افق روشن
www.ofros.com

بیانیۀ همبستگی بین المللی

جمع های کارگری جنبش تصرف وال استریت به مناسبت اول ماه مه


ترجمۀ کمیته هماهنگی                                                                               چهارشنبه ١٣ اردیبهشت ١٣٩١

مشروعیت پیدا کنید! سازمان دهید! متحد کنید!
ما آمده ایم اول ماه مه را جشن بگیریم. آمده ایم همچون کسانی که به وحدتِ هدف رسیده اند قدرت خود را جشن بگیریم. ما امروز قدرت خود را به سان مردمِ کارگر نشان می دهیم. ما همبستگی خود را با تمام مردم جهان اعلام می کنیم. ما بر حقوق خود در مورد امنیت اقتصادی، کارِغایتمند، درمان و خدمات عمومی رایگان، برخورداری از اجتماع ایمن و سالم، آموزش عمومی رایگان و با کیفیت پیش از دورۀ کالج و پس از آن و بالاخره آزادی های مدنی تأکید می کنیم. امروز ما خود را متحد همۀ کسانی می دانیم که برای تضمین این حقوق به پا می خیزند، و اتحاد راستینی را با آنان پی می ریزیم که نظام نابرابری پرورِ حاکم را به مبارزه فرامی خواند.
ما آمده ایم رشد لجام گسیختۀ نابرابری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را به باد انتقاد بگیریم. می خواهیم به دورانی که در آن مشتی نخبۀ سیاسی و اقتصادی به نام دموکراسی بر ما حکومت می کنند، پایان دهیم. می خواهیم به لگدمال شدن حقوق انسانی مان خاتمه دهیم. می خواهیم به فرار ثروتمندان از پرداخت مالیات پایان دهیم. می خواهیم به پایمال شدن حق مان برای سازمان یافتن پایان دهیم. می خواهیم به زندانی کردنِ رنگین پوستان خاتمه دهیم. می خواهیم به تمام جنگ ها و هرگونه نظامی کردنِ سیاست خارجی پایان دهیم. می خواهیم به عمر نظام سیاسی حاکم، که یک درصدی ها آن را خریده اند و با پول آن ها کار می کند، پایان دهیم. ما خواستار مشروعیت یابی، حقوق برابر، حقوق مدنی و به رسمیت شناسی حقوق شهروندی برای خانواده های کارگران مهاجر هستیم. ما می خواهیم شهروندی به این معنا باشد - و در واقع باید به این معنا باشد - که حکومت با همۀ مردم عادلانه برخورد کند و همه را برابر بداند.
به یاد آوریم که بیش از یک قرن است که با فرارسیدنِ اول ماه مه و تقارن آن با جنب و جوشِ بهاری انسان های شریف به فکر انقلاب و درانداختنِ طرحی نو می افتند. قدرتمندان جهان می خواهند این رؤیاها را از ما بگیرند. هرگز نخواهند توانست. از همین روست که در اول ماه مه امسال، و در پی خیزش جهانی روزافزون مردم برای دستیابی به عدالت، جرأت می یابیم به سوی آینده ای پیش رویم که در آن مرزهایی که ما را ازهم جدا می کنند بی معنا می شوند، به سوی تولد فرهنگِ به راستی دموکراتیکی که منابع اقتصادی را برای خیر و صلاح عمومی جامعه می خواهد، به سوی دنیایی که در آن ارزش و منزلت هیچ انسانی پایین تر از ارزش و منزلت انسان های دیگر نیست.
ما مردمان کارگر، اعم از سازمان یافته و پراکنده، شاغل و بیکار، کارکنِ بخش دولتی یا خصوصی، شناسنامه دار و بی شناسنامه، در اینجا و امروز بار دیگر همبستگی خود را با تمام مردم دنیا اعلام می کنیم. فقط با این همبستگی است که روحیۀ انقلابی در ما رشد می کند و ژرفا می یابد. ما آمده ایم که اعلام کنیم «جهانی دیگر نه تنها ممکن است بلکه در راه است». ما میدان التحریریم. میدان سانتگماییم. پورتا دِل سول ایم. ویسکانسین ایم. اوهایو ییم. نیویورک ایم. پورتو ریکو ایم. لُس آنجلس و آکلند و بسیاری شهرهای دیگر آمریکا و جهان ایم. ما ٩٩ درصدیم! دوران ما فرارسیده است.

بگذار آزادی فوران کند!

ائتلاف مشترک اول ماه مه، نمایندگان اتحادیه های کارگری، لافونته (La Fuente)، ائتلاف مهاجران نیویورک، جمع های خودسالارِ مهاجران جدید (NICE)، مرکز مهاجران (El Centro de Inmigrante)، انستیتوی ملی برای سیاست لاتین، مادرانِ درحال حرکت، جمعیت ملی حقوق دانان، کارگران مهاجر در جنبش تصرف وال استریت، گروه کارگران عدالت خواه، مهاجران اسپانیایی در جنبش تصرف وال استریت، آمریکای لاتینی های جنبش تصرف وال استریت، ائتلاف جمع های کارگران کشاورزی، ائتلاف آدلنته (Adelante Alliance)، اتحاد روزنامه نگاران (Jornaleros Unidos)، مرکز فرصت های شغلی برای کار در رستوران های نیویورک، کارگران خانگی متحد، ائتلاف رانندگان تاکسی نیویورک، اتحاد کارگران لباس شویی ها، Brandworkers International، جنبش کارگران مستقل، La Pena del Bronx، Centro Guatemalteco Tecun Uman، فوروم فیلیپینی ها

ترجمۀ کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

١٢ اردیبهشت ١٣٩١ (اول ماه مه ٢٠١٢)

منبع :OccupyWallSt.org