افق روشن
www.ofros.com

شرایط در زندانهای رژیم فاجعه بار است

زندانیان را تنها نگذاریم و برای آزادیشان تلاش کنیم

شورای ـ استکهلم                                                                                          دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ - ۳۰ مارس ۲۰۲۰

شرایط در زندانهای رژیم فاجعه بار است

زندانیان را تنها نگذاریم و برای آزادیشان تلاش کنیم

مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی وکارگران زندانی همواره یکی از عرصه های مبارزه برای شورای استکهلم بوده است و سالهاست که شعار برچیدن زندانها وآزادی کارگر زندانی وزندانی سیاسی راازطریق اکسیونهای اعتراضی تکرار میکنیم . اینک در شرایطی که شورا به شیوه های معمول خود نمی تواند اعتراض به امر زندان رادر شکل تظاهرات سازمان دهد ،در شرایطی که جان زندانیان علاوه بر خطر شکنجه و اعدام مورد تهدید جدی بیماری مهلک کرونا قرار دارد. باید راههای دفاع از جان زندانیان وافزایش فشار بر جمهوری اسلامی را برای آزادی زندانیان مورد بحث قرار داد.
شورای استکهلم علاوه بر این مقوله در نظر دارد مسائل ومعضلات اجتماعی وراههای غلبه بر شرایط کنونی را به بحث اجتماعی تبدیل کند. ما یقین داریم که دستیابی به نظرات مشترک امر کار و مبارزه مشترک و سازمانیابی را تسهیل میکند وخود بخشی از تلاش برای سازمانیابی مبارزه محسوب میشود. معضل ومحدودیت های کنونی را باید به فرصتی در خدمت مبارزه علیه حاکمیت سرمایه داری وبنای سوسیالیزم تبدیل نمود . بدین منظور سلسله مباحثی را از طریق فضای مجازی مثل پالتاک واسکایپ آغاز میکنیم ونخستین بحث ما مسئله زندانیان و یافتن راههای دفاع از جان آنان در شرایط کنونی است. تیتر بحث های بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد. همه آزادیخواهان را به شرکت دراین مباحث دعوت میکنیم.

۵ آوریل ساعت ۱۸ تا ٢۱ شب

اتاق پالتاکی    shora stockholm

سخنرانان: سحر محمدی      عباس سماکار

بعد از باز کردن بحث توسط رفقا امکان دخالت گری حاضرین فراهم است!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسیالیسم

شورا ـ استکهلم - ٢۸-٠٣-٢٠

************

در مقابل تهاجم ارتجاع اسلامی به آزادی و امنیت افراد و کودکان بایستیم!

نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی و طرفداران حجاب اسلامی مدتها به اشکال خزنده در محیط زندگی تبعیدیان نفوذ کرده اند. تلاش دائمی آنها برای اجرای قوانین اسلامی و تحمیل آن به دیگران بالاخص زنان و کودکان از یکسو و مماشات دولت ها و احزلب بورژوایی و حتی کسانی که مدعی چپ هستند بخشی از جامعه مهاجر و پناهنده را آماج قرار داده است. آنها آشکارا از ایجاد آپارتاید جنسیتی و تحمیل قوانین قرون وسطایی به فضای زندگی ما دفاع میکنند. ممانعت از شرکت دختران و زنان در فعالیت های ورزشی و استخرهای عمومی تا تحمیل حجاب به کودکان خردسال یکی از نمودهای نفوذ سرکوبگرانه است. آنها تلاش میکنند قوانین ارتجاعی را در جامعه رسمیت ببخشند. حمایت دولتی از آنها نه تنها موجب گسترش و تحمیل روابط ارتجاعی است بلکه زمینه رشد راسیسم و پوپولیسم ضد مهاجرین را گسترش داده است. گروههایی که خود بعناوین مختلف از جمله ناسیونالیزم ونژادو.... طرفدار جداسازی وتبعیض بین انسانها هستند.
ما علاوه براینکه حجاب را اصولا از زاویه آزادی زنان و سلطه مذهب بر زندگی اجتماعی نقد میکنیم و آنرا سمبلی سرکوبگرانه و جدا از پوشش بطور عام میشناسیم، از زاویه اجتماعی هرگونه اجبار و تحمیل مستقیم یا غیر مستقیم آنرا بر زنان جرم میدانیم. در مورد کودکان مسئله بسیار جدی تر است و آنها باید بتوانند از علائم ایدئولوژیک از جمله حجاب محافظت شوند. دولت باید مجری جدی این مصونیت باشد. متاسفانه دیرگاهیست که دولتهای سرمایه داری از طریق حمایت از جریانات مذهبی نه تنها مردم کشورهای بسیاری از جمله در خاورمیانه را عقب نگاهداشته و اسیر سرکوب و ارتجاع کرده‌اند بلکه با حمایت از قدرتهای مذهبی هرگونه تحول انقلابی و آزادیخواهانه نزد بخشهای بزرگی از مردم جهان را کنترل میکنند.
اخیرا متوجه شدیم در راستای گسترش این نیروهای ارتجاعی فعالیت گسترده ای تحت عنوان حجاب در استکهلم و سایر نقاط در جریان است. روز شنبه اول فوریه در این رابطه از جمله در مسجد علی سمیناری در این رابطه برگزار میشود. ما از همه آزادیخواهان میخواهیم برعلیه این اقدامات که تهاجم به آزادیها و امنیت افراد تلقی میشود اعتراض کنند.

