افق روشن
www.ofros.com

!به پیشواز اول ماه می میرویم


شورای بازنشستگان ایران                                                                                                       سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۲۵ آوریل ۲۰۲٣

سنت، پرستش خاکسترها نیست بلکه حفظ آتش است.

(گوستاو مالر)

اول ماه می، روز اعلام کیفرخواست عمومی علیه مناسبات سرمایه داری ست تسلط اقتصادی - اجتماعی چنین نظامی، همه هستی بشر را نه تنها با ایجاد شرایط فقر وفلاکت عمومی و تنگناهای شدید معیشتی، تحت تاثیر قرار داده، بلکه با هدر دادن منابع زیست بشر و تخریب امکانات محیط زندگی همه موجودات، منابع‌ حیات در کره زمین را بشکلی بی سابقه تخریب کرده است.
امسال در دل انقلاب «زن، زندگی، آزادی» با گستردگی اعتصابات و اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان و زنان برای تغییر شرایط موجود، جامعه در یک رویاروئی قطبی برای تعیین تکلیف قرار گرفته است.
اول ماه‌ می فرصت اعلام نه به شرایط موجود برای تغییر آن ست.
«باید چیزی فاسد در هسته ‍ یک نظام اجتماعی وجود داشته باشد که ثروت بدون از بین بردن فلاکت افزایش می‌یابد»
ثروت انباشته شده هزاران سال تمدن بشری بویژه تولیدات شگرف صد سال اخیر که امروز در تسلط انحصاری سرمایه داران متمرکز شده نمی‌تواند نیازها و معیشت انسانها را بدون توسل به مکیدن نیروی کار برای چند ماه هم تامین کند.
تجربه اپیدمی کرونا نشان داد که این پدیده نه تنها یک بحران سلامتی بلکه اقتصادی-اجتماعی بود که به اشکال گوناگون زندگی ها را نابود و بیش از پیش ثابت کرد که این سیستم با ایجاد شکاف طبقاتی بیشتر، برای تامین و تضمین زندگی و نیازهای بشریت کار نمیکند.
باید در ذات و درون این سیستم اقتصادی، چیزی فاسد و مخرب وجود داشته باشد که علیرغم اینکه میلیاردها نفر نیروی کار در جهان هر روزه از طریق ارزش اضافی ثروت اجتماعی تولید میکنند، فلاکت از بین نرفته و شکاف طبقاتی بیشتر میشود.
سیستمی که با این درجه از پیشرفتهای باورنکردنی نتواند زندگی انسانها را بیدغدغه و مرفه تضمین کند و همواره فقر، مرگ، دلهره، اضطراب و جنگ و ویرانی را رواج میدهد، چرا باید ادامه یابد؟!
طبقه مزدبگیر و همه ۹۹ درصدیهای جهان، راهی جز اتحاد و همبستگی بمنظور پایان دادن و دگرگونی این مناسبات ندارند.

اول ماه می

ثروت مالکیت همگانی

شورای بازنشستگان ایران