افق روشن
www.ofros.com

!زندگی کنشگری و دیگر هیچ


شورای همبستگی کارگری فرانکفورت                                                              سه شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

بمناسبت روز کارگر "سالن گین هایم" در شهر فرانکفورت را برای سی ام آپریل از ساعت ١٨ تا ٢٣ کرایه کردیم. ٢٠١۴/٠٣/٢٧ تقاضای ِمکتوب ما پذیرفته شد و قرار داد دو جانبه امضا گردید. با خیال راحت و زحمت زیاد از سخنران، نوازنده، شاعران و هنرمندان دعوت بعمل آورده و امور مختلف را سامان دادیم. روز موعود برای بیش از ٧٠ نفر غذاهای مختلف تدارک و آماده ساختیم.
روز سی ام دقایقی از ساعت ۹ گذشته با یکی از مسئولین تماس گرفته و قراری برای ١٧ و ٣٠ دقیقه جهت تحویل کلیدهای سالن گذاشتیم. ساعتی بعد رئیس امور اداری سالن تلفن زد و با پرخاش و فریادهای هیستریک خبر داد که قرار داد را ملغا اعلام می کند چون آفیش ما را که در سطح شهر پخش شده بود پلیس خوانده و خبر داده که مراسم سیاسی و علیه سرمایه داری می باشد. البته وی ما را به دروغ گوئی متهم می کرد چون نگفته ایم برنامه ما سیاسی است و از سوی دیگر نگفته ایم که ما "شورای همبستگی کارگری" هستیم و قرارداد را هم فردی بسته ایم. ولی همه ی اینگونه ادعاها دروغ محض بود زیرا اولن: تقاضای مکتوب ارسالی با واژه ی "ما" شروع می شود و دوم اینکه در قرارداد مکتوب هیچگونه شرط و شروطی در ارتباط با سیاسی نبودن برنامه قید نشده است. با این حال بدون توجه به پاسخ های ما با تکرار قرارداد ملغا! بی ادبانه تلفن را قطع کرد.
بهمین خاطر پس از گفتگو و مشورت یکی دیگر از همکاران شورا با آقای کِرس رئیس اداره تماس گرفت و برای وی مضمون برنامه را قرائت کرد و ایشان پس از مکالمه طولانی قول داد که مشورت با همکاران اش (بخوان گفتگو با پلیس) با ودیعه ی بیشتری شاید اجازه اجرای برنامه در سالن را بدهند. ولی پس از ساعتی دوباره با توپ پُر خبر داد که بهیچوجه امکان پذیر نیست. ضمنن افزود که اجازه ندارید حول و حوش سالن جمع شوید پلاکاردی آنجا بیاویزید و توضیح دهید که برنامه ملغا شده است. در غیر اینصورت سر و کارتان با پلیس خواهد بود که آنجا حضور دارد.
پس از ساعتی شخصی بنام عمر از قسمت پلیس جنائیِ بخش خارجی ها با ما تلفنی تماس گرفته و کوشش داشت که تقصیر را بگردن رؤسای سالن بیندازد و ظاهرن حق را هم به ما می داد!؟ با همه ی اینها اصل حرف شان این بود که دور و گرد سالن نگذاریم اوضاع ناآرام شود. بهر حال آنچه حائز اهمیت است اینکه:
کارمندان بخاطر دستور پلیس کوشش داشتند همه چیز را با دروغ گوئی ِبیشرمانه وارونه جلوه داده و ما را متهم کنند که برنامه را سیاسی معرفی نکرده ایم و نیز در حالیکه گروه "شورای ..." برگزار کننده است ما فردی سالن را کرایه کرده ایم، درحالیکه همه ی اینها با تمامی موازین مکتوب بین ما خوانائی نداشت.
از این گذشته در آخرین تماس تلفنی جلوی سالن آقای کرس رئیس امور اداری سالن گفت "اداره امنیت Statt schutz" بما دستور لغو قرارداد را داده است.

کارگران مبارز و آزادیخواهان!
اینجا ایران نیست آلمان است بجای حاکمیت جمهوری اسلامی با حاکمیت "دمکراتیک فدرال آلمان" رویارو هستیم که جلوی برگزاری مراسم اول ماه را به بهانه ی سیاسی بودن می گیرد. ساواک ِآلمان به اداره ای خصوصی تلفن می زند و دستور لغو قرارداد را صادر می نماید. نا گفته پیداست که پلیس همان روز آخر ساعت ١٠ صبح آفیش را نخوانده که خیلی بیش از آن نقشه ی جلوگیری از اجرای مراسم را گرفته بود، اما درست چند ساعت قبل از موعد مبادرت به این کار می نماید تا ما نتوانیم به آلترناتیو دیگری دست بیازیم. با همه ی اینها با 2ساعت تأخیر در سالن کوچکی با تعداد کمتری لااقل سخنرانی با یاری سایر رفقا صورت پذیرفت. و این امر برای اثبات آن بود که بگوئیم نمی توانند براحتی جلوی کارها را سد نمایند.

نتیجه:
سرمایه بدون مصرف نیروی کار به هیچ عنوان نمی تواند خود را تولید و بازتولید کند از همین رو کارگر و سرمایه دار(کار و سرمایه) بمنزله ی نیروهائی متضاد در نظام سرمایه داری فونکسیون دارند و لذا سلطه سرمایه در هر شکل و شمایلی با مضمون سرکوب جلوی گسترش مبارزه را گرفته است در غیر اینصورت نظام ضد بشری و غیر انسانی موجود نمی توانست خود را حفظ نماید.

برای سازمایابی ِشوراهای کارگری فعالیت کنیم!

برای گسترش مبارزه سوسیالیستی علیه سرمایه کوشش کنیم!

برای سرنگونی ِنظم غیر انسانی سرمایه داری کارگران لازم است در شوراها متشکل شوند!

شورای همبستگی کارگری فرانکفورت