افق روشن
www.ofros.com

اول ماه مه تجمع کارگران سندیکای واحد در پایاینه آزادی


سندیکای کارگران واحد                                                                                   دوشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱٢ مه ۲۰۱۵