افق روشن
www.ofros.com

!مراسم و جشن روز جهانى کارگر


شوراى حمايت از... - استکهلم                                                                            شنبه ٢٨ فروردین ١٣٨٩


در دنيائى که مملو از ثروت و پيشرفت تکنولوژى و نيروى خلاق انسانهاست٬ بيش از يک ميليارد نفر گرسنه اند. بحران اقتصادى سرمايه دارى به وخامت اين اوضاع افزوده و هر روز هزاران کارگر را بيکار و به خيابان پرتاب ميکند. در اين نظام٬ فقر و ديکتاتورى سرنوشت ميلياردها انسان است. نظام سرمايه دارى در کنار استثمار و سرکوب و بى عدالتى٬ مذهب و ناسيوناليسم و مردسالارى را بعنوان طوق بردگى طبقه کارگر وسيعا بکار گرفته است.
جنبش سوسياليستى طبقه کارگر جنبشى براى تغيير اين اوضاع و برپائى دنيائى نوين بر اساس تعاون و همسرنوشتى انسانها در توليد و اداره جامعه است. کارگران کمونيست در اول ماه مه در مقابله با باورهاى خرافى القا شده از طرف سرمايه داران و احزاب سياسى شان٬ پرچم "کارگران جهان متحد شويد!" را برمى افرازند. کارگران در اول ماه مه با سرود انترناسيونال اعلام ميکنند که نه شاه نه خدا و نه قهرمان ما را نجات نخواهند داد! بايد يکى شويم و با انقلاب عليه سرمايه خود و جامعه را آزاد کنيم.
شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران- استکهلم از طرفداران آزادى و برابرى و جنبش سوسياليستى دعوت ميکند که در مراسمى بمناسبت اول ماه مه- روز جهانى کارگر- برگزار ميکند٬ شرکت کنند.

جمعه ٣٠ آوريل٬ ساعت ۶ بعدازظهر٬ در کافه مارکس واقع در کونگس گاتان ٨۴

همينطور روز شنبه اول ماه مه٬ شورا همراه با سازمانهاى چپ در راهپيمائى روز کارگر شرکت ميکند. محل اجتماع مدبوريارپلاتسن

شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران – استکهلم

۶ آوريل ٢٠١٠