افق روشن
www.ofros.com

!بازداشت های خودسرانه در آستانه اول ماه مه در ایران


کارگران آمریکا علیه جنگ                                                                                  شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۲ مه ۲۰۱۵

بازداشت های خودسرانه در آستانه اول ماه مه در ایران!

روز چهارشنبه ۲٧ آوریل ۲۰۱۵ ،سندیکالیستها و فعالان جنبش کارگری بطور همزمان در چندین شهر ایران دستگیر شدند. تنها هدف این اقدام جلوگیری از برگزاری مراسم اول ماه مه ، روز بسیار سمبلیک دفاع از حقوق و همبستگی بین المللی کارگران می باشد. ماموران امنیتی مدارک، وسائل و کامپیوترهای آنان را با خود بردند. در میان دستگیر شدگان آقایان محمود صالحی، عثمان اسماعیلی، داود رضوی و ابراهیم مددی به چشم میخورند.
باید خاطر نشان شد که از زمان انتخاب آقای روحانی، و بر خلاف قولهای او دائر بر "اعتدال"، سرکوب فعالان جنبشهای اجتماعی و بخصوص سندیکالیستها از پیش هم شدیدتر شده است . این دستگیریها دلیل دیگری بر اثبات این مدعاست.
ما ، اعضای سندیکاهای زیر ، این دستگیریها را به شدت محکوم کرده و خواهان آزادی بی درنگ آنها هستیم .

پاریس اول ماه مه ۲۰۱۵

CFDT : Philippe Réau preau@cfdt.fr + 33 6 48 36 03 93
CGT : Ozlem Yildirim o.yildirim@cgt.fr + 33 1 55 82 82 83
FSU : Michelle Olivier michelle.olivier@snuipp.fr + 33 6 15 62 15 10
Solidaires : Alain Baron contact@solidaires.org + 33 1 58 39 30 20
UNSA : Emilie Trigo emilie.trigo@unsa.org + 33 6 21 40 16 50

ترجمه و پخش از :

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - فرانسه

اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران - پاریس

________________________

Arrestations arbitraires à la veille du 1er mai en Iran

Le 27 avril 2015, des syndicalistes et activistes du mouvement ouvrier ont été arrêtés arbitrairement et simultanément dans différentes villes en Iran dans le seul but de les empêcher de célébrer le 1Er mai, journée hautement symbolique de défense des droits des travailleurs/ses et de solidarité internationale. Leurs documents et ordinateurs ont été confisqués. Il s’agit notamment de Mahmood Saléhi, Osman Esmaili, Davood Razavi, Ebrahim Madadi.
Il faut préciser que depuis l’élection de M.Rouhani et malgré ses promesses de « modération » la répression des activistes des mouvements sociaux et surtout des syndicalistes est devenue plus dure qu’avant. Ces arrestations en apportent une preuve supplémentaire. Nous condamnons fermement ces arrestations et exigeons leur libération immédiate.

Paris, le 1er mai 2015

CFDT : Philippe Réau preau@cfdt.fr + 33 6 48 36 03 93
CGT : Ozlem Yildirim o.yildirim@cgt.fr + 33 1 55 82 82 83
FSU : Michelle Olivier michelle.olivier@snuipp.fr + 33 6 15 62 15 10
Solidaires : Alain Baron contact@solidaires.org + 33 1 58 39 30 20
UNSA : Emilie Trigo emilie.trigo@unsa.org + 33 6 21 40 16 50