افق روشن
www.ofros.com

گزارشى از فعاليتهاى شورا بمناسبت روز جهانى کارگر


شوراى حمايت از... - استکهلم                                                                         پنجشنبه ١٦ اردیبهشت ١٣٨٩

شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران- استکهلم٬ روز جمعه ٣٠ آوريل جشن و مراسمى در کافه مارکس استکهلم برگزار کرد. مراسم با خوش آمد مجرى برنامه مهرنوش شفيعى و سرود انترناسيونال آغاز و سپس پيام شورا بمناسبت اول مه قرائت شد.
در ادامه بمدت ۴۵ دقيقه تريبون آزاد شورا به پيامها اختصاص داشت. در اين بخش سخنرانيهاى کوتاهى توسط پر اولوف ماتسون از سازمان قدرت کارگری در باره تاریخچه برگزاری اول ماه مه در سوئد٬ بهمن قهرمانی در مورد جنبش کارگری در ایران٬ خانم فریده بعنوان مادری معترض به دنیای سرمایه داری در اهمیت روز کارگر٬ سياوش دانشور از حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در باره اول مه و ضرورت انقلاب کمونيستى طبقه کارگر٬ لیلا قرائی از شبکه زنان در باره ضرورت فعاليت کمونيستها در جنبش زنان٬ بهرام رحمانی از کانون نویسندگان در تبعید در باره اهميت اول مه و مبارزه کارگرى٬ و گوننار وستین از جریان قدرت کارگری در رابطه با برنامه های آتى اين سازمان ايراد شد.
بخش دوم برنامه به جشن و گفتگو با مهمانان اختصاص داشت. در اين بخش دو گروه ايرانى و اسپانيائى٬ آقای مشتاق فیضی لبی دف و دایره و حسن مقدم تار٬ و گروهى اسپانيائى با آواز يو آنى چند آهنگ و سرود انقلابى به زبانهاى سوئدى و اسپانيائى اجرا کردند. مراسم اول مه شورا٬ که حدود ١٢٠ نفر در آن شرکت داشتند٬ در فضائى دوستانه با رقص و موزيک و شعر و سرود خوانى ادامه يافت و ساعت ١٢ شب با با تشکر مجرى برنامه پايان يافت.

تظاهرات اول ماه مه
در روز اول مه بخشى از فعالين شورا همراه با سازمانهاى چپ سوئدى در مدبويارپلاتسن اجتماع و به طرف کونگستردگوردن راهيپمائى کردند. در اين راهپيمائى از جمله شعارهائى در دفاع از حق تشکل و اعتصاب براى کارگران ايران٬ خواست آزادى کارگران زندانى٬ عليه سرمايه دارى و در دفاع از سوسياليسم سر داده شد. همينطور پروژه جنبش کارگرى شورا در کونگستردگوردن ميزى همراه با باندورل شورا و پيام و پوسترهائى بمناسبت روز کارگر داشت.

شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران - استکهلم

٣ مه ٢٠١٠

   

     

پيام شورا بمناسبت اول ماه مه٬

کارگران جهان متحد شويد!