روز اول فوریه ساعت ٣ جلوی مسجد علی در یاکوبسبری

دست مذهب از زندگی زنان و کودکان و جامعه کوتاه!

سرنگون باد جمهوری اسلامی سرمایه داری ایران!

زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسیالیسم!

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

٣٠ ژانویه ٢٠٢٠

************

از مبارزات مردم ایران برای آزادی وعلیه جمهوری اسلامی پشتیبانی کنید

جنبش انقلابی در ایران برعلیه استبداد وفقر وبی حقوقی مطلق به خیابان آمده است وفاصله هر سیکل از اعتراضات مداوما کم و کم تر میشود، فاصله آبان ماه تا کنون، بسیار کوتاهتر از قبل دوباره مردم به خیابان آمده اند و اینبار در سطحی گسترده تر با شعارهایی رادیکالتر گریبان حاکمیت مذهبی و میلیتاریستی جمهوری اسلامی را گرفته اند. شعار «جمهوری اسلامی نابود باید گردد» به یک شعار توده ای بدل شده است. نه به رفورم ونه به اصلاحات، رد آلترناتیو های راست واعتصاب وانقلاب بمثابه راه ادامه مبارزه تا پیروزی بمیان آمده و در خیابانها شعار داده میشود. جنایت هولناکی که بازدن هواپیمای مسافربری انجام گرفت اوج سبعیت و پستی رژیم سرمایه داری را برملاکرده است. دستگیریها ادامه دارد وهزاران نفر در زندانها زیر شکنجه و تهدید مرگ قرار دارند. هنوز تعدادکشته شدگان آبان ماه را اعلام نکرده اند اگرچه رقم ۱۵۰۰ نفر مطرح است ومردم فاجعه را رصد کرده اند. در چنین شرایطی باید با تمام امکانات از جنبش آزادیخواهانه وانقلابی در ایران حمایت کرد. در هرکجا هستیم مردم وکارگران و زحمتکشان محل زندگی خودرا برای دفاع از آنها بسیج باید کرد. اطلاعات و اخبار واقعی جنبش را منتشر و در ایجاد همبستگی بین المللی با جنبش کوشید.
در این رابطه شورای استکهلم همراه احزاب ونیروهای چپ و کمونیست در دفاع از خیزش انقلابی در ایران

روز شنبه ۱۸ ژانویه ساعت ۱۴ مقابل سفارت جمهوری اسلامی

اکسیون اعتراضی سازمان داده است و همه آزادیخواهان را به این تظاهرات فرا میخواند. بیایید تا صدای اعتراض آزادیخواهان ایران را هرچه رساتر بگوش جهان برسانیم. ما برای سرنگونی جمهوری سرمایه داری اسلامی و برپایی دولتی کارگری و شورایی تلاش میکنیم و در این رابطه کارگران و زحمتکشان را به همبستگی با مبارزات انقلابی در ایران فرا میخوانیم.

