهد شد.
در زمان های اعلام شده كه مطابق پیشنهادات ارسالی كارگران در جاهای مختلف تعیین شده ،برای کارگرانی که در حال کار و در محیط های کاری شان هستند ،قرار بر دست از كار كشیدن به مدت ۵ دقیقه میباشد که لازم است به طور یكپارچه و سراسری در همان زمان توسط كارگران در همه ی نقاط، مطالبات کارگری در میان كارگران به بحث گذاشته شود.
كارگرانی كه در زمان اعلام شده برای شركت در مراسم ها امكان تجمع دارند میتوانند با به خاطر داشتن شعار ها و مطالبات و یا كاغذ های حاوی شعار ها و مطالبات به طور متحد و با برنامه ریزی در محل های اعلام شده حاضر شوند.شعار های ما کارگران باید صف طبقاتی ما را معلوم کند؛شوراهای اسلامی کار و خانه های کارگر،جناح های سیاه و سبز سرمایه داری هر کدام برای منافع سرمایه داری دست و پا میزنند.ما هیچ اعتراض و تجمعی را بی نصیب نخواهیم گذاشت اما با پرچم خود و با طرح مطالبات ٨ گانه ی خود به اعتراض دست خواهیم زد و در این روز به یکدیگر یادآور میشویم که برای رهایی از ستم و استثمار طبقاتی و فقر باید و باید و باید متشکل شویم.

زمان و مكان مراسم های روز جهانی كارگر - یكشنبه ١١ اردیبهشت

ساعت ۵ عصر - سراسر كشور:

الف - تجمع ها و مراسم ها در سراسر كشور:

تهران- ساعت ۵ عصر- از میدان انقلاب تا مقابل وزارت كار

مشهد- شیراز-اصفهان- قزوین (همگی مطابق اعلام كارگران این مناطق) و سایر شهرستان ها ساعت ۵ عصر در مقابل ادارات كار شهرستان ها و یا ادارات كل كار استان. از شهرهایی در جنوب و مركز و نیز شهرهایی در كردستان اعلام شده كه فراخوان ِ زمان و مكان مطابق شرایط و بر اساس ملاحظات محلی و در زمان مناسب به اطلاع كارگران رسانده خواهد شد.

ب- اعتصاب موقت سراسری در محیط های كار:
ساعت ۵ عصر- كارگران شاغل در محیط های كار و كارخانجات به طور همزمان و یكپارچه و سراسری به مدت ۵ دقیقه در ساعت ۵ عصر یكشنبه دست از كار خواهند كشید و مطالبات ٨ گانه و مباحث خود را با همكاران خود به بحث خواهند گذاشت.در صورت امكان ، با طرح شعارها و خواسته ها و مطالبات جاری خود، كارگران در این ساعت در محل های مناسب در محیط كار تجمع خواهند نمود و ضمن برگزاری مراسم به فریاد شعار ها و طرح و بحث و اعتراض برای دستیابی به مطالبات خود خواهند پرداخت.
شعارهای پیشنهادی برای روز مراسم و نیز برای سایر اعتراضات و تجمعات كارگری در سراسر سال:

- دستمزد بردگان و حذف سوبسید / بر علیه سرمایه باید جنگید                             - قرارداد موقت / ملغی باید گردد
- كارگر زندانی آزاد باید گردد                                                                    - قرارداد موقت / بردگی وفلاكت
- زندانی سیاسی / آزاد باید گردد                                                              - كارگران جهان/ هم طبقه،هم پیمان
- كارگر قراردادی، پیمانی / تشكله پایان بی سامانی                                    - شورای عالی كار / حامی سرمایه دار
- علیه شركت های پیمانكاری/ برپا كنیم تشكل كارگری                                         - اتحاد و تشكل / راه رهایی ما
- شورای اسلامی كار/ پشتیبان سرمایه دار                        - سرمایه از روز ازل نبوده / سرمایه دار حق ما رو ربوده
- اصول گرا، اصلاح طلب/ضد كارگر، فرصت طلب                                            - تشكل مستقل حق مسلم ماست
- جهاد اقتصادی و ریاضت/ به ضد كارگرانه این سیاست     - جهاد اقتصادی و ریاضت / ننگ بر این اقتصاد و سیاست

