افق روشن
www.ofros.com

پیام کلکتیو سندیکایی فرانسه به کارگران ایران

به مناسبت ۱ مه ۲۰۲۳


کلکتیو سندیکایی فرانسه                                                                                                          جمعه ٨ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۲٨ آوریل ۲۰۲٣

ما سازمان های سندیکایی فرانسوی س. اف. د. ت، س. ژ. ت،. اف. اس. او.، سولیدر، او ان اس آ، چندین سال است که مشترکاً از مبارزات شما برای دفاع از حقوق و آزادی هایتان حمایت می کنیم. ما به خوبی واقفیم که شما تحت چه شرایطی این مبارزه را به پیش می برید: سرکوب بسیار شدیدی که توسط مقامات ایرانی اعمال می شود و شرایط بسیار دشوار کار و زندگی برای مردم ایران.
حق تشکیل آزادانه اتحادیه‌های کارگری و عضویت در سازمان‌هایی که کارگران را نمایندگی کنند و واقعاً مستقل از قدرت باشند، از آرمان‌های مشروع و کاملاً به رسمیت شناخته شده در حقوق بین‌الملل است. ما از خواسته های شما حمایت می کنیم تا این که سرانجام دولت ایران به این حقوق بین المللی گردن نهد، حقوقی که دولت ایران به عنوان یک عضو سازمان جهانی کار ملزم به رعایت آن ها است!
در ۳۰ آوریل ۲۰۲۲، در آستانه روز جهانی کارگر، در یک وضعیت حکومت نظامی اعلام نشده در تهران و سایر شهرهای بزرگ، رسول بداغی به همراه جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی و علی اکبر باغانی بازداشت شدند. آن ها همه اعضای انجمن معلمان هستند. به دنبال آن دستگیری ها، رضا شهابی، حسن سعیدی و داوود رضوی از اعضای سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه (واحد) همراه با کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهی مترجمان آن ها هم دستگیر شدند. همه آن ها به اتهامات ساختگی به حبس های طولانی مدت محکوم شدند. تنها «جرم» آن‌ها این است که قصد داشتند در چهارچوب حقوق بین‌الملل و مقاوله نامه های بنیادین سازمان جهانی کار، که عنصر محوری آن حقوق سندیکایی است، به فعالیت های اتحادیه ای بپردازند.
کلکتیو سندیکایی ما، با نگرانی فراوان تحولات وضعیت زندانی شدن شان و به ‌ویژه شرایط غیرانسانی زندان که متحمل می شوید، را دنبال می‌کنند. وخامت وضعیت سلامتی رضا شهابی و دادوود رضوی ما را به شدت نگران کرده است. به گفته پزشک زندان، انتقال رضا شهابی به یک بیمارستان غیرنظامی خارج از محیط زندان برای انجام عمل جراحی فوری یک امر اضطراری است، اما مقامات ایرانی سرسختانه از این امر خودداری می کنند.
به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی همبستگی، ما بار دیگر حمایت بی دریغ خود را از شما در نبرد سختی که برای آزادی همه زنان و مردان، برای کرامت زنان و مردان زحمتکش، و برای رعایت حقوق بشر به پیش می برید، تجدید می کنیم. ما این سرکوب های غیرقابل تحمل را به شدت محکوم می کنیم.

پاریس، ۲۸ آوریل ۲۰۲۳

کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار (س. اف. د. ت.): CFDT

کنفدراسیون عمومی کار (س. ژ. ت.): CGT

کنفدراسیون متحده سندیکایی (اف. اس. او): FSU

اتحاد سندیکایی همبستگی (سولیدر): Solidaires

اتحاد ملی سندیکاهای مستقل (او. ان. اس. آ): UNSA