افق روشن
www.ofros.com

!اول ماه می روز همبستگی طبقاتی کارگران جهان گرامی باد


شورای همبستگی... - لندن                                                                          پنجشنبه ٧ اردیبهشت ١٣٩١

طبقه ی کارگر به دلیل مدرن بودن، برای بیان هویت اش به هیچ نشانه، سنت و یا اسطوره ای تکیه و وابستگی ندارد. هستی اجتماعی طبقه ی کارگر با سازمان اجتماعی کار، تولید و مبارزه ی جمعی او تعریف می شود. از این رو روز اول ماه می تنها نماد هویت انسانی – جهانی طبقه ی کارگر است. کارگران در این روز دست از کار می کشند و با بر پا کردن میتینگ ها، سخنرانی ها و راهپیمایی ها، فارغ از رنگ و نژاد و جنسیت و ملیت همبستگی شکوهمند طبقاتی خود را در سراسر جهان جشن می گیرند. همبستگی و مبارزه ی مزد و حقوق بگیران علیه اقلیت صاحبان سرمایه و قدرت پیام روشن جشن اول ماه مه است.
روز اول ماه از آغاز تا هنوز به دلیل آرایش و نمایش پر شکوه اردوی کار و زحمت حربه ای علیه مناسبات خصوصی سرمایه و سرمایه داری بوده است. به همین دلیل دولت های نماینده و حافظ منافع سرمایه داران تا توانسته اند از به رسمیت شناختن این روز خود داری کرده و در انکار و سرکوب آن کوشیده اند: از اولین بر گزاری جشن اول مه ماه مه در سال ١٣٠١، آغاز حکومت رضا شاه، و از ابتدای روی کار آمدن رژیم سرمایه و سرکوبِ جمهوری اسلامی تا کنون کارگران به خاطر بر گزار کردن جشن اول ماه و طرح مطالبات و حقوق انسانی – طبقاتی خود سرکوب، زندانی و شکنجه شده و به قتل رسیده اند و می رسند.
اول ماه مه امسال را در حالی جشن می گیریم که تشت رسوایی سرمایه داری از بام بلند جهان فرو افتاده است؛ « داغ لعنت خوردگان و هیچ بودگانِ ایران و جهان بر خاسته اند تا هر چیز گردند».
شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران – لندن در راهپیمایی بزرگ اول ماه مه شرکت می کند و از همه ی انسان های آزاده و عدالتجو و برابری خواه نیز دعوت می کند در این راهپیمایی شرکت کنند.

زمان : سه شنبه اول می ٢٠١٢ ساعت ١٢

محل تجمع:

37a Clerkenwell Green, London EC1R 0DU UK. Marx Memorial Library,

پیروز باد همبستگی کارگران جهان

نا بود با رژیم سرمایه و سرکوب جهوری اسلامی

شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران - لندن

٢٢/٠۴/٢٠١٢