افق روشن
www.ofros.com

برای دفاع از جنبش کارگری درمقابل

تهاجم رژیم بهر طریق ممکن اقدام کنیم

شورای ـ استکهلم                                                                                              شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۹۸ - ۷ سپتامبر ۲۰۱۹

برای دفاع از جنبش کارگری در مقابل تهاجم رژیم بهر طریق ممکن اقدام کنیم

تهاجمی خزنده برعلیه کارگران رزمنده فولاد وهفت تپه و... در شکل دستگیریها و احضار جمعی در جریان است. حبس های طولانی و حکم شنیع شلاق از علایم این تهاجم است. تهاجمی که معجزه خودرا در مهره های بدنام و جنایتکاری چون رئیسی جستجو میکند. اسد بیگی را با محافظینش به میان کارگران میفرستد و میخواهد خاطره اقتدار کارگران را در مبارزات پس از دیماه از اذهان جاروب کند و شعارهای رادیکال پس از دیماه را قلب ماهیت وبه تقاضای رافت تبدیل کند. کاری عبث و غیر ممکن که به ضد خود بدل میشود و برگ های پر افتخار دیگری به تاریخ مبارزات این دوران خواهد افزود. کارگران به تدارک تعیین تکلیف با رژیم نزدیک تر میشوند. وظیفه این تهاجم به عقب راندن و ارعاب جنبش کارگری و فرصتی بیشتر برای ادامه حیات ننگین رژیم است. رژیم تلاش میکند از«سیاسی شدن » «اخلال در امنیت کشور»«اعتراضات غیر قانونی» و... شمشیری بر فراز سر کارگران بسازد . اما کارگران بدرستی میدانند هیچکس جز سرمایه داران و دولت حامی اش مسبب فقر و فلاکت واخلال در جامعه نیست. با سر برآوردن مجدد جنبش کارگران در هپکو و آذر آب به هراس افتاده اند و با تهدید هفت تپه و احضار کارگران فولاد سعی میکنند ترس خود را به کارگران منتقل کنند. انگشت تهدید و شلاق و حبس های طولانی اگر قرار بود جنبش را از حرکت باز دارد امروز ایران به قبرستان سکوت بدل شده بود. در حالیکه هر خیزش این موج اعتراض هردم بلند تر میشود و شعار های روشن خود را می یابد. نان، کار آزادی، اداره شورایی میرود تا همه گیر شود و معنای روشن خود را تحقق بخشد. اینست مبنای ترس رژیم. به عواقب سرکوب مطمئن نیست واز اینرو با پای لرزان به تهاجم آمده است. باید او را عقب نشاند یکبار دیگر نام کارگران زندانی و دفاع از آنها را باید به صورتش کوبید تا بداند بخشی ها و قلیان ها و..... فراموش نمی شوند بلکه ازدرون جنبش تکثیر میشوند. با این موج ها متولد میشوند و سرنوشت نکبتبار رژیم را رقم خواهند زد. همه آزادیخواهان و جنبش های مترقی اجتماعی چشم امید به جنبش کارگری دارند و با هر امکانی ضمن ادامه مبارزه خویش به این جنبش یاری خواهند رساند. زنان، دانشجویان، بازنشستگان، و .. همه آزادیخواهان ناگزیرند تا دامنه های این جنگ طبقاتی را به جهنم طبقه حاکم مبدل کنند. زیرا آزادی در این ملک بدون پیروزی کارگران میسر نخواهد بود. در مقابل تهاجم رژیم به جنبش کارگری از هر طریق ممکن اقدام کنیم. همراه با احزاب سازمانها ونیرو های مستقل چپ و کمونیست روز جمعه ۱۳ سپتامبر ساعت ۱٧.۰۰ در میدان سرگل برای دفاع از جنبش کارگری در مقابل تهاجم رژیم اجتماع می کنیم.