سرنگون باد جمهوری سرمایه داری اسلامی در ایران

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

شورا ـ استکهلم - ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰

************

بیاد جانباختگان خیزش آبانماه وهمه ی قربانیان جنایات رژیم جمهوری اسلامی

شعله های اعتراض را درهرکجا هستیم فروزانتر کنیم

چهل سال جنایت، کشتار، فقر، فلاکت توده ای و ستم طبقاتی مدام مردم بجان آمده را به خیابان میکشاند. جمهوری اسلامی هنری جز سرکوب و پاسخی جز افزایش ستم نمی تواند داشته باشد. دیماه ۹۶ ، آبان۹۸ از جمله نشان داد که مردم بر آنند تا این هیولای سرمایه داری و مذهبی را بزیر کشند. اینک با یادجانباختگان این نبردهای نابرابر تصمیم دارند از پای ننشینند واین مبارزه تا سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. مبارزه ای که هزینه سرکوب را برای حکومت سخت بالا برده است. جانباختگان این مبارزه از آغاز حکومت مذهبی تا کنون سربه دهها هزار میکشد وهرکدام بنوبه خویش موضوع این بزرگداشت وخونخواهی اند. جوانانی که هنوز زیرهیجده سال بودند. مردان و زنانی که تازه جوانی یا مادری یا پدری یا عاشقی آغاز کرده بودند. و…. بخون خفتگان خاورانهای سراسر ایران. روز پنجم دی مبارزه را با یاد این جانباختگان و با پیگیری اهدافشان ادامه میدهیم. اهداف آنها یقینا سرنگونی رژیم و پایان استبداد وفقر و شکاف طبقاتی بود. بدون تحقق این خواسته ها از آزادی و پیروزی سخنی در میان نیست. تنها زمانی که کارگران و زحمتکشان سرنوشت خود را بدست گیرند و حاکمیت سرمایه داران را بزیر کشند میتوان از پیروزی سخن گفت. همه آنها که سرنگونی را بدون این تحولات میخواهند یا جناحی از حکومت را مجزا میکنند با میلیونها کارگر و زحمتکش ایران هدفی مشترک ندارند و نان و کار و آزادی را برای همه نمی خواهند. دولت آینده ایران باید دولتی کارگری و شورایی باشد.
شورای استکهلم خودرا بخشی از مبارزه برای این اهداف میداند و برای بزرگداشت یاد هزاران جانباخته این راه،

روز ۲٦ دسامبر برابر با ۵ دی ساعت ۱۵ در مدبوریار پلاتسن

همراه با احزاب و نیروهای چپ و کمونیست تظاهرات و راهپیمایی برگزار میکند. همه آنها که با اهداف این اکسیون مخالف نیستند را به شرکت در حرکت دعوت میکنیم.
همزمان در تدارک یک شب همبستگی همراه با احزاب وتشکل های چپ در استکهلم هستیم ومتعاقبا ساعت ومحل آن به اطلاع میرسد.

سرنگون باد جمهوری اسلامی سرمایه داری در ایران

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم ۲۱ دسامبر ۲۰۱۹

************

گزارش تظاهرات در مقابل لانه جاسوسی رژیم جمهوری اسلامی ایران در استکهلم

به فراخوان شورای استکهلم واحزاب وسازمانهای چپ و کمونیست وفعالین چپ دهها نفر امروز ۲۹ نوامبر ساعت ۱۳ جلوی لانه جاسوسی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی گرد آمدند. این تظاهرات بمنظور رساندن صدای آزادیخواهان ایران به سراسر جهان و دفاع از زندانیان ودستگیر شدگان خیزش آبانماه برگزار شد. جمعیت خشمگین بارها به سوی حمله به سفارت یورش بردند وبا سدی از پلیس واقدامات امنیتی روبرو شدند . کوشش گروههایی ازتظاهر کنندگان برای شکستن سد پلیس ونزدیک شدن به سفارت از راههای دیگر که بارها موفق بود اینبار بخاطر تدابیر امنیتی وبستن مسیر های قبلی به نتیجه نرسید. تظاهر کنندگان آماده بودند که تا اشغال سفارت پیش روند . هدف از حمله به سفارت هدفی جز انعکاس مسئله کشتار وجنایات جمهوری اسلامی وقرار دادن زندانیان وبازداشتی ها در صدر اخبار ندارد . فعالین کمونیست وچپ از هر طریق ممکن این اهداف را دنبال خواهند کرد . شعارهای امروز علیه حاکمیت سرمایه داران وبرای آزادی فوری وبدون قید وشرط دستگیر شدگان بود . در این تظاهرات نمایندگان احزاب سیاسی وتنی چند از فعالین سیاسی در این رابطه سخنرانی کردند . حضور رفقایی از حزب عدالت سوئد وسخنرانی آنها در مقابل سفارت وتمرکز بر ضرورت همکاری بین نیروهای چپ و کمونیست گوشه دیگری از فعالیت های این تجمع بود . تظاهرات با سرود انترناسیونال وسرودهای انقلابی در خلال برنامه ها به زبان سوئدی وفارسی پایان یافت . تداوم اعتراضات امری مورد نظر اغلب رفقا ودوستان شرکت کننده بود.

