افق روشن
www.ofros.com

اطلاعیه در مورد راهپیمایی اول مه


شورای همبستگی ... ـ پاریس                                                                                  شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹٦ - ٨ آوریل ۲۰۱٧

اطلاعیه "شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس" در مورد راهپیمایی اول مه

 امسال همانند سال های گذشته، تهاجم نظام سرمایه داری علیه دستاوردهای طبقه کارگر در تمام کشورها تشدید می یابد و استثمار از نیروی کار را در اشکال مختلف افزایش می دهد. در چنین راستایی وظایف کارگران و نهادهای مستقل کارگری خطیر تر و بسی برجسته می گردد. بنابراین در مقابل هر گونه یورش سرمایه داری جهانی  نباید دیدگاه سازشکارانه و رفرمیستی را اشاعه داد و با آرایش و کرنش در چارچوب نظام سرمایه داری، مبارزه پیگیرانه کارگران را به بیراهه برده و در نهایت به سازش کشاند. 

اول ماه مه، روز جهانی رزم کارگران!

در اول ماه مه روزِ داغِ لعنت خوردگان، روز فریاد تغییر دهندگان جهان، ما نیز همگام با کارگران که دنیای فقر و بندگی را بر نمی تابند، راهپیمایی خواهیم کرد. با گام های استوار در این روز با کارگران همراه شویم. به امید نابودی نظام سرمایه داری و محو طبقات با رزمندگی کارگران جهان.
در چنین شرایطی، "شورای همبستگی با جنبش کارگری" در پاریس حول بینش انقلابی طبقه کارگر، به سازماندهی اول مه میپردازد و از تمام رفقا و دوستان دعوت مینماید که در این روز جهانی به صفوف ما بپیوندند که در آینده نزدیک در یک فراخوان، مسیر راهپیمایی و محل پیوستن به تجمع "شورای همبستگی با جنبش کارگری..." را اعلام میداریم.

زنده باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس

هفتم آوریل ٢٠١٧