افق روشن
www.ofros.com

از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی حمایت کنیم


شورای حمایت از ...ـ استکهلم                                                                                سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ - ۹ ژولای ۲۰۱۹


از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی حمایت کنیم

همانطور که میدانید رژیم جمهوری اسلامی در ادامه جنایات چهل ساله اش کارگران ومعلمان وبازنشستگان و زنان را همچنان به جرم دفاع از عدالت و آزادی سرکوب میکند. زندانها از معترضین و آزادیخواهان که با جرائم واهی تحت شکنجه وآزار و حبس های طولانی قرار دارند پر است. اسماعیل بخشی از رهبران کارگری در هفت تپه را به جرم دفاع از منافع کارگران نه تنها مورد شکنجه و زندان قرار داده بلکه بدستور اطلاعات و با تبانی کارفرما تهدید به اخراج و قطع حقوق ماهانه کرده اند. سپیده قلیان را به جرم دفاع از کارگران تحت آزار و زندان نگهداشته اند. بخشی از شرکت کنندگان در تظاهرات اول ماه مه را دستگیر و زندانی نموده اند. امیر امیرقلی و ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی فر را به جرم دفاع از کارگران تاکنون در حبس نگاهداشته اند. ساناز و امیرحسین از سوم ماه ژوئیه دست به اعتصاب غذا زده اند. سپیده در اعتراض به فضای زندان جلوی دفتر زندان بست نشسته است. قتل جنایتکارانه و سازمانیافته علیرضا شیرمحمد علی ۲۱ ساله در زندان مزید بر مصائب زندان و موجب نگرانی هرچه بیشتر خانواده زندانیان سیاسی و آزادیخواهان برای تامین امنیت جان زندانیان شده و نشانه خطری است که همواره جان زندانیان را تهدید میکند.
شورا در استکهلم این جنایات در حق زندانیان را شدیدا محکوم و برای آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، سانازالهیاری، امیرحسین محمدی، آنیشا اسدالهی، ندا ناجی، مرضیه امیری، عاطفه رنگریز، امیرامیرقلی، سهیل عربی و... همه زندانیان سیاسی و کارگران زندانی مبارزه میکند.
بدین منظور

روز شنبه ۱۳ ژوئیه ساعت ۵ در میدان مرکزی شهر(سرگل) پیکتی برگزار خواهد شد

از همه آزادیخواهان دعوت میشود صدای این زندانیان سیاسی باشند.

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

برقرار باد دولتی کارگری و شورایی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیزم

شوراـ استکهلم - ۰٦-۰٧-۲۰۱۹

************

شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲ مه ۲۰۱۹

دستگیر شدگان اول ماه مه وهمه کارگران زندانی وزندانیان سیاسی باید آزاد شوند

رژیم سرمایه داری ومذهبی ایران در آستانه اول ماه مه ودر جریان اجتماعات کارگری در این روز دهها نفر از کارگران وشرکنت کنندگان در این اجتماعات را دستگیر وزندانی کرد. رشد اعتراضات کارگری وطرح شعارهای آلترناتیو رژیم را به وحشت انداخته است. کارشناسان مزدور حکومت خیال میکنند با دستگیری وزندان کردن فعالین اجتماعی وکارگری می توانند به اعتراضات فیصله دهند ومطالبات قدیمتر را با حملات جدید پس برانند. غافل از اینکه جنبش کارگری هیچ چیز را رها نمی کند وآزادی زندانیان دراعتراضات گذشته را همچون اسمعیل بخشی وسپیده قلیان و.... در صدر مطالبات خود خواهد داشت وخواهان آزادی همه زندانیان سیاسی وکارگران زندانی است.
حملات حکومت تا کنون نتوانسته موجب عقب نشینی و خاموشی جنبش اعتراضی شود ونخواهد توانست جلوی اعتلای جنبش را برای همیشه سد کند واین جنبش هر روز شکوهمند تر ومنسجم تر ومتحد تر از پیش اینجا وآنجا عرصه را برحکومت تنگ کرده است. این سیل توده ای هدفش برچیدن زندانهای سیاسی وبرانداختن حکومت طبقه سرمایه داران است. این سیل اهدافش را بروشنی اعلام کرده است « نان ، کار ، آزادی ، اداره شورایی» در مقابل سیلی از همکاری وهمدردی وهمبستگی که براه افتاده است مقاومت بیهوده است. شورا در استکهلم همراه با خواست کارگران وزحمتکشان دستگیریهای اخیر ونگهداشتن کارگران وفعالین سیاسی را در زندانها محکوم میکند و در همکاری با احزاب وسازمانها ونیروهای مستقل چپ و کمونیست تظاهراتی درمیدان سرگل روز سه شنبه ١۴ ماه مه از ساعت ١٧ تا ١٩ سازمان میدهد. از همه آزادیخواهان دعوت میکنیم در این تظاهرات شرکت کنند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزادباید گردد

زندانهای سیاسی برچیده باید گردد

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

٩-٠۵-٢٠١٩