افق روشن
www.ofros.com

گرامیداشت اول ماه مه روز همبستگی بین المللی کارگران

با شرکت نیروهای چپ و کمونیست ایرانی و سوئدی

شورای ـ استکهلم                                                                                           چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۵ مه ۲۰۲۱