افق روشن
www.ofros.com

بازداشت دهها تن از شرکت کنندگان تجمع روز جهانی کارگر مقابل مجلس


سندیکای کارگران واحد                                                                                      چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱ مه ۲۰۱۹


فوری فوری

بازداشت دهها تن ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و دانشجویان وشرکت کنندگان درمراسم اول ماه (روزجهانی کارگر) امروز ۱۱اردیبهشت .
رضا شهابی، حسن سعیدی، وحیدفریدونی، ناصرمحرمزاده، سیدرسول طالب مقدم، محمدعلی اصلاغی و اسدالله سلیمانی ازاعضای سندیکا درمیان بازداشت شدگان هستند.
امروز از شروع برگزاری مراسم اول ماه مه حضور نیروهای پلیس ولباس شخصی چشمگیر بود. هنوز نیم ساعت از تجمع اعتراضی کارگران ودانشجویان که تعدادی از بازنشستگان ودیگر فعالین کارگری دراین مراسم همراهی میکردند نگذشته بود که پلیس ولباس شخصی ها با خشونت زیاد با تظاهرکنندگان برخورد کردند و ضمن ضرب شتم تاکنون بیست تن بازداشت شده اند.
سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن محکوم کردن برخوردهای خشن نیروهای انتظامی وامنیتی، خواستارآزادی تمامی بازداشت شدگان میباشد.
فیلمی ازتجمع اعتراضی سندیکای کارگران شرکت واحد همراه با تعدادی ازدانشجویان، بازنشستگان وتعدادی ازفعالین کارگری درمقابل مجلس که توسط نیروهای انتظامی وامنیتی به خشونت کشیده شد ودهها تن بازداشت گردیدند.
رضا شهابی، حسن سعیدی، وحیدفریدونی، محمدعلی اصلاغی، سیدرسول طالب مقدم، اسدالله سلیمانی، ناصرمحرمزاده وخانم شیری ازاعضای سندیکا میباشند که تاکنون نامشان مشخص گردیده است. تعدادی ازدانشجویان ودیگرفعالین هم دربازداشت هستند که نامشان مشخص نیست.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

١١ اردیبهشت ١٣٩٨

https://t.me/syndicaTASAVIR/7