افق روشن
www.ofros.com

!گرامی باد اول ماه مه، روزجهانی کارگر


سندیکای فلزکارمکانیک                                                                                  پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۳۰ آپریل ۲۰۱۵

اول ماه مه باید تعطیل شود،این تعطیلی هرج ومرج نیست،این تعطیل انقلاب هم نیست.این روز دادخواهی است» روزنامه حقیقت ۱۳۰۱/۰۲/۰۸
روزاول ماه مه روزاعتراض زحمتکشان جهان برعلیه سیستم بهره کش وانسان کش نظام سرمایه داری است. زحمتکشان، دراین روز گردهم می آیند تا با نیروی متحد خود ، برای فردایی بهتر مبارزه کنند. آرمان های جنبش ۸ ساعت کار برای زندگی بهتر بعد از ۱۳۰ سال هنوزهم پرچم زحمتکشان دنیاست.
درشرایطی به پیشوازاول ماه مه می رویم که بحران جهانی سرمایه داری در سراسرجهان، بیکاری روزافزون کارگران - کاهش دستمزدها - کاهش خدمات درمانی وآموزشی - بالا بردن سن بازنشستگی به دستورصندوق اهریمنی پول برعلیه زحمتکشان به مورد اجرا گذاشته است. درکشور ما نیزهمین دستورات نه تنها اجرامی گردد، بلکه حمله به زحمتکشان و دستاوردهایش نیز دوسالی است در دستور کار قرارگرفته است. پس از صدورحکم شلاق و حبس برای کوشندگان کارگری، حضور درجلسه سندیکای کارگران شرکت واحد و درپی آن حضور غیر موجه ماموران لباس شخصی ساعت حدود نیم بامداد روز نهم اردیبهشت در خانه آقایان ابراهیم مددی و داوود رضوی، از کوشندگان سرشناس سندیکای کارگران شرکت واحد با حکم بازداشتی که از سوی شعبه ۶ دادسرای اوین صادر شده بود به همراه تفتیش خانه و ضبط لوازم شخصی، مبادرت به بازداشت این دو عضو سندیکا کرده و جعفر عظیم زاده عضو موثر اتحادیه کارگران آزاد در ساعت ۴ بعدازظهر ۹ اردیبهشت، احضارنموده اند. تا روز کارگر چند نفر دیگر این گونه بازداشت خواهند شد؟
هرچه عرصه بر زحمتکشان تنگ ترمی گردد، فضا برای غارت ثروت زحمتکشان و استثمارهرچه بیشتر آنان برای سرمایه داری تجاری بازترمی گردد. اختلاس های رنگ و وارنگ به تیترهر روزه روزنامه ها بدل گشته است، همانطوری که کشتار کارگران به دلیل فقدان ایمنی و سودجویی کارفرمایان در محل کار، تیتر هر روزه روزنامه هاست.حداقل قانون های مصوب در قانون اساسی و حتا مقاوله نامه های ۹۸ و ۸۷ که مورد موافقت دولت قرار گرفته هم اجرا نمی شود. کودکان کار و زنان سرپرست خانوار هر روز بیشتر از روز پیش در جامعه خودنمایی می کنند. دستمزدهای ۴ برابر زیر خط فقر در حالی برای کارگران مصوب می شود که میلیاردرهای بیشتری در اجتماع ظهور می کنند. محیط زیست و آب بازیچه سرمایه داران گشته است. با افزایش ورود کالا به کشور در خبرگزاری ها از بسته شدن هرچه بیشتر کارخانه های تولیدی و بیکار شدن کارگران با خبر می شویم.
آنچه امروز باعث ضعف جنبش کارگری و حتا بخش سازمان یافته آن یعنی جنبش سندیکایی است ، تفرقه موجود در میان این جنبش است و سرمایه داری بخوبی از آن سود می برد. تا زمانی که کارگر بافق مورد حمایت سازمان یافته جنبش سندیکایی واقع نمی شود و تا زمانی که دستگیری های روز کارگر مورد حمایت سازمان یافته کارگران پارس جنوبی نمی شود، باید هر روز کوشندگان بیشتری به اسارت بروند. تا زمانی که پیام اتحاد روز اول ماه مه درک نشود جنبش کارگری رو به اعتلا نخواهد رفت.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن حمایت از کلیه اطلاعیه های صادره شده توسط سندیکاهای کارگری و حمایت از مفاد آن تاکید می کند همه زحمتکشان ایران خواسته ای جز بهبود شرایط معیشتی و اجتماعی ندارند. کارگران، آموزگاران، پرستاران، نویسندگان، روزنامه نگاران، هنرمندان و دیگر زحمتکشان شهر و روستا خواسته ای انسانی دارند و آن حق خود و خانواده هایشان از ثروت ملی و ایجاد سندیکا برای حمایت از منافع خویشند.
بیایید اول ماه مه را به کارزاری جهت قانون کاری شایسته، تامین اجتماعی در شان و شخصیت کارگران، دستمزدی شرافتمندانه و زندگی آبرومند و ایجاد سندیکاهای کارگری، این سنگرهمیشگی زحمتکشان ومدافع واقعی حقوق رنجبران درمقابله با تهاجم سرمایه داری به ثروت ملی ودسترنج کارگریمان تبدیل کنیم.اول ماه مه گردهم آییم ودست دردست یکدیگرمتحدشویم. وقتی مبارزه می کنیم همیشه پیروز نمی شویم ولی اگرمبارزه نکنیم ،همواره شکست می خوریم.سندیکا خانه دوم ماست،آن را آباد و آزاد خواهیم ساخت .

مستحکم بادهمبستگی زحمتکشان ایران وجهان

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک