افق روشن
www.ofros.com

گزارش راهپیمایی اول ماه مه (۲۰۱٨) در پاریس


شورای همبستگی ... ـ پاریس                                                                                    شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹٧ - ۵ مه ۲۰۱٨

راهپیمایی امسال که از طرف سندیکاهای کارگری (ث ژ ت CGT ، سولیدر سود Solidaires SUD و سندیکای معلمان اف اس او FSU) سازماندهی شده بود، با سا ل های قبل تفاوت داشت و از ابتدای صبح، شرایط پلیسی را در همه جا احساس می نمودیم و با آنکه تظاهرات از ساعت ٣٠.١۴ دقیقه آغاز می گشت ما در ساعت ٩.٣٠ صبح با سئوالات پلیسی روبرو شدیم که با مداخله ی رفقای سندیکای "سولیدر سود" خاتمه یافت. همانطوری که در بیانیه سیاسی و نیز در فراخوان عنوان نموده بودیم، ما سه نهاد کارگری، سیاسی و اجتماعی در پاریس، به سازماندهی تظاهرات پرداختیم. البته همه ی ما از قبل آگاهی داشتیم که به دلیل مبارزات و اعتصابات مستمر در فرانسه از بخش های گوناگون اجتماعی، نظیر بازنشستگان، دانشجویان، زادیست ها (فعالین در Zad در شهر نانت) کارگران و کارمندان و خلبانان کمپانی هوایی "ایر فرانس" و مبارزه و اعتصابات سراسری کارگران خطوط راه آهن فرانسه (شومینوها)، ما با استقبال گسترده ای روبرو خواهیم گشت. برای ما نیز که در صفوف نهاد کارگری "شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس" فعالیت می نمائیم، اول ماه مه نه برگزاری جشن و شادی، بلکه سالروز اتحاد و همبستگی جهانی در تداوم مبارزه ی طبقاتی علیه دشمن مشترک یعنی نظام سرمایه داری است. در این راهپیمایی مطابق با آمار سندیکای ث ژ ت، ۵۵ هزار تظاهر کننده شرکت داشت.
راهپیمایی از میدان باستیل آغاز و در میدان ایتالیا خاتمه می یافت. در صف اول تظاهرات نیرویی سیاسی بنام "بلاک بلوک" (Black Bloc) قرار داشت که اول ماه مه را به صحنه های واقعی مبارزه ی طبقاتی سوق داد و افکار عمومی فرانسه و جهانی و رسانه ها را در این روزها به خود اختصاص داد. آنها پس از طی کردن "پل استرلیتز" که جزو مسیر راهپیمایی محسوب می شود، در "بلوار اوپیتال" به تخریب نمادهای نظام سرمایه داری نظیر بانک ها، مک دونالد و بنگاه اتومبیل و... پرداختند. پلیس فرانسه تعدادشان را ١٢٠٠ نفر اعلام نمود. بالاخره راهپیمایی در پلاس ایتالی پایان مییابد و ما قبل از اینکه تظاهرات خاتمه یابد نزدیک به ٩٠٠ اعلامیه اول ماه مه را به زبان فرانسه توزیع نمودیم. در مسیر راهپیمایی موسیقی مبارزات انقلابی از طرف ما نیز پخش می گردید.

زنده باد اول ماه مه، روز همبستگی بین المللی کارگران

سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم


شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس

conseil.solid21@gmail.com

۵ مه ٢٠١٨