افق روشن
www.ofros.com

تظاهرات و راهپيمايى بمناسبت روز جهانی کارگر


شورای پشتيبانی...- تورنتو                                                                             پنجشنبه ٢ اردیبهشت ١٣٨٩

تظاهرات و راهپيمايى بمناسبت روز جهانی کارگر

شنبه اول ماه مه، همراه با دیگر نیروهای مترقی در کانادا

یکشنبه دوم ماه مه، در حمایت از مبارزات کارگران در ایران

سازمان "هيچكس غيرقانونى نيست" بمناسبت روز جهانی کارگر در تاريخ شنبه اول ماه مه ٢٠۱۰ تظاهراتى اعتراضی فراخوان داده است. شورای پشتيبانى از مبارزات مردم در ايران از عموم علاقمندان دعوت ميكند كه در تظاهرات و راهپيمايى اول ماه مه در شهر تورنتو شركت نمايند و روز جهانی کارگر را همراه با ديگر نيروهاى کارگری و مترقى در کانادا گرامی بداریم.

شورای پشتیبانی همچنین اکسیونی اعتراضی در حمایت از مبارزات کارگران در ایران در روز یکشنبه دوم ماه مه در میدان مل لستمن ترتیب داده است. کارگران در ایران هر ساله بمناسبت اول ماه مه در هر مکانی که مقدور باشد تجمع کرده، روز جهانی طبقه کارگر را گرامی داشته و مطالبات و خواستهای اعتراضی خود را مطرح میکنند. از جمله خواستهای کارگران ایران در قطعنامه مشترک تشکلات کارگری ایران در روز کارگر سال ۱۳۸۸ لغو هر گونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم روز کارگر و برپایی تشکلات مستقل کارگری و آزادی بدون قید و شرط بیان، تجمع، اعتراض و اعتصاب ... و رهایی از نظام سرمایه دای بوده است.

نه فقط بدون انقطاع در طول سال بلکه حتی در روز کارگر نیز کارگران و فعالین کارگری توسط ر‌ژیم سرمایه داری و کارگر ستیز جمهوری اسلامی مورد سرکوب شدید و تعقیب و اذیت و آزار قرار میگیرند. درحمایت از مبارزات کارگران ایران و تجلیل و تقویت جنبش کارگری ایران و در محکومیت رژیم ضد کارگر جمهوری اسلامی در اکسیون یکشنبه دوم ماه مه در میدان مل لستمن شرکت کنیم.

زنده باد همبستگى جهانى كارگران

شورای پشتيبانی از مبارزات مردم در ايران (تورنتو-کانادا)

Shora.poshtibani@yahoo.com

International Workers’ Day

Rally and March, Organized by No One Is Illegal

Saturday, May 1, 2010 - 1pm

Meet: Wellesley St. and Ontario St.

**************************************

On Sunday, May 2, 2010 – 2 PM

Rally in Support of Workers’ Struggles in Iran

Mel Lastman Square