حضار محترم٬ دوستان و رفقاى عزيز٬
از جانب شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران - استکهلم٬ حضورتان را در مراسم گراميداشت روز جهانى کارگر خير مقدم ميگويم. اجازه ميخواهم از جانب شما اول ماه مه را به طبقه کارگر و سوسياليستها و آزادانديشان در سراسر جهان تبريک بگويم. روز کارگر مبارک باد!
اول ماه مه روز جهانى طبقه کارگر است. در اينروز نه شاهى تاجگذارى کرده٬ نه کشور و ملتى درست شده٬ و نه مذهب و آئينى آمده است. اول مه روز کارگر است. طبقه اى که دنيا بدون کار او نميتواند سرپا باشد اما خود در اسارت سرمايه است. اول مه روز بردگان عصر جديد است. اين بردگان جديد نه مالک دارند و نه کسى آنها را زنجير کرده است٬ اما ناچارند هر روز براى لقمه نانى خلاقيت و نيروى کارشان را به برده داران جديد يعنى طبقه سرمايه دار بفروشند.
قانون آزادى در دنياى جديد کمابيش مثل سابق است. اگر در عهد برده دارى بايد اسپارتاکوس ها قيام ميکردند تا بردگان آزاد شوند٬ در دنياى جديد٬ در عصر سرمايه دارى٬ بردگان مزدى نيز راهى جز انقلاب عليه برده داران جديد و قانون بردگى مزدى و نظم سرمايه دارى ندارند. بحران جهانى سرمايه دارى براى صدمين بار اثبات کرد که آزادى و رهائى بدون انقلاب کارگرى و بدون سوسياليسم توهمى بيش نيست.
ما بعنوان شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران٬ پرچم اين طبقه جهانى يعنى پرچم سرخ را برافراشته ايم. ما بعنوان شورا در مقابل اين دنياى مملو از استثمار و ستم و تبعيض٬ در مقابل حکومت جهل و جنايت سرمايه دارى اسلامى٬ از آلترناتيو کارگرى دفاع ميکنيم. ما ميگوئيم آزادى و برابرى و برخوردارى از يک زندگى شايسته انسان٬ رشد و شکوفائى فرد و جامعه٬ با سرمايه دارى متحقق نميشود. مهم نيست که پرچم اين سرمايه دارى سه رنگ است٬ سبز است٬ سياه است٬ يا رنگارنگ است٬ مهم اينست مبتنى بر زور و اختناق و استثمار و تبعيض و مالکيت خصوصى است. مهم اينست اساس بردگى مزدى٬ اينکه شما کارگر باشيد و مزد بگيريد و ديگرى سرمايه دار باشد و مزد بدهد٬ سرجايش است. ما ميگوئيم اين بازى را قبول نداريم و اين وضع بايد تغيير کند. دفاع ما از طبقه کارگر و راه حل سياسى اش دفاع از آزادى و رهائى است. از آمريکاى دمکرات تا قلب اروپاى صنعتى٬ از فرانسه تا يونان٬ از کره جنوبى و تايلند تا ترکيه و ايران٬ راه حل همين است. سرمايه دارى بايد برود و تنها ميتواند از طريق يک انقلاب کارگرى برود.
شورا آزاديخواهان را به صفوف خود دعوت ميکند. ما شما را دعوت ميکنيم که در اعتراض برحق تان عليه جمهورى اسلامى٬ در اعتراض برحق تان عليه هر نوع ستم و تبعيض٬ در اعتراض برحق تان عليه راسيسم و فاشيسم٬ در اعتراض برحق تان عليه دولتهاى سرمايه دارى٬ پرچم سرخ کارگران را با افتخار دست تان بگيريد. اين پرچم٬ تاريخ قريب دو قرن مبارزه سوسياليستى و آزاديخواهانه را منعکس ميکند.
شورا يک سازمان کمونيستى در کنار ديگر احزاب و سازمانهاى کمونيستى نيست. شورا نميخواهد عقايد و ديدگاههاى فرد يا گروهى را در نظر نگيرد٬ شورا نميخواهد پرچم هاى سياسى را پائين بکشد٬ شورا نميخواهد آزادى عمل و ابتکار فردى و جمعى را در نظر نگيرد٬ شورا ميخواهد همه اين تنوع ها و توانائى ها را زير چتر چند اصل پايه اى و مورد توافق همه بکار گيرد. همه ما مخالف سر سخت جمهورى اسلامى هستيم و براى سرنگونى و انحلال آن تلاش ميکنيم. اگر کسى به جناحى از حکومت توهم دارد و يا سرنگونى را معادل خشونت ميداند٬ جايش کنار ما نيست. شورا حق داشت که گفت مردم ايران طرفدار موسوى و خاتمى و کروبى نيستند٬ اين مردم عليه جمهورى اسلامى بميدان آمدند. شورا حق داشت که گفت سبزها موقت اند و دوره شان بزودى تمام ميشود. وضعيت شان را نگاه کنيد! کسانى که ديروز حاضر نبودند کلمه سرنگونى را بکار برند امروز سرنگونى طلب شده اند. شورا به آينده تعلق دارد و آينده دعواى بين آزادى و ارتجاع است.
آزادى در ايران تنها در اردوى طبقه کارگر و متحدينش معنى دارد. پرچمش سرخ است٬ برابرى طلب و سوسياليست است٬ و راه حل کارگرى را در مقابل راه حل هاى ارتجاعى ميگذارد. کسانى که به هر دليل ميخواهند وضع موجود را نگهدارند٬ يعنى با جمهورى اسلامى و بدون جمهورى اسلامى ميخواهند سرمايه دارى را نگه دارند٬ کسانى که ميخواهند تبعيض و نابرابرى را تجديد سازمان کنند٬ و لذا به دستگاه سرکوب نياز دارند٬ همه اينها با هر رنگ و اسمى در اردوى ارتجاع قرار ميگيرند.
شورا شما را دعوت ميکند که آگاهانه در صف کارگران بايستيد! براى اين صف تلاش کنيد! ابتکار و خلاقيت تان را در خدمت اين صف قرار دهيد! و متحدانه با پرچم سرخ براى حمايت و پيشروى آلترناتيو سوسياليستى طبقه کارگر در ايران تلاش کنيم!
اول ماه مه را به شما عزيزان صميمانه تبريک ميگوئيم و دست پر توانتان را در تلاش براى آزادى و سوسياليسم بگرمى ميفشاريم.

زنده باد اول مه!

زنده باد انقلاب کارگرى!

شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران – استکهلم

٣ مه ٢٠١٠