افق روشن
www.ofros.com

!اطلاعيه به مناسبت اول مه٬ زنده باد انقلاب کارگرى


شورای حمایت از ... - استکهلم                                                                      چهارشنبه ٣٠ فروردین ١٣٩١

سرمايه دارى در عميق ترين بحران اقتصادى تاريخ خويش دست و پا ميزند. اين بحران٬ بعلت تناقضات و ناتوانى سرمايه در مهار آن٬ در حوزه هائى از جمله يونان و اسپانيا تدريجا به بحران بى اعتبارى و بحران مشروعيت کل طبقه بورژوازى تبديل ميشود. پاسخ بورژوازى به بحران کلاسيک است؛ اعمال فشار بيشتر به طبقه کارگر و ارزان تر تمام کردن کل هزينه بازتوليد طبقه بطور کلى٬ جنگ و تقابل سرمايه ها٬ تحديد حقوق و آزاديهاى سياسى و مدنى٬ و پليسى تر کردن سيستم دمکراسى. پاسخ سرمايه دارى براى برون رفت از بحران کنونى بجز استثمار گسترده طبقه کارگر٬ قربانى کردن خيل عظيمى از خانواده هاى کارگرى٬ و پس زدن دستاوردهاى نسل هاى متمادى طبقه کارگر نيست.
اما تلاشهاى تاکنونى با موجى از مقاومت جهانى روبرو شده است. نه فقط خيزشهاى توده اى و انقلابى در کشورهاى خاورميانه و آفريقا بلکه عروج جنبش ضد سرمايه دارى در قلب آمريکا و اروپاى غربى جلوه هاى اين مقاومت جهانى اند. "ما ٩٩٪ هستيم" ساده ترين بيان شکاف عظيم طبقاتى در دنيائى است که سرمايه ساخته است. اما اين جنبش هنوز با محدوديتهاى زيادى روبروست. هنوز يک افق سوسياليستى و کارگرى و آلترناتيو مطرح نکرده است. هنوز جنبش عمل مستقيم کارگرى٬ جنبش کنترل کارخانه ها٬ جنبش شوراهاى کارگرى٬ و فقدان احزاب سياسى اى که بتواند براستى نماينده طبقه کارگر در اين جدال جهانى باشد٬ از محدوديتهاى اين جنبش اند. امرى که بايد براى آن تلاش کرد در غير اينصورت اعتراض برحق کارگران با پرچمهاى رفرميستى و اصلاح طلبانه جناح هاى چپ بورژوازى به هدر و يا منحرف ميشود.
در اول مه امسال بايد عليه تماميت نظام کنونى بپاخاست. بحران کنونى نه بحران نئوليبراليسم و يا جناحى از سرمايه٬ بلکه بحران نظام سرمايه دارى است. از موضع طبقه کارگر مزدى٬ از موضع ميلياردها انسان قربانى اين نظام٬ پاسخ بحران ساده است؛ سرمايه دارى بايد برود! جهانى ديگر ممکن است! انسانها ميتوانند خود راسا اداره امور را بدست گيرند. خود ميتوانند تشخيص دهند و تصميم بگيرند که بر اساس نيازهاى همگان چه توليد کنند٬ چگونه توزيع کنند٬ و بعنوان شهروندان آزاد در سرنوشت و مقدرات جامعه بطور مستمر شرکت کنند. اقتصاد سوسياليستى و سيستم سياسى شوراها مناسبترين٬ اصولى ترين و کوتاه ترين راه رفع سرمايه دارى و تحقق آزادى بشريت است.
در اول مه امسال بر سياست انترناسيوناليستى٬ بر همبستگى جهانى کارگران و بر ضرورت و مبرميت انقلاب کارگرى تاکيد ميکنیم. در اول مه امسال اعتصاب کنيم٬ اعتصابى نفس گير که قدرت جهانى کارگران را به همه نشان دهد. در اول مه با برافراشتن پرچم سرخ طبقه جهانى کارگر٬ در مقابل حکومتهاى سرمايه دارى و در مقابل حکومت جهل و جنايت سرمايه دارى اسلامى و موئتلفين راست آنها٬ از آلترناتيو کارگرى دفاع کنیم. در اول مه پرچم انقلاب کارگرى را برافرازيم!

کارگران جهان متحد شويد!

زنده باد انقلاب کارگرى!   زنده باد سوسياليسم!

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران - استکهلم

جمعى از چپ هاى کلن

١۶ آوريل ٢٠١٢