زنده باد جنبش کارگری و انقلابی

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

شورا ـ استکهلم - ۰٦-۰۹-۲۰۱۹

************

ظریف وزیر خارجه حکومت قتل وکشتار باید محاکمه شود

روز های بیست و بیست ویکم اگوستی وزیر خارجه حکومت کشتار و جنایت در ایرا ن میهمان مشاطه گران سوئدی است. میزبانانی که قادرند از یکسو از حقوق انسانها دم بزنند و حتی خود را دولتی فمنیست بنامند در حالیکه برای منافع خود حاضرند بی توجه به آپارتاید جنسی در ایران، وزیرشان را با روسری به ایران بفرستند و از قاتلان در استکهلم استقبال کنند. مماشات با یک دولتِ کارگر و زن ستیز در ایران که کارنامه سیاهی در قتل و کشتار آزادیخواهان دارد و یک قلم هزاران زندانی سیاسی را در مدتی کوتاهتر از دو ماه به جوخه های مرگ سپرده است و قاتلان را به وزارت گمارده و بی شرمانه از اعمال جنایتکارانه اش دفاع میکند، بی تردید همراهی با جنایتکاران است. همین روزها یادمان هزاران زندانی سیاسی است که در سیاهچالهای این رژیم به قتل رسیده اند. و دادگاههای فرمایشی آنها کماکان هزاران کارگر و آزادیخواه را به شکنجه وزندان و تبعید محکوم میکند. حکومتی که به یاری قتل و کشتار و شکنجه و سانسور و زندان پایه هایش را مراقبت میکند. حکومتی که مدام با اعتراضات کارگری و زنان و بازنشستگان و... روبرو است و پایه های لرزانش را برخون استوار میخواهد. تبعیدیان و آزادیخواهان حضور این جنایتکاران را بدون محاکمه و اعتراض برنمی تابند. ظریف و همه سردمداران جمهوری اسلامی باید محاکمه و مجازات شوند. دولت سوئد حق ندارد دست های خونین آنها را پنهان کند. منافع اقتصادی به هیچیک از دولت های سرمایه داری فرصت دفاع از آزادی و حرمت انسانی را نمی دهد. فروش اسلحه و غارت منابع کشورهای پیرامونی و مردم کارگر و زحمتکش این کشورها قابل چشم پوشی نیست. از اینرو امیدی به کمک آنها نباید بست. تنها اعتراضات وسیع و ایستادگی در مقابل این اجحافات، میتواند مارا در مقابلشان مصونیت بخشد. برای دفاع از آزادیخواهی و حرمت انسانی و جان هزاران زندانی در بند باید دامنه اعتراضات را هرچه وسیعتر کنیم.
شورای استکهلم همراه با احزاب و نهادها و نیروهای مستقل چپ و کمونیست و آزادیخواهان

روز بیستم اگوست از ساعت ۹ در میدان مینت توریت

به حضور جنایتکاران جمهوری اسلامی در محل زندگی خود اعتراض میکند. با ما همراه شوید و از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی حمایت کنید.

سرنگون باد جمهوری اسلامی سرمایه داری ایران

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

همه سران جمهوری اسلامی وازجمله ظریف باید محاکمه ومجازات شوند

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

تلفن :۰٧۲۸۳٧۹۴۵۱

************

ما بسیاریم و بسیاران در راهند

زندان، شکنجه، مستند دیگر اثر ندارد

روز سوم آگست قرار است بیدادگاهی علیه کارگران برگزار شود. در این روز کسانی محاکمه میشوند که جرمشان آزادیخواهی ودفاع از حقوق وشرافت انسانی است. کسانی که رژیم نتوانست صدایشان را خفه کند. کسانی که شجاعانه در مقابل سرکوب ایستادگی کردند وهر اقدام رژیم را به سندی بر جنایتکاری او تبدیل نمودند. شوهای تلویزیونی اش را به مضحکه ای بی اثر تبدیل کردند . روز سوم اگست رژیم میخواهد توسط قاضی جنایت کاری بنام صلواتی انتقام رسوایی هایش را ازکارگران زندانی وزندانیان سیاسی بگیرد. تلاش بیهوده ایست . سرکوب بی اثر شده است وتنها خشم کارگران و آزادیخواهان را بر می انگیزد. ترس حاکم نمی شود وارعاب کسی را از اعتراض باز نمی دارد. پیمانه ها لبریز شده است . سراسیمگی نشانه استیصال جمهوری اسلامی پس از دیماه ۹٦ و مبارزات قهرمانانه کارگران سراسر ایران است. علاوه بر خیل عظیم کارگران وزندانیاسی این بارقربانیان این انتقامجویی عبارتند از:

مامیر امیر قلی، عسل محمدی، علی نجاتی،

ساناز الهیاری، سپیده قلیان، امیر حسین محمدی فرد، اسماعیل بخشی .

نه این بیدادگاه آخرین تقلای جمهوری اسلامی ونه این قهرمانان تنها فرزندان راستین کارگران وزحمتکشانند. دیماه ۹٦ پیام موج های عظیم قهرمانیها را باسیلی محکم بصورت دولت مذهبی میلیتاریستی ایران کوبیده است. همه واز جمله رژیم فهمیده اند که این تک جوش ها خبر از طوفانی بنیان کن میدهند. به استقبال این طوفان میرویم و بیدادگاه شما را به سند جنایت علیه کارگران وزحمتکشان ایران بدل میکنیم. ما بسیاریم وخود را علیه شما سازمان میدهیم.
با خواست آزادی کارگران زندانی وزندانیان سیاسی وعلیه بیدادگاه فرمایشی ۱۲ مرداد

روزجمعه ۲ اگست، ساعت ۱٧.۰۰ همراه با احزاب وسازمانهای چپ و

کمونیست ونیروهای مستقل وآزادیخواه در مرکز شهر استکهلم، مینت توریت اجتماع میکنیم

از همه احزاب وسازمانها ونیروهای انقلابی و آزادیخواه مستقل میخواهیم در هرکجا هستند برای دفاع از این فرزندان راستین کارگران وزحمتکشان بپا خیزندو اعتراض به این جنایت را سازمان دهند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

