افق روشن
www.ofros.com

شب همبستگی با کارگران زندانی وزندانیان سیاسی


شورای حمایت ... ـ استکهلم                                                                             دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۳ آپریل ۲۰۱۵

شورای استکهلم برای همبستگی با کارگران پس از مراسم اول ماه مه به سنت هر ساله مراسمی برگزار میکند. تم این مراسم همبستگی با کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است. طبقه کارگر همواره قربانی سود وسرمایه بوده است و پس از بقدرت رسیدن جمهوری اسلامی نیزهرگونه تلاش برای احقاق مطالباتش با سرکوب و شکنجه و زندان واعدام پاسخ گرفته است.
سرمایه داری برای جلوگیری از هرگونه تشکل یابی کارگران به انواع دسیسه ها و سرکوب متوسل شده است. کاهش دستمرد های واقعی بخش بزرگی از طبقه کارگر را بزیر خط فقر رانده و میلیونها خانواده کارگری از اولیه ترین حقوق اجتماعی و تامین اقتصادی بی بهره اند. صدها فعال کارگری تاکنون زندانی و بجرم دفاع از حقوق خود اسیر و شکنجه شده اند. هم اکنون برخی از فعالین کارگری بشیوه قرون وسطایی به شلاق در ملا عام محکوم شده و دهها تن در زندان بسر میبرند. زندانها مملو از زندانیان سیاسی و آزادیخواهان است. شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم برای آزادی زندانیان سیاسی و کارگران زندانی مبارزه میکند و خواهان برچیده شدن زندانهای سیاسی است. از همه آزادیخواهان میخواهیم در شب همبستگی با کارگران زندانی و زندانیان سیاسی شرکت کنند.

axelsberg torget nr3

جمعه اول مای ساعت ۴ غذا و نوشیدنی در محل سرو میشود

با هنر نمایی کاله هنرمند مبارز کرد و رویا صادقی

سازمانهای سیاسی که تاکنون ازاین حرکت پشتیبانی کرده اند دراطلاعیه های مستقل اعلام میکنند. سالن از ساعت ۳ باز است.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ـ نه به اعدام ـ

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد   زندانهای سیاسی برچیده باید گردد

زنده باد سوسیالیسم     زنده باد آزادی

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

www.Shora.se tel: 0728379451