لینک های زیر هر کدام بخش های بزرگی از تظاهرات اخیر را به فارسی و سوئدی نشان می دهد

https://www.facebook.com/farzaneh.abiri.5/videos/10221554690919237/

”Regimen i Iran har en såg i baken”

سرنگون باد جمهوری اسلامی سرمایه داری در ایران

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

شورا ـ استکهلم ۲۹ نوامبر ۲۰۱۹

************

شورای استکهلم همراه با احزاب و نيروهای چپ و کمونيست، روز جمعه ۲۹ نوامبر

در برابر سفارت تروريست های اسلامی ايران در استکهلم، تظاهراتی برگزار می کند!

آزاديخواهان و مبارزان!
توده های کارگر و زحمتکش در ايران با دستان خالی در برابر نيروهای تا دندان مسلح ارتجاع حاکم ايستاده اند و تا اينجا بيش از ۲۰۰ کشته داده اند. وظيفه همگی فعالين سياسی و آزاديخواه رساندن صدای اعتراض و خشم توده های مردم بستوه آمده و جان برکف ايران به جهانيان است.

تظاهرات: جمعه 29 نوامبر ساعت 13:00 در برابر سفارت ايران

Elfviksvägen 76, Lidingö

درهمین رابطه وجهت اطلاع رسانی روز چهارشنبه ۲۷ نوامبر ساعت۱۶ پیکتی در میدان سرگل استکهلم برگزار میشود.

زنده باد آزادی! زنده باد سوسياليسم!

مرگ بر جمهوری اسلامی!

شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران، استکهلم.۲۳ نوامبر

(شمارۀ تماس) kontakt telefon nr. 072 837 94 51

************

حمله دولت فاشیستی ترکیه به شمال سوریه اقدامی جنایتکارانه است و باید فورا متوقف شود

یکبار دیگرمردم تحت سلطه وستم کردستان سوریه آماج حملات نظامی وجنایتکارانه نیروهای ارتجاعی و دولت های متجاوز قرار گرفتند. نحوه برخورد دولت‌های مرتجع در منطقه و امپریالیست‌ها نسبت به سرنوشت مردم کردستان و شمال سوریه نشان داد و عملا ثابت کرد که کارگران و زحمتکشان در سراسر جهان و از جمله کردستان تنها باید به نیروی خویش و حمایت و پشتیبانی زحمتکشان و آزادیخواهان جهان متکی باشند .راه نجات دیگری وجود ندارد. شورای استکهلم خود را در کنار مقاومت توده های تحت ستم و متکی به خود می‌داند و برای رساندن صدا و پیام این مقاومت تلاش میکند.

شنبه ۱۲ اکتبر ساعت ۱۳ تظاهراتی در نورابان توریت

برگزار میشود . شورا در راستای دفاع از مقاومت در مقابل حمله دولت فاشیستی ترکیه در این تظاهرات شرکت میکند و از همه آزادیخواهان میخواهد تا در این اکسیون با ما همراه شوند.

