افق روشن
www.ofros.com

!زنده باد اول ماه مه


ﺷﻮراى ﺣﻤﺎﻳﺖ ...- اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ                                                                                شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۲۳ آوریل ۲۰۱٦

شب همبستگی در گرامی داشت روز جهانی کارگر و در همبستگی طبقاتی کارگران

ﺗﺮﻳﺒﻮن ﺁزاد: فرصتی برای بحث، گفتگو و تبادل نظر، آشنائی بیشتر میان فعالین کارگران و نیروهای چپ. با تجاربی از کشورهای مختلف، در عرصه جنبش کارگری
سخنرانی و پیامهای کوتاه - ﻣﻮزﻳﮏ شعر و سرودهای انقلابی.
امکان ترجمه سوئدی و فارسی موجود است.
ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻰ و غذا ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. همراﻩ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﺮاﺳﻢ اول ﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻴﺪ! ﺷﻮرا ﻣﻘﺪﻣﺘﺎن را ﺧﻮش ﺁﻣﺪ می گوید
یکشنبه اول ماه مه ٢٠١٦ از ساعت ۱۵.٠٠ تا ساعت ٢١.٠٠
محل: یوت گاتان ٣٧ سودرا گوردن ـ طبقه هم کف ـ ایستگاه مترو: مدبوریارپلاتسن

Länge leve första maj!

Solidaritets kväll på första maj, arbetarklassens internationella dag.
Tillfälle att diskutera, utbyta åsikter och bekanta oss med arbetsrörelse och vänsteraktivister från olika länder och utbyta erfarenheter.
Tal och hälsning . Musik och sång. Dryck & mat finns!
Möjlighet för översättning finns. Svenska och persiska .
Från kl. 15.00 _ 21.00 Fri entré! Alla är välkomna!
Götgatan 37, Södergården, samlingssalen. Tunnelbanna station: Medborgarplatsen

Shora i Stockholm       www.shora.se       shoraye1@gmail.com      Mobi: 0728379451

٢٠١٦-۴-٢٢

ﺷﻮراى ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺒﺎرزات ﺁزادﻳﺨﻮاهﺎﻧﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان- اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ

اتحادیه آزاد کارگران ایران