افق روشن
www.ofros.com

بمناسبت اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) روز جهانی کارگر


سندیکا خبازان سنندج                                                                                                                دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱ مه ۲۰۲٣

کارگران، مردم زحمتکش!
یکصد و سی و سه سال از کشتار کارگران شیکاگو آمریکا که در اعتراض به کاهش ساعت کار روزانه از ۱۰ ساعت به ۸ ساعت بود؛ می گذرد. امروز ما بعنوان بخشی از طبقه کارگر ایران و جهان همراه و دوشادوش دیگر کارگران که به این مناسبت خیابانها را با فریاد نان، کار، آزادی به تسخیر درآورده اند؛ حرکت میکنیم.
ما کارگران ایران سالهاست از وضعیت بد معیشتی در رنج و عذابیم، سالهاست که مطالبات و خواستهای اجتماعی مان را بیان می داریم اما پاسخی نگرفته ایم؛ یا اگر هم گرفته باشیم تاثیر ملموسی در بهبود وضعیت زندگی مان چه از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی به همراه نداشته است. توده های مردم و طبقه کارگر میبینند که هم طبقه ای هایشان بخاطر احقاق حقوق اعتصاب و اعتراض می کنند حتی به خیابان ها می آیند؛ اما شاهد آن هستند که اعتصاب و اعتراض کارگران به جای اینکه منجر به احقاق مطالباتشان شده باشد، کارگران دستگیر و متحمل هزینه می شوند؟
اینجا برای شان سوال است که چرا طبقه کارگر ایران با این همه رزمندگی و جسارت که جو پلیسی حاکم را می شکند و کارگاه و کارخانه و زیستگاه خود را به میدان اعتراض به کارفرمایان و دولت علیه بیکاری، گرانی، دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر، دستمزدهای معوقه، قراردادهای موقت و سفید امضا، وجود نابرابری میان زنان و مردان در اجتماع، عدم آزادی بیان و اندیشه، عدم وجود تشکلات مستقل کارگری و... تبدیل میکند، اما طی این سالها وضعیت عمومی اجتماعی طبقه کارگر و توده های مردم زحمتکش به قهقرا می رود؟ پاسخ را باید در نبود تشکیلاتی سراسری جستجو کرد. طبقه کارگر و توده های مردم زحمتکش باید این تجربه را طی این سالها درک کرده باشند که اعتراض و اعتصاب بدون سازمان و رهبری طی کردن همان دور باطلی است که دیده ایم.

کارگران!
روز جهانی کارگر امسال را مبنایی برای خیز جدی در مسیر ایجاد تشکل سراسری طبقاتی و توده ای کارگران قرار دهیم. اعتراض و اعتصاب طبقه کارگر و توده های مردم زحمتکش، بدون تشکل و سازمانی رادیکال با افقی روشن راه به جایی نخواهد برد. سال آینده مطالبه هایمان از تامین امنیت شغلی، تساوی حقوق زنان و مردان، لغو کار کودکان، منع تعقیب قضایی برای کارگران و فعالین کارگری که کارگران را به ایجاد تشکل و سازمان یابی فرا میخواند، تامین رفاه کارگران بر اساس استانداردهای امروز جامعه و.... سازمان یافته تر در قالب یک تشکل سراسری مطالبه کنیم.

پیش بسوی ایجاد تشکل سراسری مستقل کارگران

گرامی باد اول ماه مه ( ۱۱ اردیبهشت ) روز جهانی کارگر

سندیکا خبازان سنندج - ۱۱ اردبیهشت ۴۰۲