کارگر زندانی، زندانی سیاسی، بی قید و بی وثیقه آزاد باید گردد

شوراـ استکهلم - ۲۵-۰٧-۲۰۱۹

************

سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ - ۹ ژولای ۲۰۱۹

از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی حمایت کنیم

همانطور که میدانید رژیم جمهوری اسلامی در ادامه جنایات چهل ساله اش کارگران ومعلمان وبازنشستگان و زنان را همچنان به جرم دفاع از عدالت و آزادی سرکوب میکند. زندانها از معترضین و آزادیخواهان که با جرائم واهی تحت شکنجه وآزار و حبس های طولانی قرار دارند پر است. اسماعیل بخشی از رهبران کارگری در هفت تپه را به جرم دفاع از منافع کارگران نه تنها مورد شکنجه و زندان قرار داده بلکه بدستور اطلاعات و با تبانی کارفرما تهدید به اخراج و قطع حقوق ماهانه کرده اند. سپیده قلیان را به جرم دفاع از کارگران تحت آزار و زندان نگهداشته اند. بخشی از شرکت کنندگان در تظاهرات اول ماه مه را دستگیر و زندانی نموده اند. امیر امیرقلی و ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی فر را به جرم دفاع از کارگران تاکنون در حبس نگاهداشته اند. ساناز و امیرحسین از سوم ماه ژوئیه دست به اعتصاب غذا زده اند. سپیده در اعتراض به فضای زندان جلوی دفتر زندان بست نشسته است. قتل جنایتکارانه و سازمانیافته علیرضا شیرمحمد علی ۲۱ ساله در زندان مزید بر مصائب زندان و موجب نگرانی هرچه بیشتر خانواده زندانیان سیاسی و آزادیخواهان برای تامین امنیت جان زندانیان شده و نشانه خطری است که همواره جان زندانیان را تهدید میکند.
شورا در استکهلم این جنایات در حق زندانیان را شدیدا محکوم و برای آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، سانازالهیاری، امیرحسین محمدی، آنیشا اسدالهی، ندا ناجی، مرضیه امیری، عاطفه رنگریز، امیرامیرقلی، سهیل عربی و... همه زندانیان سیاسی و کارگران زندانی مبارزه میکند.
بدین منظور

روز شنبه ۱۳ ژوئیه ساعت ۵ در میدان مرکزی شهر(سرگل) پیکتی برگزار خواهد شد

از همه آزادیخواهان دعوت میشود صدای این زندانیان سیاسی باشند.

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

برقرار باد دولتی کارگری و شورایی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیزم

شوراـ استکهلم - ۰٦-۰٧-۲۰۱۹

************

شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲ مه ۲۰۱۹

دستگیر شدگان اول ماه مه وهمه کارگران زندانی وزندانیان سیاسی باید آزاد شوند

رژیم سرمایه داری ومذهبی ایران در آستانه اول ماه مه ودر جریان اجتماعات کارگری در این روز دهها نفر از کارگران وشرکنت کنندگان در این اجتماعات را دستگیر وزندانی کرد. رشد اعتراضات کارگری وطرح شعارهای آلترناتیو رژیم را به وحشت انداخته است. کارشناسان مزدور حکومت خیال میکنند با دستگیری وزندان کردن فعالین اجتماعی وکارگری می توانند به اعتراضات فیصله دهند ومطالبات قدیمتر را با حملات جدید پس برانند. غافل از اینکه جنبش کارگری هیچ چیز را رها نمی کند وآزادی زندانیان دراعتراضات گذشته را همچون اسمعیل بخشی وسپیده قلیان و.... در صدر مطالبات خود خواهد داشت وخواهان آزادی همه زندانیان سیاسی وکارگران زندانی است.
حملات حکومت تا کنون نتوانسته موجب عقب نشینی و خاموشی جنبش اعتراضی شود ونخواهد توانست جلوی اعتلای جنبش را برای همیشه سد کند واین جنبش هر روز شکوهمند تر ومنسجم تر ومتحد تر از پیش اینجا وآنجا عرصه را برحکومت تنگ کرده است. این سیل توده ای هدفش برچیدن زندانهای سیاسی وبرانداختن حکومت طبقه سرمایه داران است. این سیل اهدافش را بروشنی اعلام کرده است « نان ، کار ، آزادی ، اداره شورایی» در مقابل سیلی از همکاری وهمدردی وهمبستگی که براه افتاده است مقاومت بیهوده است. شورا در استکهلم همراه با خواست کارگران وزحمتکشان دستگیریهای اخیر ونگهداشتن کارگران وفعالین سیاسی را در زندانها محکوم میکند و در همکاری با احزاب وسازمانها ونیروهای مستقل چپ و کمونیست تظاهراتی درمیدان سرگل روز سه شنبه ١۴ ماه مه از ساعت ١٧ تا ١٩ سازمان میدهد. از همه آزادیخواهان دعوت میکنیم در این تظاهرات شرکت کنند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزادباید گردد

زندانهای سیاسی برچیده باید گردد

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

٩-٠۵-٢٠١٩