افق روشن
www.ofros.com

گزارش شب همبستگی بین المللی کارگران، اول ماه مه ـ استکهلم


شورا ـ استکهلم                                                                                                                       دوشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۴۰٣ - ٦ مه ۲۰۲۴

اول ماه مه امسال، بعد از اتمام تظاهرات و میز کتاب، به سنت هر ساله، در همبستگی بین المللی و طبقاتی کارگران، برنامه ای در کافه مارکس داشتیم که با حضور جمع کثیری برگزار شد.
این مراسم با سرود انترناسیونال و گرامی داشتِ یاد مبارزان و جانباختگان راه آزادی وسوسیالیسم و همچنین گفتارِ کوتاه گرداننده برنامه، مهرنوش شفیعی آغاز و با شعر خوانی رفقایمان عباس سماکار و ابراهیم حیدری همراه بود.
تریبون آزاد: هنرمند ۱۲ ساله اَشلی بلومان سه ترانه برایمان اجراء کرد و با استقبال شرکت کنندگان در برنامه روبرو شد. در ادامه فرصتی داشتیم برای تبادل نظر و گفتگوهای رفیقانه حول جنبش کارگری و اول ماه مه. رفیق بهروز خباز فعال کارگری گفتار کوتاهی ارائه داد و محمد حسین مهرزاد از حزب کمونیست ایران، حسین مقدم از بلوک چپ سوسیالیستی و لقمان گله داری ، از شرکت کنندگان در طرح نظرات در این بخش بودند. شعر خوانی آرمان مبارکی و سخنان آدُلفو فعال سوسیالیست از تشکل همبستگی با زندانیان سیاسی لاتین آمریکا، شیلی در سوئد ادامه بخش تریبون آزاد بود.
برنامه با سرودخوانی جمعی به پایان رسید.
شورای استکهلم صمیمانه دست دوستان و رفقايی که در این برنامه همراه هم بودیم را می فشارد.
با امید به همکاری وهمبستگی هر چه فزونترِ نیروهای انقلابی وکمونیست در جهت قدرتمندتر شدن افق های کارگری وکمونیستی.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی - زنده باد سوسیالیسم

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

مای۲۰۲۴


بخش اولبخش دومبخش سوم و پایانی