افق روشن
www.ofros.com

به مناسبت اول ماه مه


شورای استکهلم به همراه ...                                                                            دوشنبه ٣٠ فروردین ۱۴۰۰ - ۱٩ آوریل ۲۰۲۱

لینک و پاس ورد

https://us02web.zoom.us/j/6969419057?pwd=aW1UOTRGMkVaMEZoa1VuTnZuK0lmUT09

Passcode: 962773

شورای استکهلم به همراه نیروهای چپ و کمونیست ایرانی و سوئدی