سرنگون باد حاکمیت سرمایه داری و دولت فاشیستی اردوغان

جنگ علیه مردم شمال سوریه باید فورا متوقف شود

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

پیروزی درگرو اتکا به نیروی خویش و همبستگی با زحمتکشان جهان است

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

************

حمله به کارگران هپکو توسط جمهوری اسلامی محکوم است

بدنبال حمله به کارگران هفت تپه واحکام غیر انسانی حبس وشلاق عصر روز۲۵ شهریور کارگران معترض هپکو مورد حمله وحشیانه گارد ویژه قرار گرفتند. در اثر این هجوم وحشیانه دهها نفر از کارگران دستگیر و زخمی شدند. جمهوری اسلامی که از تامین حداقل های یک زندگی ساده کارگری ناتوان است و از طریق حمله به معیشت کارگران بحرانهای خود را تعدیل میکند راهی جز سرکوب ندارد. کارگران هپکو برای تامین امنیت شغلی ودریافت حقوق های معوقه مدتها است که مبارزه میکنند. سرنوشت آنها و کارشان در دست کسانی است که بدنبال منافع خود و سرمایه هایشان از پایمال کردن اولیه ترین حقوق کارگران ابایی ندارند. کارگران برای کنترل و نظارت بر سرنوشت خویش راهی جز متوقف کردن این روند وتامین کنترل و دخالت در سرنوشت خویش نمی یابند. وقتی گوش شنوایی نیست به خیابان میایند وجاده ها را می بندند. غم نان وآینده میلیونها کودک در خانواده های کارگری طبقه کارگر را بسوی مبارزه میکشاند و ضرورت حاکمیت بر سرنوشت خویش را دوچندان میکند. هراس سرمایه داران درست از همین واقعیت مبارزه طبقاتی است.
جنبش کارگری ایران با طرح شعار کار، نان، آزادی و اداره شورایی به همین نقطه حساس و ترسناک برای سرمایه داران پا گذاشته است. سرمایه داران پشت هر خواسته کارگری خطر عروج طبقه به این مرحله را می بینند و معنای بسیج چماقدارانشان چیزی جز این ترس نیست. آنها زندگی لوکس و سرشار خود و خانواده هایشان را در خطر می بینند و سرچشمه ثروت های باد آورده خود را با مدرن ترین سلاح ها مراقبت میکنند. کشتار، زندان و شلاق همه برای حفاظت از منافع طبقاتیشان است. وقتی کارگران خیابانها را تسخیر میکنند لرزه براندامشان میافتد و قانون هایشان را پیش می کشند. غافل اند که طبقه وقتی به خیابان آمد از قانون زندگانی خویش پیروی میکند و کتابهای قانون سرمایه داران را به سطل های زباله خواهد افکند. هپکو خیابان را تسخیر و جاده رابست. این« جرم سنگینی» است وسرمایه داران را بوحشت انداخته است. قانون ها این را خوب میدانند اما تعویق انداختن حقوق کارگران و نپرداختن دستمزد ها و گرسنگی را نمی فهمند. بهمین خاطربقول کارگران هفت تپه همچون پیامهای ارعاب حکومتی شایسته فاضلاب هاهستند.

کارگران وآزادیخواهان
برای عقب راندن سرمایه داران ودولت اسلامیشان به جنبش کارگری کمک کنیم. صدای دادخواهی اش باشیم و در هرکجا هستیم و با هر امکانی هر چند کوچک برعلیه جمهوری اسلامی و برای آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی مبارزه کنیم. شورای استکهلم همراه با نیروهای چپ وکمونیست و احزاب و سازمانهای انقلابی روز

جمعه ۲۰ سپتامبر ساعت ۱۵ جلوی سفارت ننگین جمهوری اسلامی در استکهلم

اجتماع میکند. از همه آزادیخواهان میخواهیم برای دفاع از کارگران و زندانیان سیاسی در این اجتماع شرکت کنند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

