افق روشن
www.ofros.com

چگونه در چه شرایطی جنبش کارگران بسوی روز جهانی همبستگی میرود

بسوی برگزاری اول ماه مه، بر زمینه ای از اعتراضات گسترده اجتماعی و منشور مطالباتی

تریبون کارگری                                                                                                                   یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ٣۰ آوریل ۲۰۲٣


چگونه در چه شرایطی جنبش کارگران بسوی روز جهانی همبستگی میرود


**************

بسوی برگزاری اول ماه مه،

بر زمینه ای از اعتراضات گسترده اجتماعی و منشور مطالباتی