افق روشن
www.ofros.com

گزارش شب همبستگی بین المللی کارگری، به مناسبت اول ماه مه


شورای استکهلم                                                                                             چهارشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ٦ مه ۲۰٢٠

شورای استکهلم، امسال برنامه شب همبستگی بین المللی کارگری را با گفتار ذیل و سرود انترناسیونال آغاز کرد.
قبل از هر چیز اول ماه مه را به کارگران جهان وشما رفقا تبریک میگوییم.
شورای استکهلم هر ساله همراه با نیروها چپ وکمونیست در مارش اول ماه مه شرکت میکرد و برگزاری شب همبستگی انترناسیونالیستی را سازمان می داد. متاسفانه امسال بخاطر شرایط کنونی ترجیح دادیم از طریق پالتاک این مراسم برگزار شود . در شرایطی که تشکل های انترناسیونالیست وجهانی غایب اند همکاری وکار مشترک با نیروهای چپ و کمونیست در کشور هایی که زندگی میکنیم حداقلی از یک رابطه است. با امید به گسترش این روابط بین المللی باید از هر وسیله در رشد این مناسبات بهره گرفت .ورابطه ای متقابل را ایجاد نمود . شورا بعنوان یک تشکل مستقل چپ همزمان تلاش میکند بر پراکندگی فائق آید و امیدواریم روزی در همه کشور ها نیروهای چپ وکمونیست متشکل شوند وروزی برسد تا کنگره سراسری شوراها بتوانند نقشی در حد کنفدراسیون در خارج از کشور داشته باشند.
شورا بخاطر مستقل بودن از داشتن نظرات منسجم خودرا معاف نمی بیند از این رو ما طالب سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی وبرپایی دولتی کارگری وشورایی هستیم وهمه آنها که برای این اهداف مبارزه میکنند را همراهی میکنیم . ما از همه منفردین و احزاب وسازمانها که در این راستا فعالیت میکنند میخواهیم بشکل فردی عضو شورا شوند وبشکل سازمانی از شورا حمایت کنند. تعریف ما از استقلال همین است که تنها اعضا ومجامع عمومی برای حرکت شورا تصمیم میگیرند.

بشورا بپیوندیم . در محیط زندگی خود شورا ایجاد کنیم وشورا ها را بهم پیوند دهیم.

زنده باد جنبش شورا های انقلابی

زنده باد اول ماه مه

پیروز باد طبقه کارگر در سراسر جهان

لینک سخنرانی ها، شعر خوانی، سرود و پرسش و پاسخ:
بخش اول مراسم اول ماه مه از سوی شورای استکهلم با سخنرانی الین گافین واصلان جوادزاده

بخش دوم ، شامل سخنرانی یدی شیشوانی از اتحاد فداییان کمونیست وبهروز خباز از فعالین جنبش کارگری

بخش سوم ، سخنرانی مهرنوش شفیعی از شورا وپیام های حکان بلومکویست از سیاست سوسیالیستی وادواردو از قدرت کارگری با آواز زیبای آرون از قدرت کارگری بفارسی و پرسش وپاسخ از سوی حضار