www.shora.se     shoraye1@gmail.com     Mobil:0728379451

************

برای دفاع از جنبش کارگری در مقابل تهاجم رژیم بهر طریق ممکن اقدام کنیم

تهاجمی خزنده برعلیه کارگران رزمنده فولاد وهفت تپه و... در شکل دستگیریها و احضار جمعی در جریان است. حبس های طولانی و حکم شنیع شلاق از علایم این تهاجم است. تهاجمی که معجزه خودرا در مهره های بدنام و جنایتکاری چون رئیسی جستجو میکند. اسد بیگی را با محافظینش به میان کارگران میفرستد و میخواهد خاطره اقتدار کارگران را در مبارزات پس از دیماه از اذهان جاروب کند و شعارهای رادیکال پس از دیماه را قلب ماهیت وبه تقاضای رافت تبدیل کند. کاری عبث و غیر ممکن که به ضد خود بدل میشود و برگ های پر افتخار دیگری به تاریخ مبارزات این دوران خواهد افزود. کارگران به تدارک تعیین تکلیف با رژیم نزدیک تر میشوند. وظیفه این تهاجم به عقب راندن و ارعاب جنبش کارگری و فرصتی بیشتر برای ادامه حیات ننگین رژیم است. رژیم تلاش میکند از«سیاسی شدن » «اخلال در امنیت کشور»«اعتراضات غیر قانونی» و... شمشیری بر فراز سر کارگران بسازد . اما کارگران بدرستی میدانند هیچکس جز سرمایه داران و دولت حامی اش مسبب فقر و فلاکت واخلال در جامعه نیست. با سر برآوردن مجدد جنبش کارگران در هپکو و آذر آب به هراس افتاده اند و با تهدید هفت تپه و احضار کارگران فولاد سعی میکنند ترس خود را به کارگران منتقل کنند. انگشت تهدید و شلاق و حبس های طولانی اگر قرار بود جنبش را از حرکت باز دارد امروز ایران به قبرستان سکوت بدل شده بود. در حالیکه هر خیزش این موج اعتراض هردم بلند تر میشود و شعار های روشن خود را می یابد. نان، کار آزادی، اداره شورایی میرود تا همه گیر شود و معنای روشن خود را تحقق بخشد. اینست مبنای ترس رژیم. به عواقب سرکوب مطمئن نیست واز اینرو با پای لرزان به تهاجم آمده است. باید او را عقب نشاند یکبار دیگر نام کارگران زندانی و دفاع از آنها را باید به صورتش کوبید تا بداند بخشی ها و قلیان ها و..... فراموش نمی شوند بلکه ازدرون جنبش تکثیر میشوند. با این موج ها متولد میشوند و سرنوشت نکبتبار رژیم را رقم خواهند زد. همه آزادیخواهان و جنبش های مترقی اجتماعی چشم امید به جنبش کارگری دارند و با هر امکانی ضمن ادامه مبارزه خویش به این جنبش یاری خواهند رساند. زنان، دانشجویان، بازنشستگان، و .. همه آزادیخواهان ناگزیرند تا دامنه های این جنگ طبقاتی را به جهنم طبقه حاکم مبدل کنند. زیرا آزادی در این ملک بدون پیروزی کارگران میسر نخواهد بود. در مقابل تهاجم رژیم به جنبش کارگری از هر طریق ممکن اقدام کنیم. همراه با احزاب سازمانها ونیرو های مستقل چپ و کمونیست روز جمعه ۱۳ سپتامبر ساعت ۱٧.۰۰ در میدان سرگل برای دفاع از جنبش کارگری در مقابل تهاجم رژیم اجتماع می کنیم.

زنده باد جنبش کارگری و انقلابی

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

شورا ـ استکهلم - ۰٦-۰۹-۲۰۱۹

************

ظریف وزیر خارجه حکومت قتل وکشتار باید محاکمه شود

روز های بیست و بیست ویکم اگوستی وزیر خارجه حکومت کشتار و جنایت در ایرا ن میهمان مشاطه گران سوئدی است. میزبانانی که قادرند از یکسو از حقوق انسانها دم بزنند و حتی خود را دولتی فمنیست بنامند در حالیکه برای منافع خود حاضرند بی توجه به آپارتاید جنسی در ایران، وزیرشان را با روسری به ایران بفرستند و از قاتلان در استکهلم استقبال کنند. مماشات با یک دولتِ کارگر و زن ستیز در ایران که کارنامه سیاهی در قتل و کشتار آزادیخواهان دارد و یک قلم هزاران زندانی سیاسی را در مدتی کوتاهتر از دو ماه به جوخه های مرگ سپرده است و قاتلان را به وزارت گمارده و بی شرمانه از اعمال جنایتکارانه اش دفاع میکند، بی تردید همراهی با جنایتکاران است. همین روزها یادمان هزاران زندانی سیاسی است که در سیاهچالهای این رژیم به قتل رسیده اند. و دادگاههای فرمایشی آنها کماکان هزاران کارگر و آزادیخواه را به شکنجه وزندان و تبعید محکوم میکند. حکومتی که به یاری قتل و کشتار و شکنجه و سانسور و زندان پایه هایش را مراقبت میکند. حکومتی که مدام با اعتراضات کارگری و زنان و بازنشستگان و... روبرو است و پایه های لرزانش را برخون استوار میخواهد. تبعیدیان و آزادیخواهان حضور این جنایتکاران را بدون محاکمه و اعتراض برنمی تابند. ظریف و همه سردمداران جمهوری اسلامی باید محاکمه و مجازات شوند. دولت سوئد حق ندارد دست های خونین آنها را پنهان کند. منافع اقتصادی به هیچیک از دولت های سرمایه داری فرصت دفاع از آزادی و حرمت انسانی را نمی دهد. فروش اسلحه و غارت منابع کشورهای پیرامونی و مردم کارگر و زحمتکش این کشورها قابل چشم پوشی نیست. از اینرو امیدی به کمک آنها نباید بست. تنها اعتراضات وسیع و ایستادگی در مقابل این اجحافات، میتواند مارا در مقابلشان مصونیت بخشد. برای دفاع از آزادیخواهی و حرمت انسانی و جان هزاران زندانی در بند باید دامنه اعتراضات را هرچه وسیعتر کنیم.
شورای استکهلم همراه با احزاب و نهادها و نیروهای مستقل چپ و کمونیست و آزادیخواهان

روز بیستم اگوست از ساعت ۹ در میدان مینت توریت

به حضور جنایتکاران جمهوری اسلامی در محل زندگی خود اعتراض میکند. با ما همراه شوید و از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی حمایت کنید.

