افق روشن
www.ofros.com

بيانيه رسمی شماره ١ شورای برگزاری مراسم روز جهانی كارگر سال ٨٩


شورای برگزاری مراسم                                                                                   دوشنبه ٦ اردیبهشت ١٣٨٩


بيانيه رسمی شماره ١ شورای برگزاری مراسم روز جهانی كارگر سال ٨٩

(شنبه - يازده ارديبهشت - تهران، ساعت ۵ عصر، مقابل وزارت كار )


كارگران، معلمان، دانشجويان، پرستاران، مزدبگيران!

زنان و مردان و عموم مردم آزادايخواه!

روز جهانی كارگر ( يازده ارديبهشت)، روز اول ماه مه در امسال، روز تلفيق خواسته ها و مطالبات‌ دموكراتيك و آزاديخواهانه با مطالبات اقتصادی و سياسی همه ی ماست. بدون گره خوردن مطالبات اقتصادی ما از طريق قدرت طبقاتی و متشكل ما، با خواسته های آزاديخواهانه و دموكراتيك،‌ اعتراضات ما تنها و تنها تبديل به ابزاری برای به قدرت رسيدن گروه و جناحی ديگر از جناح های سرمايه داری خواهد بود. برابری اقتصادی و برابری اجتماعی- سياسی بدون يكديگر از مفهوم تهی خواهد شد. امسال در روز جهانی كارگر، ما بر عليه فقر، نا برابری، سطح پايين دستمزدها، حقوق های معوقه،‌عدم امنيت شغلی، حذف سوبسيد ها (طرح هدفمند كردن يارانه ها)، سركوب های سياسی و اجتماعی و در يك كلام سركوب كرامت انسانی خود به اعتراض بر خواهيم خواست.
در روز جهانی كارگر سال ٨٩ (شنبه، يازده ارديبهشت)،‌ مهمترين خواسته ها و مطالبات عمومی مردم و به وي‍ژه مطالبات كارگري ِ زير(كه خلاصه ی مطالبات و از عمده ترين خواسته های كارگری ميباشند)، در شعارها و خواسته های ما و در همه جا مطرح خواهد شد و تلاش ما كارگران بر اين خواهد بود كه نه تنها در مراسم های اين روز، بلكه پس از آن و در هر جا و هر زمان و بيش از پيش برای تحقق اين خواسته ها دست به مبارزات خستگی ناپذيربزنيم.

١- ما خواستار آزادی فوری و بدون قيد وشرط تمامی زندانيان سياسی (اعم از زندانيان كارگری و معلمان، دانشجويان، زنان فعالين حقوق كودك، روزنامه نگاران) و تمامی زندانيان عقيده و بيان و تمامی زندانيان حوادث اخيرهستيم. اعتراض و آزادی بيان جزو حقوق ابتدايی و مسلم مردم است. تمامی احكام قضايی صادره برای فعالی سياسي - اجتماعی و كارگری لغو و تعقيب قضايی عليه آنان متوقف بايد گردد.

٢- آزادی تشكل های مستقل طبقاتی، آزادی انجمن ها، تحزب، اعتراض و اعتصاب و آزادی مطبوعات و آزادی بيان و انديشه، حق مسلم انسانی ماست. ما برای كسب اين حقوق و مطالبات دست از مبارزه برنخواهيم داشت.

٣- تعيين حداقل دستمزد ٣٠٣ هزار تومان اعلام شده توسط شورای عالی كار، درحاليكه خط فقر اعلام شده توسط برخی نهاد های رسمی حاكميت ٩٠٠ هزارتومان است، نشان از عطش بی پايان نظام سرمايه داری به استثمار هرچه بيشتر كارگران و مزد بگيران و كسب سود هرچه بيشتر است. ما خواهان اعلام حداقل دستمزد توسط نمايندگان مستقل كارگری و تشكل های مستقل آنان و براساس حداقل های يك زندگی شرافتمندانه و انسانی هستيم.

۴- ما درمقابل طرح ضد انسانی، سود محورانه و وحشيانه ی حذف سوبسيد ها (هدفمند كردن يارانه ها) كه چيزی جز خوش خدمتی به منافع سرمايه داری داخلی و جهانی نيست، دست از هرگونه اعتراض و اعتصاب برنخواهيم داشت و عموم مردم را دعوت به اعتراضات گسترده عليه هر درجه از اعمال اين اقدام ضد مردمی می نماييم.

۵- ما ضمن تأكيد بر لزوم تأمين تمامی بازنشستگان برای داشتن يك زندگی انسانی و شرافتمندانه، خواهان برچيده شدن قوانين بردگی مدرن و روش های آن از جمله قراردادهای سفيد امضا و قراردادهای موقت هستيم.

٦- ما خواهان برخورداری تمامی افراد جامعه از آموزش، بهداشت و خدمات عمومی رايگان هستيم.

٧- ما جنبش های اجتماعی ديگر مانند جنبش زنان، جنبش حقوق كودك و جنبش دانشجويی را متحد خود می دانيم و هرگونه تعرض به آنان را تعرض به جنبش كارگری و تجاوز به كرامت انسانی ِ اكثريت افراد اجتماع می دانيم.

٨ - ما ضمن حمايت از كارگران مهاجر در ايران از جمله مهاجرين افغان،‌ خود را در صف مبارزه جهانی طبقه كارگر می بينيم و از مطالبات و خواسته های تمامی كارگران جهان حمايت می كنيم. همچنين ما خواستار آن هستيم كه روز اول ماه مه،‌ تعطيلی رسمی اعلام شود و هرگونه ممنوعيت اجرای مراسم در اين روز ملغی گردد.

زنده باد همبستگی جهانی طبقه ی كارگر

۵/٢/٨٩

شورای برگزاری مراسم روز جهانی كارگر - سال ٨٩

(1may1389@gmail.com)

زمان و مكان برنامه:

شورای برگزاری مراسم روز جهانی كارگر سال ٨٩ با لحاظ كردن امكانات زمانی و مكانی مختلف، ضمن دعوت از ديگر افراد و گروه هايی كه به دليل تاخير ما در اعلام برنامه و به دليل عدم انسجام و برنامه ای از پيش تعيين شده، زمان ها و مكان های احتمالی ديگری را برای مراسم اين روز پيشنهاد كرده بودند، اعلام ميكند ما كارگران، مستقل از هرگونه مطالبات و برنامه هايی كه هر گروه يا گرايش فكری - سياسی اعلام نموده است، با طرح مطالبات و شعارهای مستقل خود از جمله مطالبات ِهشت گانه ی فوق)، در روز شنبه يازده ارديبهشت، بدين ترتيب گرد هم خواهيم آمد و مطالبات خود را فرياد خواهيم زد:

مراسم روز جهانی كارگر: تهران - ساعت ۵ عصر - خيابان آزادی، مقابل وزارت كار و سپس راهپيمايی به سمت ميدان انقلاب (عبور از مسير خيابان های خوش، رودكی، نواب، اسكندری، جمالزاده - ميدان انقلاب) و در شهرستان ها در مقابل ادارات كار يا مكان های منتخب خود كارگران و در ساعاتی كه اعلام مينمايند.