مطالبات هشت گانه‌ی کارگران ایران - سال ١٣٩٠

١- ما کارگران برای مقابله با قراردادهای موقت، سفید امضا و قراردادهای شرکت‌های پیمان‌کاری با اتحاد و آگاهی و با ایجاد تشکل های خود دست به مبارزه خواهیم زد.
٢- حذف یارانه‌ها هجوم به سفره‌ی خالی کارگران است؛ ما ضمن گسترده کردن اقدام برای نپرداختن قبض‌های آب، برق، تلفن و گاز از هر طریق ممکن دیگر و به صورت متحد و متشکل با این اقدام و طرح ِ ضد کارگری مبارزه خواهیم کرد.
٣- ما اعلام و تعیین حداقل دستمزد ٣٣٠ هزار تومان که چندین برابر زیر خط فقر است و توسط نهاد سرمایه‌داری شواری‌عالی کار تعیین شده و نیز روش ضد کارگری و خائنانه‌ی سه جانبه گرایی را محکوم می‌کنیم؛ در روش سه جانبه گرایی، مذاکره و توافق بین نمایندگان کارفرمایان و نماینده دولت (که همگی از طبقه‌ی سرمایه‌دار هستند) از یک سو و ازسوی دیگر نماینده‌ی کارگران انجام می‌گیرد و کارگران در مقابل دو رای سرمایه داری بازنده خواهند بود. ما اعلام می‌داریم که افزایش دستمزد با خواهش و توافق و مذاکره حاصل نمی‌شود. کارگران باید با اعتراض و نمایش قدرت و اعتصاب و با مبارزه‌ی متشکل و متحد دستمزدهایی متناسب با استاندارهای زندگی را به سرمایه‌داری تحمیل کنند.
۴- کارگران و فعالان کارگری زندانی باید آزاد شوند و ما هر گونه دستگیری، اخراج و تحت فشار قرار دادن کارگران را محکوم نموده و به صورت گسترده برای آزادی آنان مبارزه خواهیم کرد.
۵- ما کارگران برای دست‌یابی به آزادی بیان، آزادی تشکل، تحزب، اعتصاب، آزادی قلم و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و پایان یافتن احکام ضد انسانی اعدام ،همزمان با دیگر مطالبات‌مان مبارزه خواهیم کرد.
٦- پیروزی کارگران جز با اتحاد متشکل و سازمان‌یافته‌ی تمامی اقشار طبقه‌ی کارگر اعم از کارگران صنعتی، معلمان، پرستاران، کارگران بخش خدمات، معادن، کارگران کشاورزی و ... ممکن نیست. ما کارگران در هر صنف و رسته ضمن اتحاد با تمامی اقشارهم طبقه ای مان در طبقه ی کارگران ایران و منطقه و حمایت از مطالبات کارگران مهاجر در ایران از جمله کارگران افغانی ،خود را متحد و پشتیبان مبارزات کارگران در سراسر جهان می‌دانیم.
٧- ما برای دست‌یابی به مطالبات اقتصادی-سیاسی خود بر علیه تمامی جناح‌ها و حاکمیت‌های داخلی و خارجی سرمایه‌داری اعم از اصول‌گرا و اصلاح‌طلب در ایران و اعم از دولت‌های سرمایه‌داری آمریکا،چین، روسیه، اروپایی و ... تنها و تنها با اتکا بر نیروی طبقاتی کارگری خود، مبارزه خواهیم کرد.
٨- نظام سرمایه‌داری از تبعیض جنسیتی-اقتصادی- سیاسی- اجتماعی علیه زنان بهره و سود می‌برد، همچنین کار کودکان منبع سود‌های سرشار برای نظام انگلی سرمایه داری‌ست؛ ما ضمن محکوم کردن هرگونه تبعیض جنسیتی علیه زنان ،برای متشکل کردن هر گونه مبارزه برای دست‌یابی زنان به مطالبات ویژه ی زنان و نیز مطالبات طبقاتی شان و نیز برای تقویت جنبش لغو کار کودک از هیچ مبارزه‌ای فروگذار نخواهیم کرد.

شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال ١٣٩٠

بیانیه شماره ٢ - سال ستیز طبقاتی به جای جهاد اقتصادی

٦ اردیبهشت ١٣٩٠

1may1390@gmail.com