سرنگون باد جمهوری اسلامی سرمایه داری ایران

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

همه سران جمهوری اسلامی وازجمله ظریف باید محاکمه ومجازات شوند

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

تلفن :۰٧۲۸۳٧۹۴۵۱

************

ما بسیاریم و بسیاران در راهند

زندان، شکنجه، مستند دیگر اثر ندارد

روز سوم آگست قرار است بیدادگاهی علیه کارگران برگزار شود. در این روز کسانی محاکمه میشوند که جرمشان آزادیخواهی ودفاع از حقوق وشرافت انسانی است. کسانی که رژیم نتوانست صدایشان را خفه کند. کسانی که شجاعانه در مقابل سرکوب ایستادگی کردند وهر اقدام رژیم را به سندی بر جنایتکاری او تبدیل نمودند. شوهای تلویزیونی اش را به مضحکه ای بی اثر تبدیل کردند . روز سوم اگست رژیم میخواهد توسط قاضی جنایت کاری بنام صلواتی انتقام رسوایی هایش را ازکارگران زندانی وزندانیان سیاسی بگیرد. تلاش بیهوده ایست . سرکوب بی اثر شده است وتنها خشم کارگران و آزادیخواهان را بر می انگیزد. ترس حاکم نمی شود وارعاب کسی را از اعتراض باز نمی دارد. پیمانه ها لبریز شده است . سراسیمگی نشانه استیصال جمهوری اسلامی پس از دیماه ۹٦ و مبارزات قهرمانانه کارگران سراسر ایران است. علاوه بر خیل عظیم کارگران وزندانیاسی این بارقربانیان این انتقامجویی عبارتند از:

مامیر امیر قلی، عسل محمدی، علی نجاتی،

ساناز الهیاری، سپیده قلیان، امیر حسین محمدی فرد، اسماعیل بخشی .

نه این بیدادگاه آخرین تقلای جمهوری اسلامی ونه این قهرمانان تنها فرزندان راستین کارگران وزحمتکشانند. دیماه ۹٦ پیام موج های عظیم قهرمانیها را باسیلی محکم بصورت دولت مذهبی میلیتاریستی ایران کوبیده است. همه واز جمله رژیم فهمیده اند که این تک جوش ها خبر از طوفانی بنیان کن میدهند. به استقبال این طوفان میرویم و بیدادگاه شما را به سند جنایت علیه کارگران وزحمتکشان ایران بدل میکنیم. ما بسیاریم وخود را علیه شما سازمان میدهیم.
با خواست آزادی کارگران زندانی وزندانیان سیاسی وعلیه بیدادگاه فرمایشی ۱۲ مرداد

روزجمعه ۲ اگست، ساعت ۱٧.۰۰ همراه با احزاب وسازمانهای چپ و

کمونیست ونیروهای مستقل وآزادیخواه در مرکز شهر استکهلم، مینت توریت اجتماع میکنیم

از همه احزاب وسازمانها ونیروهای انقلابی و آزادیخواه مستقل میخواهیم در هرکجا هستند برای دفاع از این فرزندان راستین کارگران وزحمتکشان بپا خیزندو اعتراض به این جنایت را سازمان دهند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

