افق روشن
www.ofros.com

به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

سمینار و شب همبستگی با کارگران ایران

برگزارکننده ...                                                                                            یکشنبه ۲٧ فروردین ۱۳۹٦ - ۱٦ آوریل ۲۰۱٧