افق روشن
www.ofros.com

سمینار جنبش کارگری بمناسبت اول مه


شورای حمایت ... - استکهلم                                                                               دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۹٢

سمینار جنبش کارگری بمناسبت اول مه

سخنرانی، بحث و پرسش و پاسخ

اوضاع سیاسی و موقعیت جنبش کارگری

 سیاست کارگری در قبال جدالهای درون حکومتی
 کارگران و آلترناتیو سازی
 فقر و بیکاری و گرسنگی
 مسائل اساسی طبقه کارگر در اوضاع کنونی

سخنرانان:

فاتح شیخ، حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست
صدیق اسماعیلی، حزب کمونیست ایران
یدی شیشوانی، اتحاد فدائیان کمونیست
صالح احمدیان، هسته اقلیت

جمعه ٢٦ آپریل، ساعت ۵ بعدازظهر
در آ. ب. اف مرکزی، طبقه سوم
ABF - Sveavägen 41, Beskow salen, Fredag 26 april, kl. 17.00 - 21.00
از عموم علاقه مندان برای شرکت در این جلسه دعوت میکنیم
شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران - استکهلم
Tel: 072- 837 94 51