کارگر زندانی، زندانی سیاسی، بی قید و بی وثیقه آزاد باید گردد

شوراـ استکهلم - ۲۵-۰٧-۲۰۱۹

************

سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ - ۹ ژولای ۲۰۱۹

از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی حمایت کنیم

همانطور که میدانید رژیم جمهوری اسلامی در ادامه جنایات چهل ساله اش کارگران ومعلمان وبازنشستگان و زنان را همچنان به جرم دفاع از عدالت و آزادی سرکوب میکند. زندانها از معترضین و آزادیخواهان که با جرائم واهی تحت شکنجه وآزار و حبس های طولانی قرار دارند پر است. اسماعیل بخشی از رهبران کارگری در هفت تپه را به جرم دفاع از منافع کارگران نه تنها مورد شکنجه و زندان قرار داده بلکه بدستور اطلاعات و با تبانی کارفرما تهدید به اخراج و قطع حقوق ماهانه کرده اند. سپیده قلیان را به جرم دفاع از کارگران تحت آزار و زندان نگهداشته اند. بخشی از شرکت کنندگان در تظاهرات اول ماه مه را دستگیر و زندانی نموده اند. امیر امیرقلی و ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی فر را به جرم دفاع از کارگران تاکنون در حبس نگاهداشته اند. ساناز و امیرحسین از سوم ماه ژوئیه دست به اعتصاب غذا زده اند. سپیده در اعتراض به فضای زندان جلوی دفتر زندان بست نشسته است. قتل جنایتکارانه و سازمانیافته علیرضا شیرمحمد علی ۲۱ ساله در زندان مزید بر مصائب زندان و موجب نگرانی هرچه بیشتر خانواده زندانیان سیاسی و آزادیخواهان برای تامین امنیت جان زندانیان شده و نشانه خطری است که همواره جان زندانیان را تهدید میکند.
شورا در استکهلم این جنایات در حق زندانیان را شدیدا محکوم و برای آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، سانازالهیاری، امیرحسین محمدی، آنیشا اسدالهی، ندا ناجی، مرضیه امیری، عاطفه رنگریز، امیرامیرقلی، سهیل عربی و... همه زندانیان سیاسی و کارگران زندانی مبارزه میکند.
بدین منظور

روز شنبه ۱۳ ژوئیه ساعت ۵ در میدان مرکزی شهر(سرگل) پیکتی برگزار خواهد شد

از همه آزادیخواهان دعوت میشود صدای این زندانیان سیاسی باشند.

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

برقرار باد دولتی کارگری و شورایی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیزم

شوراـ استکهلم - ۰٦-۰٧-۲۰۱۹

************

شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲ مه ۲۰۱۹

دستگیر شدگان اول ماه مه وهمه کارگران زندانی وزندانیان سیاسی باید آزاد شوند

رژیم سرمایه داری ومذهبی ایران در آستانه اول ماه مه ودر جریان اجتماعات کارگری در این روز دهها نفر از کارگران وشرکنت کنندگان در این اجتماعات را دستگیر وزندانی کرد. رشد اعتراضات کارگری وطرح شعارهای آلترناتیو رژیم را به وحشت انداخته است. کارشناسان مزدور حکومت خیال میکنند با دستگیری وزندان کردن فعالین اجتماعی وکارگری می توانند به اعتراضات فیصله دهند ومطالبات قدیمتر را با حملات جدید پس برانند. غافل از اینکه جنبش کارگری هیچ چیز را رها نمی کند وآزادی زندانیان دراعتراضات گذشته را همچون اسمعیل بخشی وسپیده قلیان و.... در صدر مطالبات خود خواهد داشت وخواهان آزادی همه زندانیان سیاسی وکارگران زندانی است.
حملات حکومت تا کنون نتوانسته موجب عقب نشینی و خاموشی جنبش اعتراضی شود ونخواهد توانست جلوی اعتلای جنبش را برای همیشه سد کند واین جنبش هر روز شکوهمند تر ومنسجم تر ومتحد تر از پیش اینجا وآنجا عرصه را برحکومت تنگ کرده است. این سیل توده ای هدفش برچیدن زندانهای سیاسی وبرانداختن حکومت طبقه سرمایه داران است. این سیل اهدافش را بروشنی اعلام کرده است « نان ، کار ، آزادی ، اداره شورایی» در مقابل سیلی از همکاری وهمدردی وهمبستگی که براه افتاده است مقاومت بیهوده است. شورا در استکهلم همراه با خواست کارگران وزحمتکشان دستگیریهای اخیر ونگهداشتن کارگران وفعالین سیاسی را در زندانها محکوم میکند و در همکاری با احزاب وسازمانها ونیروهای مستقل چپ و کمونیست تظاهراتی درمیدان سرگل روز سه شنبه ١۴ ماه مه از ساعت ١٧ تا ١٩ سازمان میدهد. از همه آزادیخواهان دعوت میکنیم در این تظاهرات شرکت کنند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزادباید گردد

زندانهای سیاسی برچیده باید گردد

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

٩-٠۵-٢٠١٩