افق روشن
www.ofros.com

(فراخوان به تظاهرات اول مه روز جهانی کارگر در روتردام (هلند


حزب کمونیست ایران - تشکیلات هلند                                                                    دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۹٢

اول ماه مه مارش همبستگی جهانی طبقه کارگر است. كارگران در هر کجای این دنیا باشند از هر صنف و رشته ای، از هر زبان و نژاد و مليت و مذهبی، با هر عقيده و مرامی كارگرند و توسط سرمايه داران استثمار می شوند. كارگران در اين روز به دور هم جمع می شوند تا اتحادی پايدارتر و محكم تر پايه ريزی كنند تا اين نظام ظالمانه سرمايه داری را از ريشه براندازند. تا خواستهايشان را به دست آورند. تا يك صدا فرياد برآورند: زنده باد آزادی، زنده باد برابری، زنده باد اتحاد وهمبستگی كارگری. از هم اکنون و همدوش با طبقه کارگر جهانی به استقبال این روز باشکوه بشتابیم.
رفقای كارگر! به صفی كه در مقابل ماست بنگريد آنجا يك لشكر از كثيف ترين زالوهای جامعه سرمايه داری دور حكومت سرمایه و رودروی ما صف بسته اند. سرمايه داران، تجار و دلالان، اداره كنندگان شبكه های قاچاق و بازار سياه و بازاريان، دزدان و چپاولگران رذل ترين اوباش جامعه و حافظان گرسنگی و فقر و تباهی عمومی، با اتحاد صفوف كارگران شيپور مرگ حكومت اين جانيان نواخته خواهد شد. براي متحد كردن صفوف مان بايد با نيروی ده چندان به تدارك روزاول مه برخيزيم. چشم اميد تمامی ستمكشان جامعه به صفوف متحد كارگريست. عزم كنيم تا اول مه امسال را نيرومندتر از هر سال به روز اعتراض عمومی عليه وضع موجود و عليه حكومت سرمایه داران بدل كنيم، دست بكار شويم تا امسال اول ماه مه را در اجتماعات مستقل كارگری جشن بگيريم و در اجتماعاتمان برخواست ها و مطالباتمان پای بفشاريم؛ اول ماه مه امسال را به روز اعتراض كارگری عليه وضع موجود تبديل كنيم.

کارگران و مردم آزادیخواه!
به مناسبت روز جهانی طبقه کارگر تظاهراتی در شهر روتردام هلند با حضور کارگران، نیروهای چپ و کمونیستی و فعالین کارگری برگزار خواهد شد.
تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران در هلند همه شما کارگران، احزاب و سازمانهای کارگری، زنان و مردان آزادیخواه و مدافع طبقه کارگران را فرا می خواند تا در این مراسم شرکت کنید و صف طبقاتی خود را در این روز همگان با تمام کارگران جهان در مقابل نظام نابرابر سرمایه داری به نمایش بگذاریم. نيروی اتحاد و آگاهی کارگران ضامن پيروزیمان در مبارزه علیه سرمایه داران و دولت حامی آنان است.
زمان و مکان : روز چهارشنبه ١ مه ساعت ١٨:٠٠ بعداظهر مقابل Stadhuis جمع خواهیم شد و به دنبال تظاهرات خیابانی را ساعت ١٩:٠٠ شروع خواهیم کرد و مراسم را با تجمع در het Schouwburgplein همراه با سخنرانی واجرای برنامه های هنری به پایان خواهیم برد.

Woensdag 1 Mei Rotterdam

Verzamelen 18:00 uur / voor het Stadhuis Coolsingel 40

Demonstratie 19:00 uur

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

زنده باد اتحاد و همبستگی جهانی طبقه کارگر!

زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب کمونیست ایران - تشکیلات هلند

٢٠ آپریل ٢٠١٣