افق روشن
www.ofros.com

.صدایی که طنین انداز است وخاموشی نمی گیرد


سندیکای هفت تپه، فلزکارمکانیک و هیات بازگشایی                                             چهارشنبه ١١ اردیبهشت ۱۳۹٢

روزجهانی کارگر برای طبقه کارگرمعنای خاصی دارد. دراین روزهمه ی مزدبگیران در سراسر گیتی همبستگی خود را با راهپیمایی های گسترده فریاد زده ،تا تاکیدی باشد براتحاد هر روزه کارگران.
از سال ١٨٨٦ که کارگران شیکاگویی برای 8ساعت کار ودستمزدی عادلانه به رگباربسته شدند و رهبران شان پس از محاکمه ای نمایشی در بیدادگاه محکوم به مرگ شدند،تا به امروز هنوز هم کارگران برای دستمزدی عادلانه در ازای 8ساعت کار مبارزه می کنند.آنچه اسپایز،کارگرقهرمان شیکاگویی به سرمایه داران گفت،امروز به حقیقت پیوسته است.در ١١نوامبر( ٢١ آبان) ١٨٨٦ اسپایز درحالی که به طرف سکوی اعدام می رفت باصدای بلندی گفت:«صدایی که امروز می خواهید به سکوت وادار کنید، روزی درجهان طنین انداز خواهد شد»امروز بعداز گذشت ١٢٧ سال این صدا پُر شورتر ازهمیشه در سراسر جهان طنین انداز شده است.هرچند این صدا پس از بیست سال آن هم درسال١٢٨۵ با تولد اولین سندیکا به همت کارگران چاپخانه ها و راد مرد این عرصه محمد پروانه در ایران انعکاس یافت.ولی اولین گرامیداشت اول ماه مه ،بعداز ٣٦ سال میسر شد.خواسته هایی که درسال ١٣٠١ در اولین گرامیداشت اول ماه مه عنوان شده است،بازهم خواست ما بعداز٩٢ سال است: آزادی داشتن سندیکا - آزادی بیان ومطبوعات- آزادی اعتصاب وراهپیمایی- داشتن قانون کار وتامین اجتماعیی مترقی- شرکت درتصمیم گیری ها ازجمله تغییر قانون کار ورفع بیکاری - جلوگیری ازاخراج کارگران- شرکت فعال در امورکارخانه ها درجهت بهبود وضعیت کاری کارگران و واحدهای تولیدی وخدماتی- شرکت درتصمیم گیری های کلان برای داشتن قوانین مترقی وانسانی برای طبقه کارگر وهمه مزد بگیران ومردم ایران- داشتن نمایندگان واقعی کارگری درمجلس- بودن نمایندگان واقعی زحمتکشان درهیات مدیره سازمان تامین اجتماعی،شورای عالی کار،وزارت کار....
اما دوستان! همگی این خواسته ها قابل دستیابی است،اگرکارگران وهمه مزدبگیران درسندیکاهای کارگری متشکل شده باشند.
پدران ومادرانمان برای دستاوردهایی که امروز برایمان بسیار عادی است راه پُر فراز ونشیبی را از سر گذرانده اند. هنوز هستند پدرانی که فراموش نکرده اند زمانی که که درسال ١٣٢۵ کارگران وزحمتکشان خواستار ٨ ساعت کار وتعطیلی روزجمعه باحقوق ،تعطیلی سالیانه باحقوق،بازنشستگی و... تلاش می کردند.،بودند بسیاری ازعقب مانده های فکری که عنوان می کردندکه:«مگر می شود روز جمعه کارنکرد ومزد گرفت. درخانه بخوابی حقوق بگیری به عنوان تعطیلی سالیانه.کار کرده ای وحقوقت را گرفته ای حالا می خواهی کار نکنی پول حرام بگیری به عنوان بازنشستگی.می خواهندتنبلی را رواج بدهند،اینها کافرند،این ازخدابی خبرها پول مفت وباج خواهی را به بچه های ما یاد می دهند.»
اما دوستان زمستان رفت و روسیاهی به آنانی ماند که چنین به دریوزگی به دامان سرمایه آویخته بودند. اما هنوزکارهای بسیاری مانده.هنوز هم بیکاری،اخراج،دستمزدهای ناچیز،قانون کار وتامین اجتماعی مورد حمله سرمایه داری در سراسرجهان قراردارد.نهادهای سرمایه داری که قصد دارند کارگران را به بردگی بگیرند مانندصندوق بین المللی پول،سازمان تجارت جهانی،با هماهنگی سرمایه داری داخلی کشورها برای دزدیدن نان خانواده های کارگری متحد شده اند.پاسخ طبقه کارگر وهمه مزدبگیران جهان به این حمله ها همبستگی،اعتصاب،همدردی،سازماندهی برای تصاحب نهادهای قدرت است.در کوبا، ویتنام،قبرس،حکومت ها در دست طبقه کارگراست.دراکثرکشورهای اروپایی مانند فرانسه،آلمان، انگلیس،سویس،سوئد،فنلاند،روسیه وکشورهای آمریکای جنوبی مانند نیکاراگوئه،پرو،برزیل، ونزوئلا، و آفریقای جنوبی...کارگران درمجلس ودرحکومت دارای وکیل و وزیرهستند.در ٢ سال اخیر فدراسیون سندیکاهای کارگری ث- ژ- ت فرانسه توانسته است اکثرنهادهای مردمی ازجمله شوراها وشهرداری را تصاحب کند و در برابرخواسته های سرمایه داری کشورش نه تنها ایستادگی ،بلکه آنها را درجهت اعمال سیاست های ضدکارگری به عقب نشینی وادارکند.
دوستان کارگر! ازاین تجربیات وتجربیات پیشکسوتان کارگری کشورمان درس گرفته دست هایمان را به هم پیوند زنیم. اعضای هیات های مدیره سندیکاهای کارگری ایران!
سالهاازبازگشایی وفعالیت سندیکاهای کارگری شرکت واحد - هفت تپه - فلزکارمکانیک - نقاش - اتحادیه پروژه ای می گذرد.متاسفانه ما جز در مواردی کوتاه تلاشهایمان پراکنده بوده است واز حمایت یکدیگر بصورت قاطع ومتحد برخوردار نبوده ایم .در سال جاری کوشش هایمان را افزون کرده و امیدواریم در سال جدید مبارزاتمان راپیرامون دستمزد های حقیرانه،گرانی ،بیکاری،حقوق های عقب افتاده ،قانون کاری مترقی وبه سود زحمتکشان وقانون تامین اجتماعیی در حدشخصیت کارگران ایران، آزادی زندانیان کارگری وازهمه مهمتر آزادی برپایی وفعالیت آزادنه سندیکاهای کارگری متحد شویم. بیاییدامسال را به هم اندیشی و همپوشانی وهمبستگی کارگری درعرصه اعلام خواسته های مشترک درعرصه مبارزه با دستمزدهایی حقیرانه،پیش نویس ارتجاعی قانون کار و تامین اجتماعی تبدیل کنیم. متحد شویم وسرمشقی قدرت مندانه ازتلاش های کارگری وسندیکایمان در پهنه جامعه به نمایش بگذاریم.

سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک تهران وحومه

هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش وتزیینات تهران وحومه

١٣٩٢/٢/١٠