افق روشن
www.ofros.com

به مناسبتِ فرارسیدنِ اولِ ماهِ می، روزِ جهانیِ کارگر


شورای دانشجویان و جوانان                                                                               شنبه ٩ اردیبهشت ١٣٩١

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران - کمیته‌ی آمریکا برگزار می کند

به مناسبتِ فرارسیدنِ اولِ ماهِ می، روزِ جهانیِ کارگر:

"زنان و کارِ خانگی"؛ پگاه روشن

"مروری بر جنبشِ کارگری در ایران"؛ پژمان رحیمی

زمان: ششم ماه می، ساعت ۴ بعد از ظهر

Doubletree Hotel 1981 North Central Expressway Richardson

Texas 75080

S.W.C HWY 75 & Campbell Road

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران

www.shorayejavanan.com